ОПРЕДЕЛЕНИЕ

838

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  12.12.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 784 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.Т.Х. *** срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1360/2015 г., с  което е прекратено производството по иска – предмет на делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Предявеният иск по чл.29 – ЗТР е недопустим. Ефектът – заличаване на ищеца като съдружник в ответното дружество  предвид незаявяване за вписване в търговския регистър на това обстоятелство от управителя на дружеството не може да бъде постигнат с иск за установяване, че първоначалното му вписване като съдружник е сега несъществуващо. Твърденият порок на вписването следва да съществува към момента на извършването му, а не невписването на подлежащо за вписване ново обстоятелство – прекратяване на членството на ищеца в дружеството да се представя за порок на предходно напълно редовно вписване на ищеца като съдружник. Още повече след като именно от качеството си на съдружник ищецът извлича правото си да иска заличаването си като такъв предвид прекратяване на членството си с предизвестие. Заличаването пък е последица от евентуално уважаване на иска по чл.29 – ЗТР и е в компетентността на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията. Защитата на ищеца е по друг ред – чрез отправяне на искане до АВп за налагане на глоби на управителя на дружеството за незаявяване за вписване в ТР в законния 7-дневен срок на подлежащо на вписване обстоятелство, каквото е прекратяване на членството на ищеца като съдружник в дружеството.

Ето защо, производството по иска – предмет на делото е било  правилно прекратено от ОС Варна като недопустимо, предвид което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №3751/03.11.2015 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№1360/2015 г., с което е прекратено производството по иска – предмет на делото.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с касационна частна жалба пред ВКС.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.