Р Е Ш Е Н И Е   № 71

 

Гр.Варна, 17.03. 2014г.

 

В    И М Е ТО    Н А    Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в съдебно заседание на 11.02.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН П.

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия ХОРОЗОВА в.т.дело № 805 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК вр. чл.613а ал.1 ТЗ.

Въззивникът Ф Е Б ЕООД - гр. Варна /в ликвидация/, представлявано от ликвидатора А С, обжалва решение № 819/01.10.2013 г., постановено по т.д.№ 2772/2012 г. по описа на ВОС, с което е отхвърлена молбата му за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника О Б Р ІV ЕООД гр.Варна /в ликвидация/, представляван от същия ликвидатор, с назначен в процеса особен представител по реда на чл.29 ал.4 ГПК.

Въззивната жалба е депозирана в срок, от легитимирано лице и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

В жалбата се излагат доводи за необоснованост на обжалваното решение и постановяването му в нарушение на материалния закон. Претендира се отмяната му и постановяване на друго, с което да се обяви неплатежоспособността, евентуално свръхзадължеността на длъжника, да се определи началната й дата, да се открие производство по несъстоятелност, да се назначи временен синдик – Стоил Владимиров Моллов, да се определи дата на първото събрание на кредиторите, както и да се постанови обща възбрана върху имуществото на О Б Р ІV ЕООД гр.Варна – в ликвидация.

Длъжникът чрез особения си представител – адв.Д.П. с писмен отговор оспорва въззивната жалба, счита решението за правилно и обосновано и моли за неговото потвърждаване.

За да се произнесе по съществото на въззивната жалба, Варненският апелативен съд съобрази следното:

С оглед обхвата на действие на решенията на съда в производството по несъстоятелност са разширени – в отклонение от правилата на ГПК – и неговите правомощия. Съдът може да действа служебно, респективно да взема предвид факти и обстоятелства, които не са релевирани от страните, включително във въззивната инстанция.

Първата предпоставка при разглеждането на молбата по чл.625 ТЗ е активната материално правна легитимация на молителя като кредитор по /или във връзка с/ търговска сделка и тя подлежи на пълно и главно доказване от него.

На първо място молителят счита, че е кредитор по договори за заместване в дълг, сключени между него и кредитори на длъжника, по силата но които той поема да изплати задължения на последния. Заместването в дълг не създава по презумпция условия за суброгация в правата на кредитора, т.к. това изцяло зависи от вътрешните отношения между длъжника и лицето, което го замества. По делото не са въведени твърдения за каузата на заместването, не са представени и подобни доказателства, липсват данни и за съществуване на вземанията на третите лица към длъжника. Нещо повече, в договорите липсва каквато и да била индивидуализация на отношенията, в които молителят е се е намесил по реда на чл.102 ЗЗД. По тези съображения, договорите за заместване в дълг не съставляват доказателство за неговата активна материално правна легитимация, както е приел и първоинстанционният съд.

На следващо място, молителят извежда качеството си на кредитор от договор за заем от 20.11.2008 г., сключен с длъжника. При поискване от страна на съда той е заявил, че не може да завери копието от договора за вярност с оригинала, т.к. последният не се намира в негово държане. Затова се позовава на направени преводни нареждания за сумите: 500 лв. /20.11.2008 г./, 250 евро /21.07.2009 г./, 3000 лв. /24.09.2009 г./, 1000 лв. /02.11.2009 г./, 2000 лв. /01.07.2010 г./ и 4000 лв. /30.07.2010 г./, с основание за плащане, посочено в нарежданията – „по договор” /т.е. – при липса на достатъчна индивидуализация относно плащането/. С оглед изложеното съдът счита, че по делото липсват годни доказателствени средства за сключването на договора за заем, както и доказателства за реалното предаване на сумите на основание заемно правоотношение.

Отразяването на задължения към молителя на посоченото основание в счетоводството на длъжника не съставлява абсолютно доказателство относно съществуването на вземанията. Съгласно нормата на чл.182 ГПК, вписвания в счетоводни книги се преценяват от съда според тяхната редовност и с оглед другите доказателства по делото. В този смисъл е и нормата на чл.55 ал.2 ТЗ, според която редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване на търговски сделки. Т.е. съдът може, но не е длъжен да се съобрази със счетоводните записвания, като тази преценка се прави с оглед доказателствения материал по делото. На първо място, липсва поставен въпрос и отговор към ССЕ относно редовността на воденото счетоводство. Независимо от това съдът намира, че при осчетоводяването на операциите по заемното правоотношение не са спазени основни норми и принципи на ЗСч – липсва документална обоснованост на отразените записвания, въз основа на изискуемите първични документи – договор за заем и/или платежни документи за предоставяне на суми по договор за заем. Невъзможността да бъде представен договорът за заем е особено показателна, доколкото двете страни се представляват от едно и също лице. Изложеното е в пълна степен относимо и по отношение на договорите за заместване в дълг - по тях също са налице счетоводни записвания, които страдат от посочените по-горе пороци.

При така формираните правни изводи по съществото на спора, молбата на Ф Е Б ЕООД - гр. Варна /в ликвидация/ се преценява като неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Съвпадението в крайните изводи на двете съдебни инстанции налагат първоинстанционното решение да бъде потвърдено.

Така мотивиран, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 819/01.10.2013 г., постановено по т.д.№ 2772/2012 г. по описа на ВОС.

Решението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: