Р Е Ш Е Н И Е

 

30/Варна, 11.02.2015 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 79/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Образувано по жалба от  «П» АД – в несъстоятелност против Постановление № 18/04.11.2014 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на «К М М» ЕООД – расолопровод от гр.П – солно находище до производствена площадка на «П» АД – Д за сумата от 630 000 лева.

По делото е постъпил отговор от купувача „К М М” ЕООД – с. З П, съобразно който проданта е осъществана при спазване на изискванията на чл.717а-717д ТЗ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Сезиращата жалба е надлежно администрирана.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – «П» АД – в несъстоятелност.

По конкретно наведените оплаквания в жалбата:

I. На основание чл.717, ал.1 ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл. 677, ал.1, т.8 ТЗ. Събранието на кредиторите като колективен орган на производството по несъстоятелност притежава изключителната компетентност да определи метода и условията за оценка на имуществото, съставляващи база за осребряването като самостоятелна фаза на производството по несъстоятелност.  По делото е представен протокол от 25.06.2013 год., поправен с определение от 23.07.2013 год., обективиращ проведено събраните на кредиторите с приети решения, по силата на които е делегирано правото на синдика да определи реда и начина за осребряване на имуществото като цяло или на обособени части в зависимост от постигането на по-висока продажна цена. Прието е и решение оценката да се извърши по метода на «чистата стойност на активите» и по метода на «ликвидационната стойност» поотделно за всеки актив, като за база се вземе предвид по-високата стойност без разходите за ликвидация на актива.

Представена е и изготвена по възлагане оценка на оценителя Н С Н, видно от която обектът на оценка съставлява ДМА, расолопровод, състоящ се от 2 броя тръбопроводи, изработени от черна стомана. Съоръжението е разположено надземно по трасето Д – П и е закрепено чрез носеща винкелова конструкция с железобетонен фундамент.  Изградено е през 1979 год. и не функционира от години. Съоръжението е силно корозирало, в лошо техническо и общо състояние. Единствената възможна функционална годност на актива е за брак и вторични суровини.

Изложеното обуславя извода, че процесният актив няма пазарна реализация на вторичния пазар освен под формата на вторичен черен метал. Горното автоматично обуславя извода за единственото му възможно оценяване по метода на ликвидационната стойност без продажба, т.е. чрез определянето на стойността му при бракуване. Физически и моралното обезценяване на актива обуславят и неговата икономическа обезценка. За актив с подобни показатели не може да се определи чиста /вещна/ стойност. 

С оглед на изложеното, съдът приема, че изготвената оценка е съобразена с приетото решение от СК и с действителното състояние на вещта. Изводите на експерта не са оспорени в настоящото производство. Началната тръжна цена съвпада с дадената от вещото лице оценка.

2. Разгласата на проданта е осъществена в съответствие с изискванията на чл. 717а ТЗ. Съставеното обявление съдържа изискуемите реквизити, включващи описание на имуществото, реда и начина на продажба,  мястото и деня, крайният срок за приемане на наддавателни предложения и оценката на имуществото. Действията по разгласата, мястото и датата на осъщестяването им са обективирани в протокол за разгласяване от 19.09.2014 год., чиято доказателствена стойност не е оборена в настоящото производство. Обявята е публикувана и в специалния бюлетин  на МИ. Спазен е срока за предварителна разгласа по чл. 717а, ал.2 ТЗ.

Възраженията на жалбоподателя за липса на изрично уточнение относно мястото на провеждане на проданта са неоснователни. Обявата визира изрично, че канцеларията на синдика в административната сграда в гр.Д, ПЗ, «П» АД е мястото на извършване на продажбата.

ДМА- предмет на продажба е посочен чрез техническото му название, което по преценка на настоящия състав е достатъчно за индивидуализацията му като актив. Предмет на продажбата е съоръжение, което няма масов характер и за индивидиуализацията му е достатъчно техническото наименование и отправно местонахождение.   

Бланкетно е и позоваването на допуснато нарушение по чл. 717в, ал.1 ТЗ. Предоставянето на «книжа за продажбата» е изрично вписано в обявята, а законодателят не е предвидил изискване за друго, нарочно удостоверяване на предоставянето на предварителни информативни материали.  Страната не е ангажирала доказателства, че книжата за продажбата не са били на разположение на заинтересованите лица.

3. Проданта е проведена в съответствие с изискванията на чл. 717в ТЗ.  Представено е извлечение от входящия регистър на синдика, обективиращ редовно постъпилите предложения.  Постъпилите наддавателни предложения са обявени като е съставен нарочно предвиден удостоверителен протокол по чл. 717в, ал.4 ТЗ. За купувач е обявен  Даниел Свиленов Батанов, предложил най-високата цена.

Обявеният купувач не е внесъл цената в срока по чл. 717д ТЗ, а наддавачите, предложили следващата най-висока цена – «Финтрон България» ЕООД и «ДРАГЕВИТ» ЕООД са депозирали молби за изтегляне на дадения задатък.  Волеизявлението за изтегляне на внесения задатък осъществява фактическия състав на чл. 717е, т.2 ТЗ, съобразно който синдикът следва да предложи имуществото на следващия по реда на предложените цени наддавач – «К М М» ЕООД.  Последният е платил задатъка за участие в търга, вкл. и обявената цена, след приспадане на внесения задатък.

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът намира, че предявената жалба е неоснователна.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявената жалба от от  «П» АД – в несъстоятелност против Постановление № 18/04.11.2014 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което е възложено на «К М М» ЕООД – расолопровод от гр.П – солно находище до производствена площадка на «П» АД – Д за сумата от 630 000 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: