Р Е Ш Е Н И Е

№    83/  01.04.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  17.02.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА 

 ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

            ПЕТЯ ХОРОЗОВА 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 760  по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С Решение № 193/26.11.2014год. по т.д. № 168/2014год. на ДОС, съдът е отхвърлил молбата на ЕТ „ЯНА – 31 – В.К.”***, ЕИК 124029591, представляван от В.И.К., за откриване производство по несъстоятелност: Осъдил е ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 250 лв.

Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба от ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***. Счита обжалваното решение за  неправилно- тъй като е постановено при нарушаване на процесуалните правила, поради  незаконосъобразност и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което молбата да бъде уважена.

В съдебно заседание страната не се е явила, чрез писмено становище поддържа въззивната жалба.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата  и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Жалбата  е подадена в срок и е процесуално допустима

Разгледана по същество, съдът намира жалбата  за основателна, поради следните съображения:

Производството пред окръжния съд е образувано по молба вх.№ 7103/05.11.2014год. на ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, ЕИК 124029591, представляван от В.И.К., за откриване производство по несъстоятелност на молителя.

Твърди се, че  ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, има изискуеми парични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От края на 2010год. ЕТ изпитва сериозни финансови затруднения, не може да погасява натрупаните данъчни задължгения, които към момента са 4 881,24лв. Търговеца не притежава дълготрайни материални активи.

Предвид изложеното, желае да бъде постановено решение, с което на основание чл.630 ал.1 ТЗ да бъде постановено решение, с което да бъде обявена неплатежоспособността на молителя, с начална дата на неплатежоспособността 31.12.2010год.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства и доводите на молителя и по вътрешно убеждение, на основание чл.235 от ГПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Молителят, въпреки редовното си призоваване, не е участвал в производството пред окръжния съд, както и в настоящето производство, съответно не е предоставил възможност за запознаване с воденето от него счетоводство. Съдът използва данните за ГДД за 2013год., отчет за приходите и разходите от 01.01.2014год.-31.08.2014год., Справка от НАП за общите задължения на ЕТ и заключението на ССЕ.

Съгласно чл. 608, ал. 1 ТЗ, производство по несъстоятелност се открива за търговец, който не е в състояние да изпълни свое изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.

От представените доказателства-счетоводен баланс се установява, че ЕТ няма дълготрайни активи, същият има краткотрайни активи –парични средства в размер на 273,29лв., а задължения към бюджета-64лв.

От представената справка от НАП ТД Добрич, се установява, че публичните задължения, свързани с търговската дейност на ЕТ, които подлежат на принудително изпълнение са в размер на 4 610,79лв., от които главница-3580,92лв. и лихва-1029,87лв.

Следва да се отбележи, че критерий за обявяване на търговец в несъстоятелност е цялостното състояние на финансите му, установявано чрез коефициентите за ликвидност.

Според неоспореното заключение на ССчЕ се установява следното: Изчисляване на коефициенитте за ликвидност  и финансова автономност за периода 2010год.-2012год. не може да се извърши, тъй като няма данни за изготвени финансови отчети.

ССЕ е определила коефициентите за ликвидност, за финансова автономност и на задлъжнялост-стр.22, за 2013год. и 2014год., като е съобразила и публичните задължения на молителя, които са предмет на принудително изпъленние и които са следните:

К на финансова автономност и на обща ликвидност за 2013год. и за 2014год.  е 0,05. Референтните стойности за КОЛ са 1,2-2.

Коефициент за бърза ликвидност, за който референтните стойности са 1-1,2 и който към същите периоди е също 0,05.

Коефициент за нез. Ликвидност-реф.стойностти-0,5-0,7-също е 0,05:

Коефициент на абсолютна ликвидност-0,03, също е под референтните стойности.

Коефициент на задлъжнялост за двата периода е 28,83.

Видно от стойносттите на коефициентите за ликвидност, към 31.08.2014год.  всички към посочената дата са под референтните стойностти.

Това обстоятелство се установява и от заключението на ССчЕ, според която търговеца е в затруднено финансово състояние, ликвидността му е много ниска, търговеца е зависим от кредиторите си и не може да погаси задълженията към бюджета. В подкрепа на този извод е и констатацията, че през 2014год. търговеца не е реализирал приходи.

Съобразно разпоредбата на чл.608 ал.1 т.2 от ТЗ неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо публичноправно парично задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност. Изложеното по-горе безспорно установява, че ответното дружество не е в състояние и не изпълнява публичноправпните си парични  задължения.

За начална дата на несъстоятелността, съдът приема датата 02.05.2011год., съобразно данните от заключението на ССЕ, както и от представената справка от НАП ТД-Добрич /стр.15/. Видно е, че първите неизпълнени публични задължения, по които е образувано изп.д. № 330/2013год.  са изискуеми от 02.05.2011год. 

Предвид изложеното, молбата за обявяване неплатежоспособността  на ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, представляван от В.И.К., е основателна и като такава следва да бъде  уважена.

Като е достигнал до различни правни изводи, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд                

 

                                                  Р Е Ш И

 

 ОТМЕНЯ  Решение № 193/26.11.2014год., постановено по т.д. № 168/2014год., по описа на Добрички окръжен съд, с което съдът е отхвърлил молбата на ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, ЕИК 124029591, представляван от В.И.К., за откриване производство по несъстоятелност на молителя

 И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността  на основание чл.630 ал.1 от ТЗ на ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, ЕИК 124029591, представляван от В.И.К.. ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността на „ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, ЕИК 124029591, представляван от В.И.К. -02.05.2011год.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на ЕТ „Я. – 31 – В.К.”***, ЕИК 124029591, представляван от В.И.К..

 Изпраща делото на Добрички окръжен съд за назначаване на временен синдик  и за свикване на първо събрание на кредиторите.

На основание чл.622 от ТЗ решението подлежи на незабавно вписване в ТР, а на основание чл.14 от ЗТР, препис от решението да се изпрати служебно на агенцията.

На основание чл.634в от ТЗ решението да се впише в книгата за актовете на съда по несъстоятелността, водена при Добричкии окръжен съд.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.