Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

304./гр. Варна, 26.11.2015 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№766/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на ЗКПУ „Сноп - 95”,  с ЕИК 828067105, със седалище и адрес на управление с.Господиново, общ.Кайнарджа срещу решение № 103/12.11.2015 год., постановено по т.д.№ 162/2015  год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден отказ № 20150529152504-2 от 05.10.2015 г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър към Агенция по вписванията, постановен по заявление вх. № 20150529152504 от 29.05.2015г. за обявяване в ТР по партидата на ЗКПУ „Сноп - 95”,  ЕИК 828067105, със седалище и адрес на управление с.Господиново, общ.Кайнарджа на ГФО за 2014г.                        

В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е неправилен.Твърди се, че разпоредбата на чл.35 от Закона за кооперациите е приложима спрямо всички регистърни производства свързани както с вписвани на промени в обстоятелства по партидата на кооперациите, така и  с обявяване на ГФО.

 Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

Предмет на обжалване пред Силистренския окръжен съд е отказ на длъжностното лице по регистрацията да обяви ГФО на кооперацията за 2014 година, постановен под № 20150529152504-2 от 05.10.2015 г. Отказът е на основание чл. 22, ал. 5 предложение последно от ЗТР и е мотивиран с това, че по заявлението на кооперацията са дадени указания, които не са изпълнени в срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТР.

Заявлението, подадено от кооперацията за обявяване на ГФО за 2014 година съдържа освен ГФО и препис от протокол № 24 от 18.04.2015 година от проведеното общо събрание на кооперацията, в който е отразено взетото решение на общото събрание за приемане на ГФО.

След подаване на заявлението длъжностното лице по регистрацията е дало указания на основание чл. 22, ал. 5 от ЗТР за представяне на следните документи: Покана за свикване на общо събрание, разгласена по реда и в срока предвидени в устава и в Закона за кооперациите; Актуално извлечение от книгата на член-кооператорите към датата на провеждане на общото събрание; Списък на присъствалите член-кооператори със саморъчен подпис на всеки; Доказателства за платена държавна такса в размер на 20 лева.                                  Безспорно е по делото, че така дадените указания не са изпълнени от кооперацията в срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТР, поради което е постановен обжалвания отказ.                                                                                                      Апелативният съд намира, че дадените от длъжностното лице по регистрацията указания, респ. постановения отказ за обявяване на ГФО поради неизпълнението им са незаконосъобразни по следните съображения:        Обхватът на извършваната проверка от длъжностното лице при заявление за обявяване на ГФО е регламентиран в нормите на чл. 21 от ЗТР и чл. 62а от Наредба № 1/14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър във връзка с чл. 40 от Закона за счетоводството. В чл. 21, т. 4 от ЗТР е посочено, че към заявлението се прилагат всички изискуеми документи, съответно подлежащия на обявяване акт. В чл. 62а ал. 2 от цитираната Наредба № 1, отнасящ се до заявлението за обявяване на годишни финансови отчети, е посочено, че към заявлението се прилагат подлежащия на обявяване ГФО в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис и доказателства за изпълнение на изискванията относно приемането на подлежащия на обявяване ГФО. В случая към заявлението на кооперацията-жалбоподател е представен ГФО за 2014 година, който е редовен от външна страна и протокол от общото събрание от 18.04.2015 година, който отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 5 от Закона за кооперациите и установява изискванията на закона – кворум и мнозинство за приемане на подлежащия на обявяване акт.                                                                                              Цитираните в отказа писмени документи, които според длъжностното лице е било необходимо да бъдат представени и чиято липса се явява пречка за обявяване на акта се отнасят до вписване на обстоятелства относно кооперацията и имат за цел установяване съществуването на заявеното обстоятелство и съответствието му със закона – чл. 21, ал. 1 пр. 1 от ЗТР във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 от 14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. В случая не са заявени за вписване нови обстоятелства относно кооперацията, а само обявяване на ГФО, поради което извън обхвата на проверката е законосъобразността на решението на общото събрание, доколкото не се иска вписване на породено с решението на общото събрание обстоятелство. Според чл. 21, т. 5 от ЗТР правомощието на длъжностното лице да извърши проверка за съществуване на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, респ. на редовността на свикване и провеждане на общото събрание е само при подадено заявление за вписване на обстоятелства, но не и при заявление за обявяване на актове. При заявление за обявяване на актове, респ. на ГФО проверката се свежда до формалната преценка за редовността на акта и наличието на доказателство за неговото приемане от съответния орган – в случая от общото събрание на член-кооператорите. Редовността на свикване и на провеждане на ОС, на което е приет ГФО, не е предмет на проверката, тъй като преценката за законосъобразността на взетото решение е извън компетентността на длъжностното лице от Агенцията по вписванията в хипотезата на обявяване на акт в търговския регистър. Решенията, приети от ОС при наличие на пороци при свикването им, са отменяеми по реда на чл. 58 от ЗК.                                        За да потвърди обжалвания отказ на длъжностното лице, първоинстанционния съд е приел, че обявяването на ГФО на кооперацията не спада, към нито една от изброените хипотези в ЗК, обуславящи освобождаване от заплащането на държавна такса, тъй като всички изброени случаи на освобождаване касаят вписване или обявяване на промени в актуалното състояние на кооперацията, което е различно от обявяване на ГФО.

Този извод на съда е неправилен.

Съгласно чл. 35 от Закона за кооперациите, кооперациите са освободени от заплащане на всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация, т.е. от такси за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

Това финансово облекчение произхожда от регламентираната в чл. 1а от ЗК възможност на държавата да подпомага кооперациите и да насърчава тяхната дейност. Конкретният случай се отнася до обявяване на акт в Търговския регистър.

В Тарифа за държавните такси, събирани от АВ, е предвидено какви такси да заплащат различните по вид търговци за вписване на обстоятелства и за обявяване в Търговския регистър – чл.16а и чл.16б. Не е уредена такса по отношение на кооперации за обявяване на техни актове.

Имайки предвид, че Законът за кооперациите предхожда по време ЗТР и издадената към него Тарифа за държавните такси, като по смисъла на ЗК, кооперациите са освободени от заплащане на всякакви държавни такси по регистърни производства, които включват както промените в обстоятелства, така и производствата за обявяване на актове, съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 35 от ЗК и по отношение за регистърните производства за обявяване на актове на кооперации в ТР, като съответстваща на целта на закона. Т.е. по пътя на тълкуването на разпоредбата следва да се направи извода, че всякакви вписвания и обявявания в регистъра по заявления на кооперации следва да се извършват без внасяне на държавна такса.                 По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Силистренския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията и следва да даде задължителни указания за обявяване на ГФО по партидата на кооперацията – жалбоподател.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 103/12.11.2015 год., постановено по т.д.№ 162/2015  год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден отказ № 20150529152504-2 от 05.10.2015 г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър към Агенция по вписванията, постановен по заявление вх. № 20150529152504 от 29.05.2015г. за обявяване в ТР по партидата на ЗКПУ „Сноп - 95”,  ЕИК 828067105, със седалище и адрес на управление с.Господиново, общ.Кайнарджа на ГФО за 2014 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ № 20150529152504-2 от 05.10.2015 г. на длъжностно лице по регистрация при Търговския регистър към Агенция по вписванията

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши исканото обявяване на ГФО за 2014 г. по заявление вх. № 20150529152504 от 29.05.2015 г. по партидата на ЗКПУ „Сноп - 95”,  ЕИК 828067105.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: