О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                    

145

 

                 гр.Варна, 27.02.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

    ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

                          К* Г*

     

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 81 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „А- Е* – ЕР” ЕООД , седалище гр.Хасково , представлявано от управителя А* А*, чрез пълномощника адв.В.М., против определение № 289/27.11.2013г. по т.д. № 30/13г. на ТОС, с което е отхвърлена молбата на частния жалбоподател за конституирането му като трето лице-помагач на страната на ищеца , на осн. чл.218 ГПК.

    В частната жалба се излага , че частният жалбоподател е придобил чрез договор за цесия част от вземане, което е включено в списъка на приетите вземания срещу длъжника „Н* С*” ООД /в открито производство по несъстоятелност/. Следователно цесионерът притежава качеството кредитор на „Н* С*”ООД и за него е налице правен интерес от встъпването му като трето лице-помагач на ищеца по иск с правно осн. чл.135 ЗЗД вр. чл.649 ТЗ.

    Постъпил е писмен отговор на частната жалба само от синдика на „Н* С*” А.Г. , с който изразява становище за неоснователност на същата.

    ВнАС намира следното:

    Легитимацията на страните по искове за попълване масата на несъстоятелността се извежда от закона. Разпоредбите на чл.649 ТЗ определят процесуалното качество, в което може да участват  синдикът и кредиторите на несъстоятелността. На осн. чл.649,ал.1 и 3 ТЗ кредитор може да предяви отменителен иск , когато такъв не е предявен от синдика, а при предявен от друг кредитор отменителен иск – да встъпи като съищец. В друго процесуално качество кредитор на несъстоятелността не може да участва в производството по отменителен иск.

    Поради което молбата по чл.218 ГПК се явява неоснователна, а обжалваното определение - правилно.

    Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение № 289/27.11.2013г. по т.д. № 30/13г. на ТОС.

    Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: