О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 760

 

                 гр.Варна, 22.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 768 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „П* и* б*”АД против определение № 176/27.08.2013г. по т.д. № 143/13г. на ТОС , с което е прекратено производството ,в която е подадено възражение от „П* и* б* „АД, гр.София против списъка на приетите вземания , поради липса на правен интерес.

    В частната жалба са развити съображения  , че правен интерес от подаване на възражения по чл.690 ТЗ имат всички кредитори на длъжника, вкл. и тези по чл.717н ТЗ . Проверката по чл.692 ТЗ не е за целесъобразност , а за законосъобразност. Моли за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго , с което се върне делото на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

    ВнАС прецени следното:

    Пред ТОС е постъпило в срок възражение  по реда на  чл.690, ал.1 ГПК от „П* и* б*” АД по отношение включване в обявения списък на предявени и приети от синдика вземания на кредиторите на длъжника „Е* П* Д*”АД вземането  на  „О*С* П* 2 ” ООД в размер на 6 186 678,71 лв.

    На осн. чл.690, ал.1 ТЗ право на възражение има само длъжник или кредитор. Изрично във възражението и в настоящата частна жалба „П* и* б*” АД обосновава правен интерес от качеството си на кредитор по чл.717н ТЗ. Следователно длъжникът е обезпечил чрез ипотеката чужд дълг , а не свой , затова и редът за удовлетворяване на ипотекарния кредитор в тази хипотеза е различен от този на удовлетворяване на всички други кредитори на длъжника. Включването или не на едно вземане в списъка на приетите вземания , респ. последващото му удовлетворяване не рефлектира върху правата на ипотекарния кредитор по чл.717н ТЗ.

    Поради което обжалваното определение следва да се потвърди.

    Водим от горното , съдът

        

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение № 176/27.08.2013г. по т.д. № 143/13г. на ТОС.

    Определението не подлежи на обжалване .

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: