О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

819………./гр.Варна, …16.12.2013  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

като разгледа докладваното от съдията А.Б* ч.гр.д.№ 767/2013 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК. Образувано е по предявена частна жалба от  EТ с фирмено наименование “А* – 500- Е.Д.” против определение № 4218/14.10.2013 год., постановено по т.д.№ 1294/2013 год., с което е прекратено производството по т.д.№ 1294/2013 год. по описа на ВОС.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

В производството по чл. 274 и следв. ГПК съдът действа при условията на ограничен въззив, предвид изричната препращаща норма на чл. 278, ал.4 ГПК вр. чл. 269 ГПК. По изложените съображения, съдът изследва правилността на обжалвания съдебен акт единствено в контекста на изрично наведените в частната жалба доводи за неправилност.

По делото не се оспорва, че с разпореждане № 3398/21.08.2013 год. на ищеца – ЕТ са дадени указания за отстраняване на нередовности на предявения иск, надлежно съобщени на страната на посочения съдебен адрес на 28.08.2013 год. Срокът по чл. 129, ал.2 ГПК е бил многократно удължаван от съда с разпореждания от 02.09.2013 год. и 24.09.2013 год. Удълженият съгласно чл. 63 ГПК срок е изтекъл на 08.10.2013 год.  Частният жалбоподател не оспорва наличието на нередовности на исковата молба; правилността на дадените указания за отстраняването им; не се оспорва и липсата на изпълнение във времевия интервал до 08.10.2013 год.

Основните отменителни доводи на страната са свързани с наличието на обективни пречки за изпълнение, свързани с „бюрокрация в общински и данъчни служби”. Позовава се на невиновна невъзможност за изпълнение на дадените указания.

 

Наведените доводи в частната жалба нямат релевантно правно значение в производството по чл. 274 и следв. ГПК. Наличието на уважителни причини, препятстващи срочното изпълнение е основание за удължаване на срока. Ищецът не е упражнил правата си по чл. 63 ГПК в границите на определения срок.

Наличието на особени непредвидени, обективни и непреодолими обстоятелства би имало релевантно значение и при инвокирано искане за възстановяване на пропуснат срок по чл. 64, ал.2 ГПК. Предявяването на частна жалба по реда на чл.274 и следв. ГПК и предявяването на искане за възстановяване на пропуснат срок в хипотезата на чл.64, ал.2 ГПК съставляват два различни и самостоятелни способа на правна защита срещу постановения съдебен акт. Различен е компетентния съд, основанието на защитата, реда за осъществяването й и правните последици от процесуалното действие. Страната не е предявила искане за възстановяване на пропуснат срок по смисъла на чл. 64, ал.2 ГПК.

Предвид изложеното, обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден, респ. предявената частна жалба – оставена без уважение.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4218/14.10.2013 год., постановено по т.д.№ 1294/2013 год. по описа на ОС - Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страната пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: