ОПРЕДЕЛЕНИЕ

774

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  02.12.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                              А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 782 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Повдигната е препирня за подсъдност от Окръжен съд – Варна, относно разглеждането на гр.д.№ 15544/2013 г. по описа на Районен съд – Варна, 33 състав, което същият съд е прекратил пред себе си и е изпратил по подсъдност на Окръжен съд – Варна, като пред последния делото е образувано като т.д.№ 2200/2013 г.

Въззивният съд намира, че компетентен да разгледа делото е Районен съд – Варна, тъй като същият не е изпълнил задължението си  за проверка на исковата молба за редовност  с оглед на недостатъците й – липса на посочена цена на иска и липса на конкретен петитум за сумата по осъдителния иск на ищцата, както и на счетоводна справка по чл.366 ГПК като задължително приложение към исковата молба и на внесена по иска държавна такса. След като районният съд не е указал на ищцата да посочи цена на иска, той не може да прецени дали исковата молба е подсъдна на окръжния съд. Цената на договора за ипотечен кредит в размер на 50000 лв не съставлява цена на иска, тъй като претенцията е за обявяване нищожността само на отделни клаузи от общите условия и за осъждане на ответника за възстановяване само на надвнесените суми, представляващи начислени лихви над договорната лихва. Съобразно посочена от ищцата цена на иска тя следва да внесе и дължимата държавна такса. При това положение делото следва да се изпрати на Районен съд – Варна за извършване на проверка за редовност на исковата молба, съобразно изложеното по-горе.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОПРЕДЕЛЯ за компетентен Районен съд – Варна, да разгледа исковата молба по прекратено  гр.д.№ 15544/2013 г. по описа на същия съд,  33 състав.

Определението не подлежи на обжалване.

Копие от него да се изпрати на Окръжен съд – Варна за сведение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.