О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №5

 

04.01.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на пети януари през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 792

по описа на ВнАпС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. чл. 121 ГПК, образувано по въззивна частна жалба вх. № 32436/30.10.2015г. на „ ЛАЙТХАУС ГОЛФ РИЗОРТ” АД, ЕИК 131147387, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Възраждане, бул. „ Ал. Стамболийски” № 55, ет. 4, представлявано от изпълнителния директор Г А Ч, срещу определение № 3364 от 01.10.2015г., постановено по т. д. № 856/2015г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлено искането на частния жалбоподател за прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на СГС, на основание чл. 116 от ГПК.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно като постановено в противоречие с правилата за местна подсъдност, и в частност, с приложимата според жалбоподателя, предвид характера на производството, разпоредбата на чл. 105 ГПК, съгласно която искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

Ответникът по жалбата - „СЪМЪР МЕНИДЖМЪНТС БАЛЧИК-2011” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 201843258, представлявано от синдика Л.М.Б., изразява становище за неоснователност на възражението за местна неподсъдност, с доводите, че ищецът в случая разполага с право да избира в кой съдебен район по седалище на ответниците да предяви иска.

Съдът, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания и становището на другата страна, и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Варненският окръжен съд е бил сезиран с искова молба на „ СЪМЪР МЕНИДЖМЪНТС БАЛЧИК-2011” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 201843258, представлявано от синдика Л.М.Б., с която е предявен осъдителен иск с правно основание чл. 74 във вр. чл. 155, ал. 1 ЗЗД, срещу три търговски дружества: БАРАЖ КОМПЛЕКТ” ООД, ЕИК 130204401, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „ Ал. Стамболийски” № 55 ет. 4, „ЛАЙТХАУС ГОЛФ РИЗОРТ” АД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „ Ал. Стамболийски” № 55 ет. 4, , и „СОЙЪРС ДЕВЕЛОПМЪНТС” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „ Осми приморски полк” № 54, ет. 4, ап. 19, за солидарното им осъждане за заплатят на ищеца сумата 3 348 090 лева, с която е намаляло имуществото му до размера на погасеното задължение на първия ответник, като кредитополучател, и втория ответник, като съдлъжник по Договор за кредит от 01.11.2007г. и анекси към него в резултат на принудително изпълнение по изп. дело №469/2013г. по описа на ЧСИ с рег. № 739 на КЧСИ върху имот с административен адрес гр. Балчик, Добричка област, ул. „ Тимок” № 1, придобит от третия ответник като ипотекарен длъжник по същия договор за кредит.

По силата на приложимата в случая разпоредба на чл. 116 от ГПК, съгласно която иск срещу ответници от различни съдебни райони се предявява по избор на ищеца в съда на един от тези райони, ищецът „ СЪМЪР МЕНИДЖМЪНТС БАЛЧИК-2011” ЕООД /в несъстоятелност/ разполага с право на избор да предяви иска с посочените по – горе предмет и правна квалификация до окръжния съд по седалище на всяко едно от търговските дружества – ответници. Предоставено от закона право на избор е валидно упражнено, като е сезиран родово и местно компетентният окръжен съд по седалището на ответника „СОЙЪРС ДЕВЕЛОПМЪНТС” ЕООД – гр. Варна, ЕИК ***, което е в териториалния обхват на правораздавателната дейност на сезирания Варненски окръжен съд.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите правила за местна подсъдност обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3364 от 01.10.2015г., постановено по т. д. № 856/2015г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлено искането на „ ЛАЙТХАУС ГОЛФ РИЗОРТ” АД – гр. София, ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Г* А* Ч*, за прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на СГС, на основание чл. 116 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                    2.