Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                    №     103/ 23.04.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд   -  Варна                    търговско   отделение

на  двадесет и пети март                                   Година 2014

в публично заседание в следния състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Недева                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  П.Хорозова

                                                                 Кр.Генковска

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  812   по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

        Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

        Образувано е по подадена въззивна жалба от „В.” ООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, от гр.Варна, ж.к. Младост, бл.126, вх.6, ет.1, ап.121 срещу решение № 835/03.10.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 235/2013г., с което са отменени решенията на ОСС от 15.01.2013г. по т.2 и т.3, а именно : решение, с което на осн.чл.126 ал.3 т.1-3 от ТЗ е изключен Х.Н.С. като съдружник във „В.” ООД и решение, с което са разпределени  притежаваните от Х.Н.С. дялове в полза на съдружника М. Х.Д., на осн.чл.74 от ТЗ. По съображения за неправилност и порочност на обжалваното решение, моли съда да го отмени и вместо него постанови друго, с което да отхвърли предявения иск.

        Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

        Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

        Предявеният иск е с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ : Ищецът Х.Н.С. *** претендира отмяна на решения на ОСС на „В.” ООД, гр.Варна , проведено на 15.01.13г. по т.2 от дневния ред, с което на осн. чл.126, ал.3, т.1-3 от ТЗ е изключен  като съдружник поради неизпълнение на задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството и поради извършване на действия против интересите на дружеството, както и решение по т.3 от дневния ред, с което са разпределени притежаваните от него дялове от капитала на дружеството в полза на съдружника М. Х.Д.. Наведени са твърдения за неспазена процедура по свикване и провеждане на събранието, както и за материална незаконосъобразност на взетите на него решения.

        От събраните по делото доказателства се установява, че ищецът, в качеството му на съдружник е получил редовно покана за ОСС за 27.12.2012г. Видно от протокола от проведеното на същата дата събрание, на което ищецът е присъствал, поради непредставяне от негова страна на изисканата счетоводна документация на дружеството за периода 20.03.2009г. – 20.12.2012г., съдружниците са взели решение общото събрание  да се отсрочи и проведе на 07.01.2013г. от 10,00 часа в гр.Варна, ул.”Кавала” № 5, ет.1, ап.2 – в кантората на адв.Й.Ч.. На посочения ден, час и място се е явил единствено ищецът, което обстоятелство е отразено в съставения на осн.чл.593 ГПК от нотариус Б.В., с рег. № 124 на НК констативен протокол.

        М. Х.Д. в качеството си на съдружник и управител на „В.” ООД е съставила покана за свикване на ОСС  до  ищеца – л.53, с която го уведомява, че пренасрочва провеждането на събранието от 07.01.2013г. на 15.01.2013г. На поканата е отразен отказ за получаването й, удостоверен с подписа на адв.Й.Ч. на 04.01.2013г. Правният спор между страните се свежда до това редовно ли е връчена, респ. получена поканата в хипотезата на отказ от получаването й при  горната фактическа установеност.

        Разпоредбата на чл.139 ал.1 ТЗ не предвижда специален способ за връчване на поканата за свикване на ОСС. Такъв не е предвиден и в приложимия към процесните отношения Дружествен договор, публикуван в ТР по партидата на дружеството. При това положение връчването на поканата може да бъде осъществено по всички възможни и допустими способи. В случая адв.Ч. е валидно упълномощен от М. Х.Д. в качеството й на управител на „В.” ООД на 15.05.2013г. – л.57, тъй като към тази дата М. Д. е вписания в ТР  управител на дружеството. Пълномощното е стандартно и не съдържа клауза, оправомощаваща адв.Ч. да връчва кореспонденция от името на дружеството. Същият не е от категорията връчители по смисъла на чл.42 ГПК. Ако пък удостоверителното изявление в поканата, че ищецът е отказал получаването й се разгледа като свидетелско показание в частен свидетелстващ документ, то се явява недопустимо. При това положение съдът  приема, че поканата за свикване на ОСС за 15.01.2013г. не е връчена  по установения в ТЗ и ГПК ред, поради което основателно се явява твърдението на ищеца, че не е редовно поканен за събранието. А това е достатъчно основание за съда да приеме, че исковата претенция е основателна, без да се налага произнасяне по другите релевирани основания за незаконосъобразност на атакуваните решения, нито разглеждане  по същество на тяхната материалната законосъобразност.

        Предвид цялостното съвпадение на фактическите констатации и правни изводи на двете инстанции обжалваното решение се потвърждава.

        Въззиваемата страна не е поискала присъждане на разноски за настоящата инстанция, поради което съдът не присъжда такива.

        Водим от горното, съдът

Р     Е       Ш      И       :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 835/03.10.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 235/2013г.

        Разноски не се присъждат.

        Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ :