О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № …….. 

 

гр.Варна, ………. 2013 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на пети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*ОВ

                                ЧЛЕНОВЕ: А* Б*ОВА

П* Х*ВА

                                      

Изслуша докладваното от съдия Х* в.ч.т.д.№ 778/2013 г. по описа на съда и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.66 ал.2. ГПК.

В*-70 ЕООД гр.Добрич обжалва протоколно определение от 11.10.2013 г. по т.д.№ 158/2013 г. по описа на ДОС, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя – ответник по горепосоченото дело, за възстановяване на срока му за подаване на отговор на исковата молба.

Частната жалба е депозирана в срок, редовна е и е допустима. В нея се излага, че обжалваното определение е неправилно и постановено в противоречие с процесуалните правила, поради което се претендира неговата отмяна и постановяване на друго такова, с което пропуснатият срок да бъде възстановен, по изложените в жалбата съображения.

Насрещната страна И.С.Х. с писмен отговор оспорва частната жалба и моли определението на ДОС да бъде потвърдено.

За да се произнесе по съществото й, съдът съобрази следното:

Молбата с правно основание чл.64 ГПК за възстановяване на срок е просрочена. Жалбоподателят е бил редовно уведомен за пропускането на срока за подаване на писмен отговор на 28.09.2013 г., когато му е била връчена призовка за насроченото открито съдебно заседание, ведно с препис от определението на съда от 23.09.2013 г. по чл.374 ГПК, в което е посочено, че ответникът не е подал отговор в срока по чл.367 ГПК. Видно е, че молбата е представена пред съда в самото открито съдебно заседание на 11.10.2013 г. Срокът за подаване на молбата по чл.64 ал.3 ГПК е изтекъл на 07.10.2013 г. С оглед преклузивния му характер, искането е следвало да бъде оставено без разглеждане. Освен това, към молбата не е приложен писменият отговор на ответника, съгласно чл.65 ал.2 ГПК, което е още една пречка за разглеждането й по същество.

По изложените съображения, обжалваното определение следва да бъде обезсилено.

Независимо от горното следва да се отбележи, че съдът е допуснал процесуални нарушения при размяната на книжата, изразяващи се в следното:

Препис от исковата молба ведно с приложенията й е изпратен за връчване на адреса на управление на ответното дружество. Връчителят не е намерил лице, което да получи книжата на посочения адрес. Съдът правилно е разпоредил да се залепи уведомление по реда на чл.50 ал.4 ГПК, вр. чл.47 ГПК, което е сторено на 05.09.2013 г. Срокът за получаване на книжата е изтекъл на 19.09.2013 г., като съобразно нормата на чл.47 ал.5 ГПК, на тази дата същите се считат редовно връчени. Следователно, срокът за отговор на исковата молба по чл.367 ГПК изтича на 03.10.2013 г. – две седмици след фикцията относно редовното връчване. Неправилно още на 23.09.2013 г. съдът е приел, че отговор на исковата молба не е постъпил и се е произнесъл по реда на чл.374 ГПК, което предполага приключена процедура по размяна на книжата.

На основание чл.253 ГПК съдът може сам да прецени, дали да не коригира или отмени определенията си от 23.09.2013 г. и 11.10.2013 г.

Предвид оплакванията в частната жалба следва принципно да се посочи, че процедурата по чл.64 и сл. ГПК изисква редовно уведомяване /връчване, съобщаване/, в противен случай срокът изобщо не започва да тече и няма как да бъде пропуснат. Т.е. оплакванията относно редовността на връчването на книжа и съобщения не представляват основание за възстановяване на срок.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА протоколно определение от 11.10.2013 г. по т.д.№ 158/2013 г. по описа на ДОС, с което е оставена без уважение молбата на В*С-70 ЕООД гр.Добрич за възстановяване на срока за подаване на отговор на исковата молба, и ПРЕКРАТЯВА производството по чл.64 ал.2 ГПК, като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщението му пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: