ОПРЕДЕЛЕНИЕ

793

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  05.12.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П.

          ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                              А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 792 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Б* т* к*” АД – гр.София срещу разпореждането на Окръжен съд – Разград по т.д.№ 129/2012 г., с  което е  върната въззивната му жалба срещу решението по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

На въззивника – настоящ частен жалбоподател е била дадена възможност да представи в едноседмичен срок документ, доказващ внесена по сметката на Варненския апелативен съд държавна такса по жалбата в размер на 167.39 лв. Съобщение с приложен препис от разпореждането на РОС е било връчено на страната на 22.08.2013 г.  С пл.нареждане от 22.08.2013 г. въззивникът е внесъл определената му държавна такса, но не е изпълнил в указания му срок задължението си да представи банковото бордеро по делото в съда. В частната жалба се твърди, че банковият документ е изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, но последната не се била още върнала. Не е доказано от частния жалбоподател изпращането на твърдяното препоръчано писмо до ОС-Разград, нито пък е представена обратната разписка, която предвид изминалите вече три месеца следва отдавна да се е върнала. Няма доказателства по преписката пл.нареждане да е било депозирано в съда с писмена молба. Документът за платената държавна такса е описан за първи път в частната жалба, но липсва към нея, като същевременно се съдържа в преписката по върнатата жалба, без да е ясно как е попаднал там. Ето защо въззивният съд приема, че той е представен за първи път с частната жалба и неправилно е бил приложен към преписката по върнатата жалба, вместо като приложение по частната жалба. Разпореждането на РОС за връщане на жалбата поради неотстраняване в срок на нередовностите й е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №873/18.09.2013 г. на Окръжен съд Разград по т.д .№129/2012  г., с което е  върната въззивната жалба на „Б* т* к*” АД – гр.София срещу решението по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.