Р Е Ш Е Н И Е   № 44

 

27.02.2018г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 78

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 606 във вр. чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба на председателя на Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ „ТЕМИДА - 7“ със седалище гр. Варна, представляван по пълномощие от адв. К.В. от АК – гр. София, срещу решение № 2/03.01.2018г., постановено по ф. д. № 1307/1999г. по описа на Варненски окръжен съд, Фирмено отделение, с което е отказано вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация, заявени със заявление вх. № 36508/28.12.2017г.

С оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна и постановяване на решение за вписване на заявените промени в съдебния регистър при ВОС. Поддържа се, че явилият се член на Общото събрание, както и тримата кандидати за членове на фондацията, формират необходимото и изискуемо мнозинство за вземане на законосъобразни решения. Релевира се и довод, че няма пречка изключеният член на фондацията да формира воля за приемане на нови членове на ОС.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

Със заявление вх. № 36508/28.12.2017г., подадено от Ю.Н.Б. в качеството му на новоизбран председател на Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ „ ТЕМИДА - 7“, чрез надлежно упълномощен адвокат, е поискано вписване на следните промени: заличаване на Недялко Христов Б. като Председател на УС и вписване в същото качество на Ю.Н.Б..

Съображенията на регистърния съд да не даде указания за представяне на изискуеми от закона документи и да постанови директно отказ за вписване, са че ОС на фондацията от 22.12.2017г. е проведено при спадащ кворум, но при липса на изискуемото, съгласно чл. 11, ал. 1 от Устава, мнозинство за вземане на решенията, а, дори и да се приеме, че единственият присъствал член на ОС е достатъчен да формира мнозинство за вземане на решения, то същият е бил освободен като такъв още с първото решение по т. 1 от дневния ред на събранието.

Изводите на ВОС са правилни, постановени при спазване разпоредбите на устава и приложимите законови разпоредби.

От съдържанието на приложения към заявлението Протокол № 2/22.12.2017г. от Общо събрание на Фондация „Темида – 7“ се установява, че на посочената дата се е явил само един член – Валентин Божидаров Илков. Посоченото лице е подало молба за напускане на фондацията четири месеца преди датата на събранието, като вземането на решение за изключването му е предмет по първа точка от дневния ред. Събранието е проведено по правилата на така нар. спадащ кворум, като първото решение е за изключване на единствения явил се член на Общото събрание, взето само в неговия глас, в противоречие с чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗЮЛНЦ. Вече изключеният член на ОС продължава да приема нови членове на ОС със следващите решения, а те, от своя страна, формират нов състав на Управителния съвет и избират председател.

Съставът на въззивния съд намира, че с оглед предвидено квалифицирано мнозинство за вземане на решения с валидна разпоредба от Устава на фондацията- чл. 11, ал. 5, преценено с оглед разпоредбата на чл. 11, ал. 1, изр. 2, заседанието на ОС може да се проведе независимо от броя на присъстващите, при кворум, по - нисък от необходимото мнозинство, но в този случай няма да може да се вземат съответните решения по дневния ред. На практика предвиденото в Устава квалифицирано мнозинство за вземане на решения обезмисля правилото за провеждането на събранието при условията на т. нар. спадащ кворум. Съдържанието на чл. 11, ал. 5 от устава обаче не позволява друго тълкуване, освен че мнозинството за вземане на решения се формира от състава на общото събрание и съставлява 2/3 от този състав, а не от броя на присъстващите.

В случая, при явяване на обявената дата – 22.12.2017г., на едно лице от състава на ОС, което освен това е подало молба за напускане, е невъзможно да се вземе каквото и да било решение на колективния орган – ОС по правилата на чл. 11 от Устава. Отделно от това, очевидно неоснователен е доводът в жалбата, че след изключване на единствения член на ОС, може да се формира кворум и мнозинство за последващо валидно решение от колективен орган с нулев състав, но с гласа на изключения член.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми от устава на фондацията и закона и установените с тях правни последици, решение на ВОС следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2/03.01.2018г., постановено по ф. д. № 1307/1999г. по описа на Варненски окръжен съд, Фирмено отделение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.