О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 165

 

гр.Варна,   12.03.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа  докладваното от съдия А. Братанова в.т.д. № 150 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО против решение № 158/24.10.2017г., постановено по т.д. № 230/2016год. по описа на ОС – Добрич.

След проверка редовността на въззивната жалба съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, но не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 ГПК. Въззивната жалба е подадена чрез ю.к. З*, като по делото липсват доказателства за представителната власт на същата, в т.ч. и за въззивно обжалване.

Изложеното по-горе обуславя нередовността на въззивната жалба, поради липсата на доказателства за учреден мандат на процесуалния представител на ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, в т.ч. и за въззивно обжалване, респ. до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

На посоченото основание, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и върнато на първоинстанционния съд за предприемане необходимите действия по администриране на въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 150/2018г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: