О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 108

 

гр.Варна,   27  .02.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. НЕДЕВА в.т.д.№ 78/2017 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 25 ЗТР. Образувано е по въззивна жалба на И. П* К. от гр. Силистра срещу решение № 6/23.01.2017г., постановено по т.д. № 182/2016 год. по описа на ОС – Силистра.

При проверка редовността на жалбата ВАпС констатира, че въззивната жалба не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 4 ГПК, тъй като  дължимата д.т. за въззивно обжалване не е внесена в пълния ѝ размер.

Съобразно изискванията на чл. 29 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата държавна такса е в размер на 50% от дължимата такава пред Агенция по вписванията, като нормата не прави разграничение за инстанцията, пред която се внася дължимата държавна такса, респ. дължимата пред окръжен и апелативен съд държавна такса е в един и същ размер. В конкретния случай внесената при АВп държавна такса е в размер на 15 лв., поради което дължимата такава за въззивно обжалване на осн. чл. 29 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК възлиза в размер на 7,50 лв.. Въззивникът е представил доказателства за внесени по сметка на ВАпС 3,75 лв., което е половината от внесената д.т. в първоинстанционното производство.

Предвид изложеното по-горе, поради констатираната нередовност на въззивната жалба образуваното по нея производство по в.т.д.№ 78/2017 година по описа на АС - Варна следва да бъде прекратено, а въззивната жалба – върната на първостепенния съд за предприемане на необходимите действия по администриране на същата, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 78/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Силистра за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на въззивната жалба, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                                                                                 2.