О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 769

 

                 гр.Варна, 28.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и осми ноември  през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 776  по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „Т* б* Д”АД против определение № 78/22.03.2013г. по т.д. № 115/2012г. на РОС , с което е отхвърлена молбата на банката в качеството й на кредитор с обезпечено вземане и прието в производството по несъстоятелност на ЕТ „К*- Н* С*” с искане за продължаване на производството по образуваните срещу последния и спрени на осн. чл.638, ал.1 ТЗ производства по изп.дело № 20128330400401 и изп.дело № 10128330400041, и двете по ЧСИ М*, с рег. № 833 и район на действие РОС, на осн. чл.638, ал.3 ТЗ.

    В частната жалба се излагат съображения , че жалбоподателят е обезпечен кредитор  ,който е предприел действия по индивидуално принудително изпълнение по реализация на обезпечението и е налице реална опасност ,ако то не продължи да бъдат увредени интересите на този кредитор. Последното се обосновава със следните причини : Направени са значителни по размер разноски в изп.производство 8807,12 лв., която няма да могат да бъдат заплатени в кратко време ,предвид забавянето в развитието на производството по несъстоятелност; натрупва се законна лихва за забава, което води до увеличение дълга на длъжника спрямо банката , а оттук до намаляване на обема от масата на несъстоятелността , от която биха се удовлетворили други кредитори. Насрочени са три публични продани. Според доклада на синдика липсват парични средства у длъжника и не могат да се покрият началните разноски по несъстоятелността. Освен това следва да се има предвид , че имотите ,които служат като обезпечение и спрямо които  се изпълнява, принадлежат в режим на СИО на физическите лица Н* С* и К* С* , т.е. те са трети лица за обявения в несъстоятелност длъжник. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго , с което се уважи молбата по чл.638,ал.3 ТЗ.

    ВнАС намира следното:

Производството по т.д. № 115/12г. на РОС се развива против ЕТ „К*- Н* С*” по искова молба с правно осн. чл.625 ТЗ. С решение № 44/24.01.2013г. е обявена неплатежоспособността на ЕТ  с начална датата 31.12.2009г. , открито е производството по несъстоятелност и е обявен длъжника в несъстоятелност, прекратена е дейността на ЕТ, назначен е временен синдик и са постановени обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника.

Видно от обявения в ТР списък на приети от назначения временен синдик вземания „Т* б* Д”АД е такъв кредитор по кредитен договор в размер общо на 317 950,29лв.Съобразно представените НА за договорна ипотека вземането е и обезпечено с имоти придобити в СИО от Н* С* и К* С*. Съобразно вписване в ТР и ЕТ „К* С*” е обявен в несъстоятелност с решение № 43/28.01.2013г. по т.д. № 114/12г. на РОС.

Визираните в молбата изп.производства са спрени по силата на чл.638,ал.1 ТЗ. Към датата на спиране не е изтекъл срокът на обявената публична продан за продажба на ипотекираните в ползата на банката недвижими имоти. От писмените доказателства се установява извършване на разноски в индивидуалните принудителни производства до спирането им в размер на 8077,12лв. от частния жалбоподател.

При така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

Ирелевантни за спора са възраженията на „Т* б* Д” АД по отношение собствеността върху ипотекираните имоти. Доколкото е обявен в несъстоятелност ЕТ на осн. чл.614,ал.2 ТЗ в масата на несъстоятелността се включва ½ ид.ч. от вещите, правата върху вещи и паричните влогове – съпружеска имуществена общност. А по отношение на останалата ½ ид.ч. само за пълнота на изложението следва да се посочи , че тя се включва в масата на несъстоятелността на ЕТ „ К* Г*” по т.д. № 114/12г. на РОС. Ето защо и чл.637,ал.5 ТЗ не намира приложение.

Направените в изпълнителното производство разноски не са включени съобразно представените НА за договорна ипотека в обема на обезпеченото вземане. Следователно насочването на публична продан върху ипотекираните недвижими имоти не представлява реализация на обезпечението по см. на чл.638, ал.3 ТЗ относно така посочените разноски в изп.производства.

Публичните продани са на етап , при който няма отваряне на наддавателни предложения, респ. заплащане на предложена цена. Не е известно дали въобще има направени наддавателни предложения, още повече , че са налице доказателства , че това не са първи по ред насрочени публични продани.

В рамките на производството по несъстоятелност  синдикът и събранието на кредиторите разполага с повече възможни начини за осребряване на имуществото на длъжника, отколкото съдебния изпълнител в рамките на индивидуалното принудително изпълнение.

Следователно не може да се направи извод за реална опасност от увреждане интересите на банката , ако останат спрени изп.производства по реализация на обезпеченията й.

Водим от което , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 78/22.03.2013г. по т.д. № 115/2012г. на РОС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: