Р Е Ш Е Н И Е

 

369/Варна, 20.12.2013 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                      ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 807/2013 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Образувано по жалба от ЕТ с фирмено наименование «ДИ-ПИ-Д.Д.», представляван от Д.Ж.Д. против Постановление № 178/29.08.2013 год., постановено по т.д.№ 142/2012 год. по описа на ОС –Търговище, с което е възложено на «Първа инвестиционна банка» АД недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, Варненска обраст, Северна промишлена зона, представляващ 25 504 кв.м.ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 55 170 кв.м., представляващо УПИ I в кв.2 по плана на гр.Провадия, СПЗ, ведно с построените сгради в имота: пароцентрала; склад за въглища; свинарник; склад черупков; склад РМЦ, склад за суровини и резервни части, ведно с портален кран, 750 кг, трайно прикрепен  към имота за сумата от 665 000 лева, собственост на несъстоятелния длъжник.

В предявената жалба се сочат следните оплаквания:

1. Поддържа се допуснато нарушение по чл. 717а, ал.2 ТЗ, поради незспазване на 14-дневния срок за поставяне на обявлението за продажба в сградата на общината по седалището на длъжника;

2. Изготвеният протокол по чл.717в, ал.4 ТЗ за резултати от публичната продан не съдържа обозначение за мястото на провеждане на проданта;

3. Изготвената оценка на вещта „не е правилно определена” и не е съобразена с изискванията на чл.677, ал.1, т.8 ТЗ. Оценката е значително занижена, а цените на имоти в същия район и със същата площ, при сходни характеристики, варират в границите – 700 000 – 800 000 лева.

По делото е постъпил отговор от „Първа инвестиционна банка” АД, съобразно който проданта е осъществана при спазване на изискванията на чл.717а-717д ТЗ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Сезиранащата жалба е надлежно администрирана на лицето, участвало в търга и на синдика.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – ЕТ с фирмено наименование «ДИ-ПИ-Д.Д.», представляван от Д.Ж.Д..

I. На основание чл.717, ал.1 ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл. 677, ал.1, т.8 ТЗ. Събранието на кредиторите като колективен орган на производството по несъстоятелност притежава изключителната компетентност да определи метода и условията за оценка на имуществото, съставляващи база за осребряването като самостоятелна фаза на производството по несъстоятелност.  По делото е представен протокол от 18.04.2013 год., обективиращ проведено събраните на кредиторите с приети решения «имуществото на длъжника да бъде оценявано по неговата ликвидационна стойност» - т.2.

Представена е и изготвена по възлагане оценка на избрания оценител – «Лидер» ООД, видно от която пазарната стойност на обекта е определена при използване на метода на вещната стойност, метод на приходната стойност и метод на сравнителните продажби.  Дадената оценка е резултат от среднопретеглена стойност от стойността по посочените методи.

Действително, изготвената оценка не е съобразена с решението на СК, изискващо пазарната стойност да се определи по метода на ликвидационната стойност. Същевременно обаче, посоченият метод може да се определи като метод, определящ най-ниската възможна стойност на оценявания актив и не е показателен за обективните възможности за пазарна реализация.  Оценката по ликвидационна стойност е 15-30% под справедливата пазарна цена, тъй като отчита параметрите за скъсените възможности за предлагане за бърза продажба.

Гореописаната фактическа обстановка обуславя извода, че длъжникът няма правен интерес да се позовава на допуснато нарушение по чл. 717, ал.1 ТЗ вр. чл. 677, ал.1, т.8 ТЗ при условие, че оценката, съставляваща начална цена на търга е в по-висок размер. Длъжникът твърди неизгодно осребряване, позовавайки се на решение на СК, допускащо оценяване по методика, която би занижила чуствително началната тръжна цена, респ. продажната такава.  Общ правен принцип е че предоставените по закон процесуални права следва да се упражняват добросъвество – чл. 3 ГПК. Длъжникът изрично е заявил интерес от изгодно осребряване – позиция, която е несъвместима с твърдяното формално противоречие с чл.677, ал.1, т.8 ТЗ.

По делото са представени доказателства за надлежно обявяване на проданта по реда на чл.717а, ал.1 и ал.2 ТЗ, вкл. и чрез поставяне на обявление в сградата на общината по седалището на длъжника. Действията по разгласата и датата на осъщестяването й са обективирани в протокол за разгласяване от 29.07.2013 год. съобразно изискванията на чл. 717а, ал.2 ТЗ. Спазен е изискуемия в същия нормативен текст 14 дневен срок.

Обстоятелството, че в наддавателния протокол не е вписано мястото на провеждане на проданта не опорочава тръжната процедура. ТЗ не поставя подобно формално изискване. Жалбоподателят не твърди допуснато нарушение на чл.717б ТЗ.

Жалбоподателят не е навел други възражения.

С оглед на изложеното съдът намира, че предявената жалба е неоснователна.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявената жалба от ЕТ с фирмено наименование «ДИ-ПИ-Д.Д.», представляван от Д.Ж.Д. против Постановление № 178/29.08.2013 год., постановено по т.д.№ 142/2012 год. по описа на ОС –Търговище, с което е възложено на «Първа инвестиционна банка» АД недвижим имот, находящ се в гр.Провадия, Варненска обраст, Северна промишлена зона, представляващ 25 504 кв.м.ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 55 170 кв.м., представляващо УПИ I в кв.2 по плана на гр.Провадия, СПЗ, ведно с построените сгради в имота: пароцентрала; склад за въглища; свинарник; склад черупков; склад РМЦ, склад за суровини и резервни части, ведно с портален кран, 750 кг, трайно прикрепен  към имота за сумата от 665 000 лева, собственост на несъстоятелния длъжник.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: