Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№   184 / 13.07.2016 г., гр. Варна

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на дванадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 766

по описа на ВнАпС за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 ГПК, образувано по молба вх. № 3271/14.05.2016г. на „ М” АД – гр. София, ЕИК 131003401, представлявано от Изпълнителния директор Г* Б*, чрез адв. О* Й* от САК, с искане за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в постановеното по настоящото дело решение № 27/06.02.2015г. Твърди се, диспозитивът на решението в частта относно установяване на вземане на молителя от насрещната страна - „ Ф” ЕООД – гр. Варна, ЕИК 201547241, за разноски за заповедно производство в размер на 1 450.88 лв. и разноски за две съдебни инстанции в размер на 7 133.58 лв., на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, не съответства на обективираната в мотивите на съдебния акт воля за произнасяне по въпроса за разноските чрез присъждането им с осъдителен диспозитив.

Препис от молбата е редовно връчен на органния представител на „Ф” ЕООД, на 13.06.2016г. В срока по чл. 247, ал. 2 ГПК не е подаден отговор и не е изразено становище.

Съдът намира, че при постановяване на решението действително е допусната сочената от молителя очевидна фактическа грешка, като съображенията за този извод са следните:

В мотивите на решение № 27/06.02.2015г. съдът е обективирал извод, че с оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, и при съобразяване на т. 12 от ТР № 4/2013г. на ОСГТК на ВКС, на ищеца следва да се присъдят сторените от него разноски в общ размер от 8 584,46 лв., от които 1 450.88 лв. – разноски в заповедното производство и 7 133.58 лв. – разноски за двете инстанции. Същевременно диспозитивът на решението в частта за разноските за заповедно производство и последвалото исково производството по специалния установителен иск по чл. 422 ГПК, проведено в две инстанции, е за установяване на вземания за разноски в посочените размери.

При тези констатации съдът намила, че са налице предпоставки на чл. 247 ГПК за постановяване на решение за поправка на констатираната очевидна фактическа грешка. Въпреки че допусната грешка е във връзка с разрешаването на въпросите за реализиране на отговорност за съдебно – деловодни разноски, тя следва да бъде поправена с решение по чл. 247 ГПК, а не с определение, тъй като с подлежащия на поправка установителен диспозитив съдът се е произнесъл и по съществото на спора.

Воден от горното и на основание чл. 247 ГПК съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 27/06.02.2015г., постановено по въззивно т. д. № 766/2014г. по описа на ВнАпС, Търговско отделение, в частта, с която е прието за установено, че „Ф” ЕООД, ЕИК 201547241, гр. Варна, р-н „Младост” ул.”Екатерина Симидчиева” №6 ет.4, офис 9, дължи на „М” АД, ЕИК 131003401, гр. София, р-н „Възраждане”, „ Св. Св. Кирил и Методий” № 118-120, ет. 1, ап. 22, сумата от 1 450.88 лв. – разноски в заповедното производство, и сумата от 7 133,58 лв. – разноски за двете инстанции, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, като в тази част диспозитивът на решението следва да се чете:

ОСЪЖДА „Ф” ЕООД, ЕИК 201547241, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  р-н „ Младост”, ул. ” Екатерина Симидчиева” № 6, ет. 4, офис 9, да заплати на „ М” АД, ЕИК 131003401, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „ Възраждане”, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий” № 118-120, ет. 1, ап. 22, сумата от 1 450.88 лв. – разноски в заповедното производство, и сумата от 7 133=58 лв. – разноски за двете инстанции, на основание чл. 78 ал. 1 ГПК.

Решение подлежи на касационно обжалване, пред Върховния касационен съд, при условията на чл. 280 ГПК, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.