O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

No-132

гр.Варна, 17.02.2016 г.

 

         Варненски апелативен съд, търговско отделение,  в закрито заседание, проведено в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.79 по описа за 2016 година на ВAпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от „ИЗОТЕХ-ВАРНА” АД срещу решение № 696/02.10.2015 година по т.д.№ 434/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, в частта, с която е уважен предявеният от Е.Х.Я. иск за заплащане на сумата от 19660 евро,  представляваща получена цена по договор за продажба на недвижим имот от 28.09.2010 година след разваляне, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - 17.03.2015 година до окончателното изплащане на задължението и е осъдено да заплати сумата от 5660.97 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.

Твърди се във въззивната жалба, че съдът е формирал правните си изводи при неправилно установена фактическа обстановка, като е приел, че дружеството се е задължило да прехвърли собствеността върху описания в договора имот. Задължението да прехвърли собствеността е на дружеството „Топ билд” ООД, респективно за него възникват и последиците от неизпълнението, включително и задължението за връщане на платената част от продажната цена поради разваляне на договора. Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд и вместо него постанови друго по съществото на спора, с което отхвърли предявеният иск.

Въззиваемата страна Е.Х.Я. не е депозирала писмен отговор. Депозирала е въззивна жалба срещу решението, в прекратителната му част, като моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да заплати сумата от 8069.02 евро обезщетение за забава за периода 15.03.2011 година до завеждането на иска. 

Жалбата представлява по съществото си частна жалба срещу решението, в частта, с която е прекратено производството по предявения иск от Е.Х.Я. срещу „ИЗОТЕХ-ВАРНА” АД за заплащане на сумата от 8069.02 евро обезщетение за забава за периода 15.03.2011 година до завеждането на иска.

Ответникът по частната жалба „ИЗОТЕХ-ВАРНА” АД не е представил отговор.

За да се произнесе съдът взе предвид следното:

Производството по т.д.434 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд е образувано по предявени искове с правно основание чл.55 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

С определение No-2462/07.07.2015 година, съдът е оставил без движение производството по предявения иск с правно основание чл.86 ЗЗД като задължил ищцата в 1-седмичен срок от получаване на съобщението да посочи размера на законната лихва за претендирания период, да представи справка по чл.366 ГПК, както и да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 4% върху уточнения размер на иска. На ищцата е указано, че при неизпълнение на указанията на съда производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е връчено на страната на 27.07.2015 година, като на 29.07.2015 година ищцата е депозирала уточняваща молба, с която е представила справка за законната лихва, посочила е размера на претенцията от 8069.02 евро и е представила доказателства за внесена държавна такса в размер на 631.27 лева/л.60 и л.61/ по делото. С разпореждане на съда от 29.07.2015 година е постановено препис от молбата да се изпрати на ответната страна, за което разпореждане липсват доказателства да е изпълнено.

Гореизложеното обуславя извода, че в указаният от съда срок ищцата е изпълнила указанията, дадени и с определение от 07.07.2015 година и е отстранила нередовностите на предявения иск с правно основание чл.86 ЗЗД. Искът по чл.86 ЗЗД се индивидуализира с размера и с периода, които са посочени, като е представено и доказателство за внесена държавна такса.

Поради отстраняване на нередовностите на исковата молба съдът не е следвало да прекратява производството поради липса на предпоставки за прекратяване. Решението на първоинстанционния съд, в тази си част има характера на определение, което следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Производството по в.т.д.79 по описа за 2016 година на Варненски апелативен съд, в частта по въззивна жалба от „ИЗОТЕХ-ВАРНА” АД следва да бъде прекратено и делото изпратено на първоинстанционният съд за произнасяне по иска по чл.86 ЗЗД, след приключване, на което делото следва да се изпрати за произнасяне по въззивната жалба.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 696/02.10.2015 година по т.д.№ 434/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, в частта, с която е прекратено производството по иска на Е.Х.Я. срещу „ИЗОТЕХ-ВАРНА” АД за заплащане на сумата от 8069.02 евро обезщетение за забава за периода 15.03.2011 година до завеждането на иска и ВРЪЩА на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия, чрез размяна на книжа по иска по чл.86 ЗЗД.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.79 по описа за 2016 година и ИЗПРАЩА на Варненски окръжен съд за произнасяне по иска по чл.86 ЗЗД, след приключване, на което делото следва да се изпрати на Варненски апелативен съд за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: