РЕШЕНИЕ

 

№  32                                      31.01.2014  г.                град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                            търговско отделение

На двадесет и първи януари                                                                            2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиян Петров

                                        ЧЛЕНОВЕ: Златка Златилова

                                                              Анета Братанова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 791 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 от ГПК вр. с чл. 613а от ТЗ.

Обжалвано е решение № 1035/18.11.2013 г. постановено по т.д. 58/2008 г. на Варненския окръжен съд , с което е прекратено производството по несъстоятелност на „Б К” ООД на осн. чл. 632 ал. 4 от ТЗ и е постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

Въззивникът „Б К” ООД /в несъстоятелност/ представляван от управителя Ж., оспорва заличаването на длъжника по съображения, че е налице хипотезата на чл. 740 ТЗ и иска прекратяване на производството поради постигнатата спогодба и отмяна на заличаването в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл. 633 ал. 1 ТЗ от надлежна страна, при наличието на правен интерес и е допустима.

Разгледана по същество е  частично  основателна.

С решение № 668/29.06.2011 г. постановено по т.д. 58/2008 г. на ВОС на осн. чл. 740 ал. 2 ТЗ е прекратена несъстоятелността на „Б К” ООД поради сключено споразумение по чл. 740 ал. 1 ТЗ. Решението е обжалвано от НАП по съображения, че е кредитор лишен от участие при постигане на извънсъдебното споразумение.  Въззивният съд с решение № 304/ 15.12.2011 г. по т.д. 511/2011 г. на ВАп.С е отменил решението на ВОС и е върнал делото за преценяване съществуването и размера на вземането на НАП. Съдът е спрял производството на осн. чл. 632 ал. 5 от ТК. Междувременно е представен доклад от синдика според който претендираните вземания от НАП касаещи осигуровки са платени от предходния синдик, а останалите вземания от 947,11 лв. са лихви върху вземания от 2003 г. които не са предявени в срок. Изготвен е и списък за неприето вземане, след което кредиторът НАП е предявил иск с правно основание чл. 694 от ТЗ. Производството по иска на кредитора НАП е прекратено и потвърдено с определение № 493/23.07.2013 г. по в.ч. т.д. №400/ 2013 г. на ВАп.С.

Съдът като взе предвид, че с окончателен съдебен акт е прекратено производството по иск с правно основание чл. 694 ал. 1 ТЗ на кредитора НАП, а с единственият кредитор „В т а” гр. София е сключен договор, който отговаря на изискванията на чл. 740 ал. 1 от ТЗ още на 02.06.2011 г., който е потвърден с допълнително споразумение от 25.11.2013 г., намира че са налице предпоставките на чл. 740 ал. 2 от ТЗ и производството по несъстоятелност следва да се прекрати на това основание.

Прекратяването на производството по несъстоятелност поради сключен договор с всички кредитори с приети вземания /чл. 740 ал. 1 ТЗ/, няма за последица заличаването на длъжника, както в хипотезата на чл. 632 ал. 4 ТЗ или 735 ал. 1 т. 2 от ТЗ.

Поради изложеното обжалваното решение в частта с която е прекратено производството по несъстоятелност следва да се потвърди, но на основание чл. 740 ал. 2 ТЗ, а в частта с която е заличен търговеца – длъжник следва да се отмени.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1035/18.11.2013 г. постановено по т.д. 58/2008 г. на Варненския окръжен съд, в частта с която е прекратено производството по несъстоятелност на „Б К” ООД със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Ген Колев” № 73 ЕИК 103074793  на осн. чл. 740 ал. 2 от ТЗ

ОТМЕНЯ решението в частта с която е постановено заличаване на длъжника „Б К” ООД със седалище гр. Варна ЕИК 103074793 от търговския регистър.

На основание чл. 634в от ТЗ решението да се впише в книгата за актовете на съда по несъстоятелността водена при Варненския окръжен съд.

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в седемдневен срок от вписването му в ТР, при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :