ОПРЕДЕЛЕНИЕ

812

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 13.12.2013 г.  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В*

 П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                      П* Х*                  

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 783 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от ЕТ „А* -91-А* М*” гр.Варна срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО от 22.08.2013 г. по  т.д.№ 118/2010 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Варененски апелативен съд с решение от 27.06.12 г. по в.т.д. № 593/11 г. по описа на съда е върнал делото на ОС – Варна за произнасяне по същество на искането за допълване на постановения съдебен акт по чл.250 ГПК, а именно по иска с наведеното с допълнителната искова молба допълнително основание - неоснователно обогатяване. В мотивите на определението изрично е посочено, че навеждането на ново фактическо основание представлява изменение на иска, което е допустимо. Окръжният съд е нямал право на нова преценка относно допустимостта на евентуалния иск, а е следвало да пристъпи към разглеждането му.

Ето защо обжалваното определение като неправилно следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за разглеждане на евентуалния иск за неоснователно обогатяване.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №3402 /22.08.2013 г. на Варненския окръжен съд по т.д.№ 118 /2010  г., с което е прекратено производството по същото дело.

 ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане на евентуалния иск за неоснователно обогатяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.