О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

828………

 

гр. Варна, 11.12.2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на единадесети декември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                          ДАРИНА МАРКОВА

         като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 794 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл.ГПК, образувано по частна жалба вх.No-6440/08.10.2015 година от А* - М* В.Ф., ЕГН-**********, чрез законния си представител Д.М.М., ЕГН-********** с адрес: ***, ж.к.Дружба, 11, вх.Б, ет.3, ап.17 срещу определение No-826/23.09.2015, постановено по гр.д.434/2015 година по описа на ОС Добрич, с което е прекратено производството по делото и е изпратено по подсъдност гр.д.434/2015 година на Софийски градски съд.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че съдът неправилно е уважил възражението за местна подсъдност на ответника и е приел, че спорът е местно неподсъден на Добрички окръжен съд. При действието на специален закон Кодекс на застраховането, регулиращ предмета на спора, очертан в исковата молба качеството на ищцата като „потребител на застрахователни услуги” следва да се преценява съгласно параграф 1 от ДР на КЗ, по смисъла на която разпоредба „потребител на застрахователни услуги” е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор”. Отговорността на застрахователя е договорна, макар и страна по застрахователния договор да не е В* Ф*. Ищцата се явява наследник на починалия и по смисъла на ДП на КЗ се явява потребител на застрахователни услуги, поради което местно компетентен да се произнесе е съдът по местоживеене на ищцата, при съобразяване нормата на чл.113 ГПК. Моли съдът да отмени определението на Добрички окръжен съд и върне делото за разглеждане от Добрички окръжен съд.

Ответникът по частната жалба „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД оспорва подадената жалба, като твърди, че съдът правилно е тълкувал и приложил нормата на чл.113 ГПК. Моли съдът да спре производството до постановяване на ТР 1/2014 година на ОСТК на ВКС.

Съдът намира, че не са налице предпоставките за спиране до постановяване на ТР 1/2014 година на ОСТК на ВКС, тъй като отговор на въпроса е даден с ТР No-8/2013 година т.1 на ВКС, съгласно което производство по висящо дело може да се спира до постановяване на решение по тълкувателно дело само в касационната инстанция, но не и във фазата на въззивна и първа инстанция. Постановяването на тълкувателно решение е факт, който ще бъде съобразен по реда на инстанционния контрол.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството по т.д.434 по описа за 2015 година на Oкръжен съд Добрич е образувано по иск с правно основание чл.226 КЗ от А* –М* В.Ф. срещу „ДЗИ-Общо застраховане” АД за заплащане на сумата от 300 000 лева неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата *** година до окончателното изплащане на задължението и сумата от 40 000 лева имуществени вреди, ведно със законната лихва за забава върху тази сума, считано от *** година до окончателното изплащане вследствие претърпяно ПТП на 27.04.2013 година и настъпилата смърт на В* Ф*.  Ищцата като негова дъщеря има право на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди вследствие настъпилата смърт. В исковата молба е направено искане за разглеждане на спора от Ос Добрич по местоживеене на ищцата, тъй като същата има качеството потребител на застрахователни услуги.

В срока за отговор е направено възражение за липса на местна подсъдност, тъй като седалището на ответника е в гр.София.

Безспорна и трайна е съдебната практика, включително и постановена задължителна такава по реда на чл.290 ГПК /Опр. по ч.т.д.361/2009 година на ВКС, I т.о., опр. 946 по ч.т.д.595/2011 година на ВКС/, където разрешеният материалноправен въпрос е процесуалноправен и се отнася до разпоредбите за местна подсъдност по иск, предявен от увреденото физическо лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени в резултат на ПТП. Разрешението, което е дадено е, че предявеният иск е иск на потребител - увреденото физическо лице срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени в резултат на ПТП, настъпило по вина на водача на лек автомобил, застрахован при ответника. Ищцата има качеството на потребител на застрахователни услуги по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на застраховането. Искът е предявен по постоянния адрес на ищцата и следователно компетентен да го разгледа е съдът по местоживеене на ищцата. Предявеният иск пред съда по постоянния адрес на ищеца, е в качеството му на потребител за застрахователна услуга - налице е иск на потребител по смисъла на чл. 113 ГПК. Ищецът, като потребител, търси правата си срещу ответника въз основа на специален закон - Кодекс за застраховането, поради което съгласно §1 от ДР на КЗ, се преценява качеството му на “потребител на застрахователни услуги”, изрично регламентирано.

 

 

Гореизложеното обуславя извода, че не са налице предпоставки за уважаване на направеното възражение за липса на местна подсъдност и изпращане на делото по подсъдност на Софийски градски съд, а местно компетентен да разгледа спора, съобразно специалната разпоредба на чл.113 ГПК е ОС Добрич,  поради което определението на Добрички окръжен съд следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение No-826/23.09.2015, постановено по гр.д.434/2015 година по описа на ОС Добрич, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Софийски градски съд и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: