РЕШЕНИЕ

   № 15

               гр.Варна, 09.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 17.12.2013 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                                                                               АНЕТА БРАТАНОВА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 780 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

В.Ц.П. *** е обжалвала решението на Окръжен съд - Добрич, ТО по т.д.№138/2013  г. в отхвърлителната част по иска й по чл.74 - ТЗ,  с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде уважен, като бъдат отменени всички взети решения от ОСА на „Д Х” АД, проведено на 15.06.2013 г. Жалбоподателката моли с писмена молба за уважаване на жалбата й,  ведно с присъждане на съдебните разноски по делото.

Ответникът по жалбата – „Д Х” АД – гр.Добрич моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция, като съображения за това излага в писмени бележки.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Няма допуснати нарушения на закона и устава при свикването и провеждането на ОСА на „Д Х” АД – гр.Добрич, проведено на 15.06.2013 г., налагащи отмяна на взетите от събранието решения.

Актуален е уставът на дружеството, приет от ОС на 09.05.2008 г., който е обявен в търговския регистър, като не може да се обсъжда сега инцидентно имало ли е основание за това с оглед заявлението Г1 от 10.05.2008 г. Ето защо е неприложим текстът на чл.54, ал.1, б.”з” от представения устав, приет от ОС на 28.06.2003 г., който вече не е действащ.

Няма допуснати нарушения при вземане на решение от СД за свикване на годишно ОСА на дружеството за отчетната 2012 г. на 01.06.2013 г. от 10 ч., а при липса на кворум – на 15.06.2013 г. от 10 ч. в гр.Добрич, ул.”Независимост” №16 в Конферентната зала в сградата на НТС. Решението за свикване на събранието с посочения в протокола от 11.03.2013 г. дневен ред е взето с гласовете на двама от тримата членове на СД, а третият член – П Г Г не е присъствал очевидно поради смяната му като член на СД – т.4 от дневния ред, като е присъствал лично на събранието и не е възразил нито срещу решението на СД за свикване на събранието, нито срещу предложената промяна в състава на СД, касаеща неговото участие като член на съвета. Мотиви за насрочване на годишно ОСА не са необходими, тъй като провеждането на такова събрание е задължително съгласно устава на дружеството. Повторно гласуване на вече взети от предишни ОС решения е допустимо предвид наличието на висящи дела за отмяна на същите, които могат да блокират работата на дружеството за продължителен период от време.

Ищцата не е присъствала на ОС, въпреки че се счита редовно поканена с обявяване на поканата за свикването му в ТР. Тя не може да релевира възражения, касаещи участието на други акционери, нито такива, за които не твърди, че по някакъв начин са накърнили членствените й права. Всеки акционер сам преценява дали участието му в ОС е било опорочено и друг акционер не може да повдига вместо него въпроси, свързани с евентуално накърнени негови права. Вътрешните отношения между отделните акционери и техните законни представители или представители по пълномощие също не могат да се релевират от друг акционер като основание за отмяна на решенията на ОС. Не е доказано, че избраният одитор на дружеството е бил такъв вече повече от 5 години, а и изискването за ротация по закон започва да се прилага за одитиране на ГФО за финансовата 2009 г., така че първият ротационен период изтича с одита на ГФО за финансовата 2013 г.

Ето защо, като е отхвърлил иска по чл.74 – ТЗ в обжалваната част, ОС –Добрич е постановил правилно решение и същото следва да бъде потвърдено. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ТЗ.

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция в размер на 360 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №183/07.10.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№138/2013 г. в отхвърлителната част по иска по чл.74 – ТЗ.

ОСЪЖДА В.Ц.П., ЕГН – **********,***, да заплати на  „Д Х” АД – гр.Добрич, ЕИК -124087299, сумата 360 лв – съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.