О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   18 /09.01.2014                                                     2013 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на     двадесет и първи декември                               година 2013

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : М.Х*                                                                                     ЧЛЕНОВЕ : М.Н*

                                                                                                   П.Х*

 

като разгледа докладваното от съдия М.Н* в.ч.т.д. №   804 по описа  на Варненския апелативен съд за 2013г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.613а ал.3 ТЗ вр.чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Р**/” ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.”Н.В.Гогол”, № 18-20, представлявана от Е* М* В* – изпълнителен директор и М* Т* П* – прокурист против определение № 195/25.09.2013г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 44/2013г., с което е оставена без уважение молбата на Банката с вх.№ 3713/12.09.2013г. с правно основание чл.638 ал.3 ТЗ за даване на разрешение от съда по несъстоятелността за продължаване на производството по изп.дело № 302/2013г. и присъединените към него изп.дело № 303/2013г. и изп.дело № 370/2013г. по описа на ЧСИ В* М*, рег. № 833, с РД – ОС Русе, имащи за предмет изпълнение върху недвижими имоти, собственост на длъжника „М* К*” ЕООД /н./, поради наличие на опасност от увреждане на интересите й. По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение и постанови продължаване на изпълнителните действия по публичната продан на недвижими имоти на „М* К*” ЕООД, ипотекирани в нейна полза.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор на частната жалба от „С*” ООД, ЕИК 117618689, гр.Русе – кредитора, инициирал производството по несъстоятелност на „М* К*” ЕООД, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да я остави без уважение.

          Постъпил е и писмен отговор от самия длъжник „М* К*” ЕООД / н./, в който се излагат съображения за недопустимост на частната жалба, а в условията на евентуалност – за нейната неоснователност, с петитум, съобразен с наведените правни доводи.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. В този смисъл неоснователно се явява възражението на длъжника за нейната недопустимост : Настоящият състав на съда споделя практиката на ВКС, според която обжалваемостта на   акта по чл.638 ал.3 ТЗ, с който съдът по несъстоятелност  отказва да разреши продължаване на спряно при предпоставките на чл.638 ал.1 ТЗ изпълнително производство срещу имущество от масата на несъстоятелността, е подчинена на общото правило на чл.613а ал.3 ТЗ, което означава, че произнасянето на въззивния съд е окончателно и последващ касационен контрол е недопустим. /Така  определение № 7 от 11.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 1255/2011 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Б* Й*; в този смисъл, но с различни мотиви и определение № 573 от 5.08.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 2194/2013 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Р* Б*/.

          Към момента на разглеждането й обаче Банката е загубила интерес от поддържането й по следните съображения :

          От служебна справка на съда по партидата на длъжника, в електронния сайт на  ТР на АВп се установява, че с определение № 263/22.11.22013г., постановено по т.д. № 44/2013г. на РзОС, обявено в ТР на 25.11.2013г. , съдът по несъстоятелността  на осн.чл.692 ал.3 ТЗ е одобрил списъка на приетите от синдика Д* В* Х* предявени вземания  спрямо длъжника „М* К*” ЕООД /н./, като е извършил промени в него; одобрил е списъка на неприетите вземания на кредиторите на длъжника, както и списъка на служебно приетите вземания. От съдебния акт е видно, че вземанията на кредитора ТБ „Р**” ЕАД, гр.София са включени в списъка на приетите вземания, с изключение на вземането от 68 400лв, предявено на 25.09.2013г.  – п.9, т.4 от списъка. От приложените по делото три съдебни удостоверения на ЧСИ В.М* с рег.№ 833 на КЧСИ – л.825 – 827, се установява, че включеното в списъка на приетите вземания на „М* К*” ЕООД / н./ по п.9 т.1 вземане в размер на 639 130,72лв главница е предмет на изп.д. № 303/2013г.; вземането по п.9.т.2 от списъка в размер на 686 059, 18лв главница е предмет на изп.д. № 302/2013г. и вземането по п.9.т.3 на списъка в размер на 1 487 084лв е предмет на изп.д. № 370/2013г. на ЧСИ В.М*.

При горната фактическа установеност се налага следния правен извод : След постановяване на определението на съда по чл.692 ТЗ вземанията на Банката придобиват характеристиките на такива по чл.693 ТЗ и съгласно  изричната разпоредба на чл.638 ал.4 ТЗ  спрените изпълнителни дела, продължаването на които Банката претендира, следва да бъдат служебно прекратени от частния съдебен изпълнител.  Ето защо за Банката отпада правния интерес от направеното искане по чл.638 ал.3 ТЗ, поради което производството по делото следва да бъде прекратено на това основание.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. № 804/2013г. на ВтАпС поради отпадане на правния интерес от обжалване  на определение № 195/25.09.2013г. на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 44/2013г.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.1т.1 ГПК вр.ал.2 с.з.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :