О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№   5   / 07.  01.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия А. Б* ч.в.т.д.№ 762/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на В.Д.С. от гр. Варна срещу определение № 3550/09.09.2014г., постановено по т.д.№ 59/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставил без разглеждане подадената от същия молба с правно основание чл. 248 ГПК.

Частната жалба е подадена е чрез адв. П* Т*, но след служебно извършена справка съдът установи, че същата е вписана като младши адвокат във Варненска адвокатска колегия (от дата 03.12.2013г.), като двугодишния период по смисъла на чл. 20, ал. 6 от ЗА не е изтекъл, поради което няма правомощието да депозира самостоятелно в качеството ѝ на процесуален представител частна жалба до Варненския апелативен съд. Отделно от това, жалбата е депозирана чрез факс, като по преписката липсва приложен автентичен екземпляр на същата в оригинал.

След извършената проверка съдът установи, че не е изпълнена и процедурата по чл. 263, ал. 1 ГПК за размяна на книжата по частната жалба.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия по администриране на частната жалба от първоинстанционния съд, поради което образуваното по нея въззивно производство следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането ѝ, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 762/2014 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на частната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                                  2.