О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                          

                                               79 /11.02.2019

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧРЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. НЕДЕВА в.т.д.№ 76/2019 год. по описа на   АпС – Варна, намира следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и сл. ГПК и е образувано по въззивна жалба от ЗК ЛЕВ ИНС АД-гр. София, чрез ю.к. З., срещу решение № 196/08.11.2018г., постановено по т.д. № 77/2017 год. по описа на ОС – Варна.

Съдът констатира, че са налице предпоставките за прекратяване на делото и връщането му на ДОС за надлежно администриране по следните съображения:

Въззивната жалба е постъпила първоначално в АС – Варна, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК – в друг съд и по пощата при очевидната нечетливост на пощенското клеймо. След постъпването ѝ жалбата е изпратена на ДОС за администриране. Администриращият съд е предприел действия по см. на чл. 262, ал. 1 ГПК и на осн. чл. 261, т. 4 ГПК е оставил без движение жалбата с указания за представяне на доказателства за внесена по семтка на ВАпС държавна такса. След изпълнение на дадените указания, ДОС е пристъпил към размяна на книжа по същата и след постъпване на писмения отговор от З.Д., въззивната жалба е комплектована ведно с делото и е изпратена на ВАпС по компетентност.

Съдът, при проверка редовността на въззивната жалба ВАпС констатира, че не може по категоричен начин да се заключи за подаването ѝ в законоустановения срок с оглед нечетливостта на пощенското клеймо на плика на пратката. Това обуславя нередовността на въззивната жалба на ЗК ЛЕВ ИНС АД.

Тъй като задължението за администриране на въззивната  жалба на е задължение на съда, постановил обжалвания съдебен акт, производството пред ВАпС следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на ДОС за изпълнение на дадените указания.

Така мотивиран съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 76/2019 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Добрич за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                           ЧЛЕНОВЕ: