О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

20………..

 

гр.Варна, 08.01.………. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на осми януари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                         ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 764 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от А.П.Д. против определение № 1879/26.05.2015 г., постановено по в.ч.т.д.№ 701/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.No-5653/04.03.2015 година срещу разпореждане 14736/28.03.2013 година, постановено по ч.гр.д.4268/2013 година по описа на ВРС и запорно съобщение 3540/10.02.2015 година по изп.д.20158080400017 на ЧСИ З*и Д*.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като направеният от съда извод, че разпореждането е необжалваемо противоречи на уреденият в ГПК двуинстанционен контрол. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.т.д. 701/2015 година по описа на Варненски окръжен съд е образувано по частна жалба от 04.03.2015 година срещу разпореждане No-14736/28.03.2013 година, което е обжалваемо, в частта, уважаваща издаването на изпълнителен лист. 

С разпореждане от 25.03.2015 година производството по частната жалба е оставено без движение и на жалбоподателя е указано да конкретизира искането си до Варненски окръжен съд, като с молба от 08.04.2015 година същият е посочил, че е узнал за издаването на изпълнителен лист на 20.02.2015 година съобразно представеното запорно съобщение на ЧСИ No-808 З* Д*.

Производството по ч.гр.д.4268 по описа за 2013 година на ВРС, 16-ти състав е образувано по заявление по чл.410 ГПК за издаване на заповед за изпълнение от „ВиК” ЕООД срещу А.П.Д. за сумата от 957.62 лева, от които 797.23 лева, неиздължена главница представляваща дължима сума за незаплатени „ВиК” услуги за  периода 15.09.2008 година -23.03.2013 година за обект: гр.Варна, ж.к.Възраждане, ведно със сумата от 160.39 лева, представляващо сбор от обезщетенията за забава от датата 15.09.2008 година до датата на подаване на заявлението 26.03.2013 година.

Издадена е заповед 2402/28.03.2013 година, с която заявлението е уважено и е разпоредено длъжникът да заплати заявените суми, ведно с разноски.

Съобщението до длъжника е редовно връчено на 03.04.2013 година.

Видно от представеното възражение същият е възразил, че не дължи сумата по издадената заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, като с разпореждане съдът е приел възражението в срок и е указал на кредитора да предяви иска си в срок, което същия е сторил в преклузивния срок. Видно от представените решения /л.17 и сл./ е, че с решение, което е влязло в сила е признато за установено, в отношенията между страните, че А.Д. дължи на „ВиК” ООД сумите по издадената заповед за изпълнение, като видно от извършеното отбелязване е, че решението е влязло в сила на 20.06.2014 година. С молба от 11.08.2014 година ищецът е поискал издаване на изпълнителен лист, въз основа на постановеното решение, като с разпореждане от 12.08.2014 година, съдът е уважил искането.

Видно от представеното запорно съобщение на л.8, въз основа на този изпълнителен лист е образувано изпълнително дело 20158080400017 на ЧСИ З* Д*, като видно от представената декларация с дата 20.02.2015 година е, че длъжникът е узнал за образуваното изпълнително дело на тази дата. Съобразно разпоредбата на чл.407, ал.1 ГПК срокът за обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист е двуседмичен и започва да тече от датата на връчване на призовката за доброволно изпълнение.

Жалбата е подадена на 04.03.2015 година, поради което се явява подадена в преклузивния двуседмичен срок и подлежи на разглеждане. Същата по съществото си представлява жалба срещу разпореждането за издаване на изпълнителн лист, придружена с искане за спиране на изпълнителното производство до приключване на производството по жалба, депозирана пред Административен съд Варна.

С определение по ч.т.д.503 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, влязло в сила е потвърдено разпореждането за издаване на изпълнителен лист, поради което настоящата жалба се явява без предмет като идентична на тази по ч.т.д.503 поописа за 2015 година на Варненски окръжен съд.

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1879/26.05.2015 г., постановено по в.ч.т.д.№ 701/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: