О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  871/30.12.                                                2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     двадесет и девети декември                             година 2015

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 722 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Е.Р.Д. ***, чрез законния му представител И.Е.Д.  със същия адрес и чрез адв.Р.Д.Д. срещу Разпореждане № 8601/28.08.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1541/2011г., с което е върната частна жалба вх.№ 2124/03.07.2015г., подадена от И.Д., в качеството й на законен представител на Е.Д., чрез пълномощник адв.Р.Д.. По съображения за липсата на мотиви на съдебния акт, водеща до неговата недопустимост, моли обжалваното разпореждане да бъде отменено като недопустимо, евентуално – като неоснователно.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С разпореждане № 6801/07.07.2015г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1541/2011г. е оставена без движение частна жалба вх.№ 21124/03.07.2015г. по същото дело, подадена от И.Е.Д., в качеството й на законен представител на Е.Р.Д., чрез пълномощник адв.Р.Д. поради констатирана от администриращия съд нередовност, а именно – неизпълнение на изискванията на чл.275 ал.2 вр.чл.261 т.4 ГПК. На жалбоподателя е даден едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани посочената нередовност, като представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВнАпС в размер на 15лв на осн.чл.19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК.

          На 17.08.2015г. страната е получила съобщение за постановеното разпореждане, като в дадения от съда срок указанията за внасяне на държавна такса не са били изпълнени. Като е констатирал това, първоинстанционният съд е постановил обжалваното разпореждане за връщане на частната жалба. Тъй като даденото на страната указание за отстраняване на нередовности на частната жалба е едно единствено – за внасяне на изискуемата държавна такса, не може да бъде споделена тезата на частния жалбоподател, че обжалваният съдебен акт страна от липсата на мотиви, защото в него не е посочено кои указания на съда не са изпълнени.

          Предвид на това обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р    Е    Д     Е    Л   И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Е.Р.Д. ***, чрез законния му представител И.Е.Д.  със същия адрес и чрез адв.Р.Д.Д. срещу Разпореждане № 8601/28.08.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1541/2011г., с което е върната частна жалба вх.№ 2124/03.07.2015г., подадена от И.Д., в качеството й на законен представител на Е.Д., чрез пълномощник адв.Р.Д..

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :