Р Е Ш Е Н И Е

368/19.12.2013 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  19.12.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                                          АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№794 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпили са жалби от ЕТ „Ди-Пи - Д.Д.” /н/ гр.Търговище - длъжник и от С.Д. ***-С Х” – гр.Варна - наддавачи срещу постановление за възлагане №180/03.09.2013 г. на Окръжен съд - Търговище по т.д.№142/2012 г., с което е възложен на „Първа инвестиционна банка” АД – гр. София  продаден на търг в производството по несъстоятелност недвижим имот – апартамент №806, находящ се в гр.Варна, жк „Възраждане” бл.23, ет.8.

Жалбите са подадени в срок и са допустими.

Разгледани по същество същите са неоснователни.

Длъжникът не може да се позовава на занижена начална тръжна цена, тъй като същата в размер на 92000 лв е била изготвена въз основа на заключение на оценителна експертиза, която е дала средно-претеглена пазарна стойност на имота. Взетото от Събранието на кредиторите от 18.04.2013 г. решение за оценяване имуществото на длъжника по неговата ликвидационна стойност е по - неблагоприятно за него, тъй като последната представлява историческата стойност на съответните активи, намалена с амортизационните отчисления, а тя е винаги по-ниска от пазарната им стойност, определена към настоящия момент. С дадените на синдика със същото решение на кредиторите указания по повод на предишни занижени оценки изрично е посочено, че оценката следва да се съобрази с действителното състояние на вещите, което сочи на среднопазарна стойност на  активите като измерител за тяхната справедлива стойност.  Макар да е налице противоречие в изявената воля на кредиторите от самото решение може да се направи обоснован извод относно действителната им воля, а именно - имотът да се продаде на възможно по-висока начална тръжна цена. Следователно, не е налице допуснато от синдика нарушение на чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ. Наддавачите не са кредитори в производството по несъстоятелност, поради което те не могат по начало да се позовават на посоченото по-горе решение на Събранието на кредиторите. Апартаментът е възложен в случая по най-високата предложена цена - 120000 лв.

Оплакването в  жалбата на длъжника за водено срещу него гражданско дело от трето лице за привидност на договор за замяна, по силата на който е придобил собствеността върху апартамента, е неоснователно, тъй като от една страна липсват данни относно статуса на делото, вписването на исковата молба и заплащането на държавна такса по иска /непосочена като приложение в исковата молба/, а от друга – при евентуално съдебно отстраняване рискът е за купувача, който има правата по чл. 499 – ГПК.

Останалите оплаквания в жалбите за неспазване на 14 – дневния срок за разгласа на търга се опровергават от материалите към него.  Обявления са били поставени в сградата на Община Търговище и по адреса на управление на длъжника в гр.Търговище, като обявлението е разгласено и в специалния бюлетин на МИЕТ. В обявлението за търга изрично е посочено, че книжата относно продажбата се намират на разположение на всички заинтересовани лица в офиса на синдика в гр.София, с посочен адрес, през периода – 30.07.2013 г. – 13.08.2013 г., като самият търг ще се проведе на 14.08.2013 г. /сряда/ в канцеларията на синдика в гр.София, с посочения адрес.

Воден от изложеното и на основание чл.613а, ал.3 – ТЗ във връзка с чл.  437- ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА постановление за възлагане №180/03.09.2013 г. на Окръжен съд - Търговище по т.д.№142/2012 г., с което е възложен на „П и б” АД – гр. София продаден на търг в производството по несъстоятелност на ЕТ „Ди-Пи - Д.Д.” /н/ - гр.Търговище недвижим имот – апартамент №806, находящ се в гр.Варна, жк „Възраждане” бл.23, ет.8.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.