О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  26 / 11.01.                                                2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на осми януари                                                                        година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 801 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от И.С.С. *** и И.Д.А. *** против определение № 3828/10.11.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1491/2015г., с което производството по делото е прекратено на осн.чл.101 вр.чл.129 ал.3 и чл.127 т.2 от ГПК. По съображения за неправилност на извода на първоинстанционния съд за  наличието на нужда от назначаване на особен представител на ответното дружество по реда на чл.29 ал.4 ГПК и произтичащото от това указание за внасяне на депозит в размер на 300лв, предвид липсата на противоречие между ответното търговско дружество и неговия представител по делото, моли съда да отмени обжалваното определение като незаконосъобразно и неправилно и да върне делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е  подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

                И.С.С. и И. Д* А. са предявили иск срещу „Фрея – Варна” ООД за прогласяване нищожността на взетите решения на ОСС от 05.05.2015г. с правно основание чл.124 ал.1 ГПК. Видно от приложеното към исковата молба адв.пълномощно в полза на адв.Л.П. ***, ищците са го упълномощили да ги представлява по делото във всички инстанции до окончателното му приключване.

          След като е констатирал след служебна справка в ТР, че ответното дружество се представлява от двамата ищци, с определение № 3373/01.10.2015г. съдът е установил хипотезата на чл.29 ал.4 ГПК – противоречие в интересите на представител и представляван, обосновал е необходимостта от назначаване на особен представител на дружеството на разноски на ищците, определил е такива на осн.чл.7 ал.1 т.4 от Наредба № 1/2004г. за минималните  размери на адв.възнаграждения в размер на 300лв, оставил е производството по делото без движение и е дал възможност на ищците да внесат определения депозит в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това. Съобщението за това е получено на 16.10.2015г. от упълномощения адв. П., който от името на своите доверители на 23.10.2015г. е депозирал молба до съда, в която е изразил становище, че с оглед упълномощаването му не се налага назначаването на особен представил, а в случай на евентуалност е поискал продължаване на срока за внасяне на депозит с една седмица. С разпореждане № 10531 /26.10.2015г.  съдът е дал нов едноседмичен срок на ищците за авансиране на разноските за особен представител, тъй като по делото няма данни за упълномощен представител на ответното ТД. С молба от 26.10.2015г. дружеството е уведомило съда, че е упълномощило процесуален представител – адвокат в лицето на Д*П* от АК – Варна и е приложило адв.пълномощно, изхождащо от „Фрея – Варна” ООД, представлявано от управителя си И.С.С.. С определение № 3685/27.10.2015г. съдът е констатирал, че тъй като пълномощникът адв.Д*П* е упълномощен от ищеца по спора И.С. и следователно упълномощаването му не отменя необходимостта от назначаване на особен представител, адв.Л.П. следва да бъде уведомен да представи доказателства за авансиране на разноските за особен представител в едноседмичен срок от изтичане на предходния срок, т.е. – до 30.10.2015г. Съгласно направената отметка  в списъка на лицата за призоваване, адв.Л.П. е уведомен по телефона от деловодството на съда на 28.10.2015г. До постановяване на обжалваното определение  на 09.11.2015г. разноските не са предплатени.

          В частната жалба се възразява срещу необходимостта от назначаване на особен представител въобще, както и срещу извода за наличието на порок в упълномощаването на адв.Д* П*. По тези възражения съдът намира следното :

          Адв.Д* П* е упълномощен от И.С.С., която е ищец по предявения иск и в същото време – управител на дружеството, т.е. – едно и също лице се явява в две противоположни процесуални качества – на ищец и на представител на ответника. При това фактическо положение тезата за отсъствието на противоречие в интересите на представителя и представлявания  не може да бъде споделена. Определението за назначаване на особен представител и за предплащане на определеното му от съда възнаграждение е законосъобразно, а неизпълнението му  - основание за прекратяване на производството по делото.

          По изложените съображения частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д    Е   Л   И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на И.С.С. *** и И.Д.А. *** против определение № 3828/10.11.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1491/2015г., с което производството по делото е прекратено на осн.чл.101 вр.чл.129 ал.3 и чл.127 т.2 от ГПК.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :