Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

214/07.07. 2015 година                           град Варна

 

В      И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд – Варна                            търговско  отделение

на      девети юни                                                                 година 2015

в закрито заседание в състав :

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :  В.Аракелян                                                             ЧЛЕНОВЕ          :  М.Недева                                                                                       А.Братанова

при    секретаря Д.Ч.                                                                 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.т.д. № 78 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Нордекс пауър” ЕООД, ЕИК 200440700, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”М.К” № ХХ, ет.Х, ап.ХХ, представлявано от управителя Д И Й против решение № 1044/12.11.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 876/2014г., с което дружеството е прекратено на осн.чл.517 ал.4 ГПК, открито е производство по ликвидацията му и същото е осъдено да заплати на ищците 80лв с.д. разноски за водене на делото в първата инстанция. По съображения за невъзможност да упражни процесуалните си права поради нередовно призоваване за съдебно заседание моли за допускане до разпит на двама свидетели, които да установят, че има реално представител на адреса на управление, на който са му връчени призовките. Моли за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго, с което исковата претенция да бъде отхвърлена.

Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.517 ал.4 ГПК.

Ищците И.И.П., ЕГН ********** ***, М.С.Г., ЕГН ********** *** и Х.А.М., ЕГН ********** ***  претендират съда да постанови решение, с което да прекрати ответното дружество „Нордекс Пауър” ЕООД, ЕИК 200440700, със седалище гр.Варна и адрес на управление ул.”К” № ХХ, ет.Х, ап.ХХ, представлявано от Д И Й.

От събраните по делото доказателства се установява, че с Договор за прехвърляне на вземане от 12.12.2013г. С Н С, в качеството му на цедент е прехвърлил на цесионерите – ищци И.И.П., М.С.Г. и Х.А.М. безвъзмездно като дарение вземането си от Д И Й в размер на 30 000лв, представляващо даден на 04.05.2012г. заем. За вземането е образувано гр.д. № 595/2013г. на Варненския окръжен съд, с постановеното по което решение длъжникът Д Й е осъден да заплати на С С сумата по дадения заем, ведно със законната лихва  от датата на предявяване на иска – 19.02.2013г. до окончателното изплащане на задължението и разноски в размер на 1 700лв. Решението е потвърдено изцяло от Варненския апелативен съд по в.т.д.№ 485/2013г., като длъжникът е осъден да заплати и сумата от 2 000лв. -  разноски пред въззивната инстанция. Уведомлението по чл.99, ал.3 ЗЗД е получено от длъжника на 08.01.2014г.  - л.12, а въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изп.дело № 54/2014г. на ЧСИ И. Б, с рег. № 869 на КЧСИ, с РД – ОС Стара Загора,  като на 25.03.2014г. на длъжника е връчена призовка за доброволно изпълнение. Твърди се още, че понастоящем освен  главницата от 30 000 лв. са натрупани и лихви и разноски както следва :  3 700 лева – разноски по дела, 1700 лева – адв. хонорар, 2 425,53 лева – неолихвяема сума, 163 лв – заплатени държавни такси по изп.дело, 412 лв – авансови такси по изп.дело по ТТРЗЧСИ и 3 266,19лв – пропорционална такса с начислен ДДС по ТТРЗЧСИ. По изпълнителното дело е наложен запор върху дружествените дялове, притежавани от длъжника в „Нордекс Пауър” ЕООД, като запорът е вписан в ТР на 26.03.2014г.

С постановление за овластяване по чл.517 ал.4 ГПК ЧСИ И. Биволова  е овластила взискателите  И.И.П., М.С.Г. и Х.А.М.  да предявят иск пред Варненския окръжен съд  за прекратяване на „Нордекс Пауър” ЕООД, с едноличен собственик на капитала Д И Й – длъжник по изпълнението.

Съгласно изричната разпоредба на чл.517 ал.4 ГПК  когато изпълнението  е насочено върху всички дялове в дружеството, искът за прекратяването му може да бъде предявен след вписване на запора и без връчване на изявление за прекратяване на дружеството или на участието на длъжниците в дружеството. Тъй като по делото не са представени доказателства, че вземането на взискателите е удовлетворено преди приключване на първото по делото заседание, съдът намира, че исковата претенция се явява основателна, предвид на  което следва да бъде уважена.

Основното възражение на въззивника в настоящото производство се свежда до нередовното му призоваване за съдебно заседание, поради което е бил в невъзможност да упражни процесуалните си права и да ангажира доказателства, че не дължи нищо на ищците – взискатели по изп.дело № 20148690400054 на ЧСИ И. Биволова, с рег. № 869 на КЧСИ.    С определение № 186/11.03.2015г., постановено по реда на чл.267 ГПК, въззивната инстанция се е произнесла по доказателственото искане на въззивника, като му е допуснала  двама души свидетели  за установяване на обстоятелството дали дружеството е имало представител и фирмено обозначение на адреса на управление, който е вписан в ТР и на който са му връчвани призовките по т.д. № 876/14г. на ВОС, при довеждане. Въпреки изрично дадената процесуална възможност и редовното му призоваване за с.з. на 09.06.2015г.  по реда на чл.50 ал.2 ГПК, въззивникът не е присъствал на заседанието и не е довел поисканите от него свидетели, поради което с протоколно определение от 09.06.2015г. те са заличени.

При това положение съдът прави извода за неоснователност на подадената въззивна жалба. Обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата страна не е представила доказателства за направени от нея разноски за настоящата инстанция, поради което съдът на присъжда такива.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1044/12.11.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 876/2014г.

Разноски не се присъждат.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :