ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№                                                    17.01.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На 17-и януари                                                 В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                        ЧЛЕНОВЕ:  М* Н*

                                                             Р* С*

 

Като разгледа докладваното от Р.С*в. частно търговско    дело № 786 по описа за 2013 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частни жалби от:”Б* Х*”АД гр.Силистра, представлявано от З.П.Г., чрез адв. И.З.,  „А* С* Е* П*”ЕООД гр.Варна, представлявано от З.П.Г.  и С.П.Л., „П*”ЕООД, представлявано от З.П.Г., З.П.Г., от С.П.Л., всички чрез процесуалния си пълномощник адв.И.З*-ответници по т.д. № 149/2013год. на ОС-Силистра, против определение на съда № 790/27.09.2013год., в частта му, с която производството срещу ответинка „Б* Х*”АД е спряно.

В частните жалби се излага, че обжалваният акт е неправилен,   поради незаконосъобразност, по изложени съображения и се иска определението да бъде отменено, а производството да бъде прекратено и срещу „Б* Х*”АД. Като основание за това сочат наличие на арбитражна клауза –чл.34 от Договор за кредит, поради което считат, че спорът следва да се отнесе към БТПП.

Насрещната страна „Б* ДСК”, чрез писмен отговор нпроцесуален представител, изразява становище за неоснователност на частните жалби.

Частните жалби са  подадени в срок. При разглеждането им по същество, съдът съобрази следното:

Т.д. № 149/2013год. на СОС е образувана по искова молба на „Б* ДСК”АД, с правно основание чл.422 ГПК, за установяване вземането по заповед за незабавно изпълнение издадена по ч.гр.д.№ 289/13год. на РС-Силистра. Банката е насочила иска си срещу жалбоподателите в качеството им на ответници. След образуване на делото е установено, че възражение срещу издадената заповед за незабавно изпънение е постъпило само от длъжника „Б* Х*”АД. С молба от 16.09.2013год. по т.д. 149/13год., „Б* ДСК”АД, поради констатираното обстоятелство, чрез пълномощникът  си е уточнила, че липсва правен интерес от водене на установителен иск срещу останалите ответници. С оглед на това становище, с определение № 790/27.09.2013год. съдът е прекратил производството спрямо ответниците „А* С* Е* П*”ЕООД гр.Варна, „П*”ЕООД, представлявано от З.П.Г., З.П.Г. и С.П.Л..  Определението в прекратителната част не е  обжалвано и е влязло в сила. Същите ответници нямат правен интерес и възможност да обжалват спирането на производсдтвото на основание чл.637 ал.1 ТЗ, тъй като след влизането на посочената част от определението в сила, същите нямат качество на страни в процеса.  Поради което жалбите следва да се оставят без разглеждане.

Относно жалбата на „Б* Х*”АД:  Както се изложи, в жалбата се излага, че съдът е следвало да прекрати производството и срещу жалбоподателя, поради наличие на арбитражна клауза в договора за кредит.

Определението е законосъобразно.

Преди всичко следва да се отбележи, че съдът не следи за наличието на арбитражна клауза служебно, а се произнася само при направено възражение за неподведомственост.

При разглеждане основателността на направеното възражение за неподведомственост, съдебния състав съобрази следното:

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК.

Исковете с правно основание чл.422 ГПК са обусловени /зависят от развитието на заповедното производство/. Заповедното производство, е предоставено в изключителната компетентност на районните съдилища, поради което тези искове /по чл.422 ГПК/, са подведомствени само на съда. Предвид изложеното, предявеният иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК не може чрез арбитражно споразумение да бъде изведен от компетентността на окръжния съд. В подкрепа на горния извод е и разпоредбата на чл.416 ГПК, според която влизането в сила на съдебното решение е предпоставка за влизане в сила на заповедта за изпълнение.

         В допълнение следва да се отбележи, че в цитираната от жалбоподателя разпоредба на чл.34 от договора за кредит, кредитополучателят и съдлъжниците, са се  съгласили, че тази уговорка не лишава кредитора от възможност да се снабди с изпълнителен лист въз основа на несъдебно изпълнително основание.

С оглед на изложеното, направеното с частната жалба възражение за неподведомственост на спора от окръжния съд и съответно искане за прекратяване на производството срещу жалбоподателя се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Въпреки че не се съдържат оплаквания относно основателността на самото спиране на производството, съдът намира да отбележи, че същото е законосъобразно.   Това е така, тъй като „Б* Х*”АД се намира в открито производство по несъстоятелност –съобразно решение № 23/19.07.13год. постановено по т.д. № 31.2013год. на СОС.

А с откриване на производството  по несъстоятелност,се спират съдебните и арбитражните производства срещу длъжника-съобразно разпоредбата на чл.637 ал.1 ТЗ.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  като процесуално недопустими частните жалби на:  „А* С* Е* П*”ЕООД гр.Варна, представлявано от З.П.Г.  и С.П.Л., „П*”ЕООД, представлявано от З.П.Г., З.П.Г., от С.П.Л., всички чрез процесуалния си пълномощник адв.И.З*-ответници по т.д. № 149/2013год. на ОС-Силистра, против определение на съда № 790/27.09.2013год., в частта му, с която производството срещу ответинка „Б* Х*”АД е спряно и прекратява производството по тях.

ПОТВЪРЖДАВА определение  на съда № 790/27.09.2013год. по т.д. № 149/2013год. на СОС в частта му, с която производството срещу ответинка „Б* Х*”АД е спряно, на основание чл.637 ал.1 ТЗ.

         Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.