ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер 739                              15.11.2013                                    град Варна

Апелативен съд                                                         търговско отделение

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  З* З*         ЧЛЕНОВЕ:        Р*С*

                                                                              К* Г*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч. възз.т. дело номер 764  по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК.

С определение от 7.10.2013 г. по т.д. 1768/2013 г. по описа на СГС т.о.VI-5 е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Варненския окръжен съд. С определение № 4757/13.11.2013 г. постановено по т.д. 2144/2013 г. на Варненския окръжен съд е повдигната препирня за местна подсъдност между Варненския окръжен съд и Софийски градски съд

Съгл. чл. 122 изр. 2 ГПК при спорове за подсъдност между съдилища от различни съдебни райони, компетентен да се произнесе е по - горния по степен съд на съда, който последен е отказал да разгледа делото. В случая компетентен да разгледа и разреши повдигнатия спор за подсъдност е Варненския апелативен съд.

За да прекрати производството пред себе си и повдигне препирня за подсъдност съставът на Варненския окръжен съд е приел, че към момента на подаване на исковата молба ответникът е бил със седалище в гр. София, поради което са били спазени предпоставките по чл. 105 от ГПК и че последващата промяна на местоседалището на ответника е ирелевантна. При постановяване на определението си, съдът е съобразил че само ответникът в срока за отговор на исковата молба може да прави възражение за местна подсъдност, а видно от доказателствата искане за промяна в подсъдността е направено от ищеца.

Настоящият състав на съда намира, че липсва основание за препращане на делото от СГС на Варненския окръжен съд. За спазване на правилата на местна подсъдност съдът не следи служебно, а само по възражение на ответника /чл. 119 ал. 3 ГПК/, а в случая искането за препращане на делото е от ищеца който не е легитимиран. Освен това след подаване на исковата молба настъпва стабилизиране на местната подсъдност и промените на местоседалището на ответника след тази дата не са основание за промяна в подсъдността /чл. 120 ГПК/.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОПРЕДЕЛЯ Софийски градски съд за местно компетентен да се произнесе по иска на „Р* Б* с*” АД гр. Варна срещу „О* С* Х*” ЕООД предмет на прекратеното т.д.1768/2013 г. по описа на СГС  т.о.VI- 5.

Делото да се изпрати за разглеждане на СГС.

Препис от определението дасе изпрати за сведение на ВОС.

Определението е окончателно.

Председател:                                            Членове: .