О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 806…….. 

 

гр.Варна, ………. 2013 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*ОВ

                                ЧЛЕНОВЕ: А* Б*ВА

П* Х*ОВА

                                      

Изслуша докладваното от съдия Х* в.ч.т.д.№ 803/2013 г. по описа на съда и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

В.В.В. обжалва определение № 4572/05.11.2013 г., постановено по т.д.№ 1639/13 г. по описа на ВОС, с което е прекратено като недопустимо производството по молба вх.№ 32825/04.11.2013 г. за възстановяване на срока по чл.129 ГПК за изпълнение указания на съда, дадени с разпореждане от 09.09.2013 г.

В частната жалба се съдържат оплаквания за неправилност на постановения съдебен акт, с оглед на които се претендира отмяната му.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирано лице и е допустима, а по същество – основателна, по следните съображения:

Молбата по чл.64 ал.2 ГПК е подадена в законоустановения срок след момента, в който ищецът е научил за пропускането на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба и отговаря на всички изисквания на чл.64 и чл.65 ГПК, поради което е допустима. Въпросът дали страната е можела да поиска продължаване на срока за извършване на изисканото от съда процесуално действие е въпрос по същество, а прекратяването на производството в резултат на неизпълнение на указанията на съда в срок няма отношение към възможността и реда за неговото възстановяване.

По изложените съображения обжалваното определение се преценява като неправилно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 4572/05.11.2013 г., постановено по т.д.№ 1639/13 г. по описа на ВОС.

ВРЪЩА делото на същия съд за предприемане на дължимите процесуални действия по молба вх.№ 32825/04.11.2013 г.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: