О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                    

753

 

                 гр.Варна, 20.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесети ноември през две хиляди и трета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

     

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 758 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „С* Б*”ЕАД, сед.гр.Варна против определение от с.з. на 21.10.2013г. по т.д. № 360/13г. на ВОС  в частта , с която е отхвърлена молбата на частния жалбоподател за конституирането му като трето лице-помагач на страната на ответника , на осн. чл.218 ГПК.

    В частната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Счита , че правните последици на решението в производството по т.д. № 360/13г. на ВОС пряко ще окажат въздействие върху правното положение на жалбоподателя. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго , с което бъде уважена молбата му по чл.218 ГПК.

    В писмения си отговор „П* и* б*” АД изразява становище за неоснователност на частната жалба.

    ВнАС прецени следното:

    Производството по т.д. № 360/13г. на ВОС се развива по иск с правно осн. чл.422 вр. чл.415 ГПК с ищец „ПИБ”АД и ответник „П* и* д*– България 2” ЕАД .

    Постъпила е молба по чл.218 ГПК от „С* Б*”ЕАД за встъпване в процеса като трето лице-помагач на ответника. Правен интерес от встъпване се обосновава с качеството кредитор за „С* Б*”ЕАД в производство по несъстоятелност на „Е* П* д*”АД / н/, като последното е собственик на недвижим имот, предмет на договор за ипотека, с която е обезпечено процесното по т.д. № 360/13г. на ВОС вземане на „ПИБ”АД спрямо  „П* и* д*– България 2” ЕАД. Твърди , че в производството по несъстоятелност „ПИБ” АД се явява кредитор по чл.717н ТЗ , в който смисъл и конкурира „С* Б*”ЕАД. При отхвърляне на установителния иск по чл.422 ГПК „ПИБ” АД няма да може да реализира права по чл.717н ТЗ , в който смисъл интерес има „С* Б*”ЕАД.

    ВнАС прави следните правни изводи:

    Правоотношението между страните по т.д. № 360/13г. на ВОС е чуждо за третото лице, което иска да встъпи като помагач по делото. Само ако решението може пряко да обвърже третото лице със своите правни последици , за него съществува интерес от встъпване в чужд процес. Конкретно защитаваните от „ПИБ”АД права в производството по чл.422 ГПК – по договор за банков кредит не рефлектират пряко върху качеството му на кредитор въз основа на договор за ипотека, което е релевантното условие по чл.717н ТЗ. Следователно за „С* Б*”ЕАД ,  легитимиращ се като кредитор в производството по несъстоятелност на „Е* П* д*”АД / н/ , не е налице пряк интерес да иска да встъпи като помагач на страната на „П* и* д*– Б* 2” ЕАД с оглед постановяване на изгодно за посочения ответник решение.

    Попълването и запазването на масата на несъстоятелността, респ. защита интересите на кредиторите в производството по несъстоятелност са правомощия на синдика на длъжника „Е* П* д*”АД / н/ и тези правомощия не могат да се упражнят от кредитор освен в случаите на чл.649 ТЗ.

    Обжалваното определение следва да се потвърди.

    Водим от което , съдът

 

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение от с.з. на 21.10.2013г. по т.д. № 360/13г. на ВОС  в частта , с която е отхвърлена молбата на „С* Б*”ЕАД за конституирането му като трето лице-помагач на страната на ответника , на осн. чл.218 ГПК.

    Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: