ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                                         

№    798                  10.12.2013 град Варна

Апелативен съд                                                търговско отделение

В   закрито  заседание                                                            в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                                               ЧЛЕНОВЕ: :М* Н*

                                                                              Ра* С*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело номер 799  по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е образувано по частна жалба на Т* П* Л* срещу определението на съда по несъстоятелността на „Е* П* д*” АД, с което е оставено без уважение искането му направено по време на провеждане на събранието на кредиторите на 11.10.2013 г. за конституиране като кредитор за пълния размер на възложените вместо плащане вземания по реда на чл. 510 ГПК.

В писмен отговор „О*с* п* 2” ООД оспорва допустимостта и евентуално основателността на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок от легитимирано лице но срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е недопустима по следните съображения:

Съгл. чл. 673 ал. 2 ТЗ одобреният от съда списък на приетите вземания е меродавен за определяне кои вземания са приети, като съгл. чл. 673 ал. 3 ТЗ съдът може да предостави право на глас и на кредитори с оспорени вземания / чл. 637 ал. 3 и чл. 694 от ТЗ / Настъпилите след одобряване на списъка на приетите вземания правопогасяващи или правопроменящи юридически факти, каквито се явяват издадените в полза на „Т* П*Л*” постановления за възлагане по чл. 510 ГПК, също следва да бъдат съобразени от съда при определяне на активно легитимираните да упражнят правото си на глас в това събрание кредитори. С определение съдията председателстващ събранието на кредиторите проведено на 11.10.2013 г. е допуснал „Т* п* л*” до участие като кредитор със сумата 2 037 536,55 лв. представляваща 0,93% от всички приети вземания, а не с пълния размер на възложените вместо плащане вземания /чл. 510 ГПК/, които са съответно: на „О* с* Б*” ООД – 50 700 012,36 лв, на „А* м*” ЕООД – 25 664 247,66 лв., на „О*с* п* 2” ООД – 66 025 846,38 лв. и на Ч.А.А. – 28 000 лв. Петитумът на частната жалба е, въззивният съд да конституира „Т* П* Л*” като кредитор на длъжника „Е* П* д*” АД за всички възложени вместо плащане вземания на сочените кредитори.

Обжалваното определение е само база за идентификация на лицата, които притежават право на глас по смисъла на чл. 673 ал. 2 и 3 от ТЗ. Затова преценка за законосъобразността му се прави при искане за отмяна на взетите от събранието на кредиторите решения, които на осн. чл. 678 от ТЗ имат обвързващо действие. В случая искането е само за конституиране на кредитор а не за отмяна на решенията, поради което съдът счита, че не е налице хипотезата на чл. 679 от ТЗ.

Тъй като въз основа на определението за конституиране на кредиторите за конкретно събрание не се формира сила на пресъдено нещо относно приетите от съда вземания, то няма характер на самостоятелен акт. Такъв е по характера си определението за одобрение на сметката след разглеждане на възраженията по нея. Затова съгл. чл. 729 от ТЗ подлежи на съдебен контрол. В това производство ще се разгледат и възраженията за евентуално двойно плащане, които могат да възникнат след извършено от синдика плащане по реда на чл. 510 ГПК, като се вземат предвид извършените до момента плащания по изпълнителни листи срещу длъжниците на кредитори, които нямат вземания към длъжника, но представят изпълнителен лист, който обвързва длъжника на осн. чл. 717н от ТЗ.

Водим от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Т*П* Л* срещу определението на съда по несъстоятелността на „Е* П* д*” АД, с което е оставено без уважение искането му направено по време на провеждане на събранието на кредиторите на 11.10.2013 г. за конституиране като кредитор за пълния размер на възложените вместо плащане вземания по реда на чл. 510 ГПК.

Определението е окончателно.

 

Председател:                                    Членове: