ОПРЕДЕЛЕНИЕ

813

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 13.12.2013 г.  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

   ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                      П* Х*                  

 

като разгледа докладваното от съдия В.П*ч.т.д.№ 802 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от В.В.В. от гр. Варна срещу определението на Окръжен съд – Варна,  ТО от 21.10.2013 г. по  т.д.№ 1639/2013 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Направените в частната жалба оплаквания касаят евентуално възстановяване на срока за отстраняване недостатъци на исковата молба предвид изпълнение указанията на съда от ищеца след изтичане на  дадения му за това срок, което е безспорно. Жалбоподатателят освен това е подал и втора частна жалба - предмет на ч.т.д. № 803/13 г. на АС-Варна срещу неразглеждането от ОС-Варна на молбата му за въстановяване на срока за отстраняване недостатъците на исковата молба. По тази частна жалба съдът е постановил определение от 12.12.2013 г., с което е отменил определението на съда за прекратяване производството по молбата за възстановяване на пропуснатия срок, като е върнал делото на същия съд за разглеждане на молбата по същество. Производството по възстановяване на пропуснатия срок е независимо от прекратяването на производството по делото. Ако срокът бъде възстановен, производството по делото ще бъде възобновено. Ето защо обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение № 4319/21.10.2013 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№ 1639 /2013  г., с което е прекратено производството по делото.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.