О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 107

гр.Варна,    27 .02.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                          МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа  докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д. № 79 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба подадена от СПОРТ ГРУП ООД гр. Варна, чрез адв. Д., срещу определение № 109/12.01.2017г., постановено по т.д.№ 1016/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което съдът е оставил без уважение искането на „Спорт Груп“ ООД с правно основание чл.219 от ГПК за конституирането на Агенцията по вписванията като трето лице помагач на страната на ответниците по предявения срещу тях от К.Д.Д., С.К.С., Д.К.С., Д.Н.Д., Д.Н.Д. и И.Г.А. иск с правно основание чл.26, ал.1, пр.1, вр.чл.167, ал.3 от ЗЗД да бъде прогласен за нищожен договор за ипотека, обективиран в нотариален акт №132, т.1, нот. дело №104 от 2008г. на нотариус рег.№382/ВРС.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 275, ал. 2 ГПК на частната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок от надлежната страна, но е нередовна по см. на чл. 261, т. 2 ГПК с оглед липсата на доказателства за представителната власт на адв. Д. по отношение на дружеството-жалбоподател. Това обуславя необходимостта от даването на указания на жалбоподателя за привеждането на частната жалба в съответствие със законовите изисквания, което администриралият частната жалба съд не е сторил. Вместо това ВОС е изпълнил процедурата по размяна на книжата по същата.

В срока за отговор на чатната жалба е депозиран такъв от насрещната страна чрез процесуалния представител адв. С*. Ищците К.Д.Д., С.К.С., Д.К.С., Д.Н.Д., Д.Н.Д. и И.Г.А., с приложеното на л. 38 от първоинстанционното дело пълномощно, са предоставили на адв. С* представителната власт изключително за представителство пред ВОС, като са предвидили учредяването на мандата да има сила до приключване на първоинстанционното производство. Това, на следващо място, обуславя нередовността на постъпилия писмен отговор с оглед на това, че адвокат-пълномощникът е действал без представителна власт, поради което е необходимо да се предприемат действия по см. на чл. 101 ГПК.

Извън констатираните по-горе нередовности на частната жалба и постъпилия по същата писмен отговор, съдът счита, че с оглед с оглед характера на иска, а именно прогласяване нищожността на сключен помежду им договор, и качеството на ответниците по него – Банка ДСК ЕАД, Спорт груп ООД и П.Е., на необходими другари, целесъобразно би било препис от частната жалба да се връчи и на ответниците по иска Банка ДСК ЕАД и П.Е. за становище. Макар и подаването на частната въззивна жалба от един от необходимите другари има действие и по отношение на останалите, които не са подали такава (арг. чл. 216, ал. 2, изр. 1 ГПК), решението, съответно определението на съда ще има еднаква сила за всички.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че към момента не са изпълнени всички необходими действия по администриране на частната жалба, което обуславя необходимостта от прекратяване на производството по делото като образувано по нередовна жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т. д. № 79/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за предприемане на необходимите действия по администрирането на частната жалба на СПОРТ ГРУП ООД гр. Варна гр. Варна, съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на частната жалбата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: