О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 823

 

                                             гр.Варна, 09.12.2015 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на девети декември през две хиляди и петнадесета одина в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 763 по описа на съда  за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК, образувано по частна жалба на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД гр. Русе срещу разпореждане № 707/11.06.2015г. по т.д. №14/2014 г., с което по реда на чл. 650 ТЗ е допуснато запечатване върху движими вещи, собственост на длъжника.

Наведени са оплаквания за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на обжалвания акт, като се иска неговата отмяна.

За да се произнесе, съдът установи следното:                                                              Производството по т.д. № 14/2014г. на ДОС е образувано по молба на „ОББ” АД гр. София срещу „Омега 2003” ЕООД, със седалище гр. Добрич с правно основание чл. 625 ТЗ. С решение № 51/12.03.2014г. ДОС на осн. чл. 632, ал. 2 ТЗ е обявил длъжника в неплатежоспособност, открил е производство по  несъстоятелност, прекратил е правомощията на длъжника да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановил е обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството и е назначил временен синдик.

С разпореждане № 707/11.06.2015г. по т.д. № 14/2014г. ДОС е разгледал и е уважил постъпилата от синдика молба с правно основание чл. 650 ТЗ за запечатване на подробно описаното в молбата оборудване - движими вещи част от масата на несъстоятелността на „Омега 2003” ЕООД, представляващи машини и съоръжения за производство на екопелети от растителна маса на фирма „Tietjen”, оборудване намиращо се в производствена база на „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД гр. Русе, извършване на опис и предаването на оборудването за пазене на трето лице.

От представения по делото отчет за дейността на синдика (стр.310 от т.д. № 14/2014г. ДОС) и приложения към него протокол  от 16.07.2015 г. на ЧСИ И. Х* се установява, че запечатване не е извършено, тъй като оборудване не е намерено в производствена база на „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД гр.Русе, а е предадено на трето лице.

Допуснатото запечатване съставлява обезпечителна мярка по чл. 650 ТЗ в откритото производство по несъстоятелност на „Омега 2003” ЕООД, със седалище гр.Добрич.

Определението на съда по допускането на обезпечение чрез запечатване подлежи на обжалване по арг. от чл. 621 ТЗ вр. чл. 396 ГПК.

Възможността съда по несъстоятелността да допусне предписаните от закона мерки, които обезпечават наличното имущество на длъжника, съгласно чл. 642 ТЗ е за да се запази имуществото, тъй като без обезпечението ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението. Налагането на обезпечителни мерки е оправдано и допустимо, когато това се налага за запазване на имуществото, като във всеки конкретен случай се преценява реалната опасност от разпиляване, повреждане или укриване на имуществото. Спецификата на производството по несъстоятелност обуславя и спецификата на налагане на обезпечителните мерки, като по смисъла на чл.651 от ТЗ, запечатването се извършва от частен съдебен изпълнител.                             След като ЧСИ не е извършил запечатване на вещите на длъжника, посочени в разпореждането за запечатване по чл. 650, ал. 1 ТЗ, поради обстоятелството, че същите не са намерени в производствена база на жалбоподателя, тъй като са  предадени на трето лице, съдът намира, че липсва и наложена обезпечителна мярка, което от своя страна определя и липсата на правен интерес от обжалването. В този смисъл е и Определение № 652 от 12.07.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 489/2012 г., II т. о., ТК, докладчик председателят Р* К*, с което е потвърдено Определение № 196 от 6.IV.2012 г. по ч. гр. д. № 124/2012 г. на Варненски апелативен съд.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че производството по частната жалба е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 763/2015 год. по описа на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на страната пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: