Р Е Ш Е Н И Е № 69.

 

Гр.Варна, 21.03.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

         ДАРИНА МАРКОВА

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. 817 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АД срещу решение № 503/22.06.2015 година по т.д.№ 1662/2014 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е отхвърлен предявеният иск срещу „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик”, 258, ЕИК-103533691 за признаване за установено, в отношенията между страните, че е недължима сумата от 29468.82 лева, представляваща сума по издадена фактура No-0227655830/17.07.2014 година за електрическа енергия за балансиране в специална балансираща група за периода от 01.06.2014 година до 30.06.2014 година и е осъдено да заплати сумата от 1804 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.

Твърди се във въззивната жалба, че съдът е допуснал процесуални нарушения, изразяващи се в несъбиране на всички допустими и относими към спора доказателства, както и липса на анализ на допуснатите доказателства, поради което е достигнал до неправилни правни изводи. Между страните е възникнало отношение между координатор на балансираща група и непряк член на балансираща група.   Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд и вместо него постанови друго по съществото на спора, с което уважи предявеният иск и присъди направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Въззиваемата страна „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД е депозирала писмен отговор, в който моли да се потвърди решението и да се присъдят направените по делото разноски.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

В исковата молба от 18.09.2014 година ищецът „Топлофикация ВТ” АД излага, че на 01.06.2014 година стартира действието на балансиращ пазар за електроенергия на всички производители. Същността на балансиращия пазар на електроенергия се изразява в това, че електроенергията, която се продава и произвежда е по предварително подадени графици, като отклоненията от графиците под формата на недостиг или излишък се санкционира т.е. балансиращата енергия се закупува от производителите. „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД е енергийно предприятие по смисъла на §1, т.24 от ДР на ЗЕ и осъществява дейността производство на електрическа и топлинна енергия въз основа на лицензия № Л-022-02/15.11.2000г., издадена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ от ДКЕВР и Решение № Р-061/ 01.06.2007г. на ДКЕВР. Дружеството има качеството и на производител на електрическа енергия и топлинна енергия по смисъла на §1, т. 46 от ДР на ЗЕ. Така по реда на чл.162, ал. 1 от ЗЕ, „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД изкупува от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД цялото количество електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. Излага, че „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД има издадена лицензия от ДКЕВР № Л-139-11/13.08.2004 г. за осъществяване на дейност „обществено снабдяване с електрическа енергия", изменена и допълнена с правата и задълженията, свързани с „координатор на специална балансираща група" по силата на Решение № И1-Л-139/ 09.12.2013г. на ДКЕВР, издадена на основание чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗЕ. По силата на така издадената лицензия, дружеството има качеството „координатор на специална балансираща група" по смисъла на чл. 96а от ЗЕ. С Решение № И1-Л-139 от 16.01.2014 г. ДКЕВР административно определя правата и задълженията на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД за дейността „координатор на специална балансираща група”. Дружеството е вписано като координатор на специална балансираща група в публичния регистър на Електроенергиен системен оператор ЕАД съгласувано чл.65 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със статус „активен”. Между „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД и „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД има сключен Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин № 99/12.08.2009г. С писмо Изх.№ K-EPRS-224/ 23.01.2014г., „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД е изпратило на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД Договор за участие в специална баласираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, с покана същият да бъде подписан от страна на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД. В отговор на писмото на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, с писмо изх. № 19/31.01.2014г., „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД е изразило становището си по така предложения договор, като е заявило, че без предварителни преговори по текста на договора липсва равнопоставеност между страните. Дружеството е направило и конкретни предложения за коригиране на определени текстове от договора, доколкото не е била предоставена възможност на по-ранен етап да изрази мнението си по договорките в него и във връзка със задълженията и изискванията, които се вменяват. С писмо Изх.№ K-EPRS-1066/ 23.01.2014г „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД е уведомило „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД за наличие на актуализиран вариант на Договор за участие в специална баласираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, както и за Общите принципи на разпределение на небалансите, като на 24.07.2014г. са изпратено новите проекти на договорите. Тъй като между страните липсва договор за участие в специално баласираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД то между тях е валидна действащата нормативна уредба- чл.70, ал.З от ПТЕЕ. В тази връзка е и писмо Изх.№ K-EPRS-1066/ 23.05.2014г. от „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, от което е видно, че производителите, които не са сключили договор за участие в специална балансираща група и които не са регистрирани към координатор на комбинирана балансираща група, остават членове на СпБГ на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД. По получена фактура № 0227655830/ 17.07.2014г. за електрическа енергия за балансиране в специална балансираща група за периода 01.06.2014г. до 30.06.2014г. ответникът изисква плащане в размер на 51 249,41 лева с вкл. ДДС. Към фактурата липсват първични документи, послужили като основание за издаването й, като е налице единствено „извлечение за сетълмент". Ищецът е възразил с писмо № 108/ 25.07.2014г., като в него подробно са изложени съображенията за неприемането на фактурата. Така извършеното фактуриране не отговаря на реалните задължения на участниците в групата и в частност на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД, като неправилно са разпределени задълженията между участниците. Недопустимо са прехвърлени част от задълженията на другите участници в групата към „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ" АД, като част от сумата по процесната фактура (цялата с размер 51 249,41 лева с вкл.ДДС), в размер на 29 468, 82 лева е недължима към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД. В допълнение излага, че издадената за следващият период фактура № 0228653862/ 18.08.2014г. за електрическа енергия за балансиране в специална балансираща група за периода 01.07.2014г. до 31.07.2014г е за сумата от 13 633,94 лева с вкл. ДДС. Моли съдът да постанови решение, с което признае за установено, в отношенията между страните, че не дължи сумата от 29468.82 лева, част от сумата по фактура № 0227655830/ 17.07.2014г, както и присъди направените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител подържа иска и моли за присъждане на разноски.

В срока по чл.367 от ГПК, ответникът „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД депозира писмен отговор, в който оспорва иска. Изложената фактическа обстановка според ответника частично отговаря на действителната. Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия /обн. ДВ, бр.66 от 26.07.2013 година/, приети от ДКЕВР, както е изрично предвидено в чл.90, ал.2 ЗЕ. Правилата регулират детайлно отношенията по производство и продажба на електрическа енергия, но не само известяването на почасови графици, пазара на балансираща енергия, механизмите за определяне на цените за небаланс, както и регистрирането на отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи. Между страните е сключен договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин No-99/12.08.2009 година, в изпълнение, на който договор ищецът продава произведената от него енергия на ответника. Всички страни по сделки с електрическа енергия са длъжни да уведомяват предварително електроенергийния системен оператор, наричан в Правилата независим преносен оператор/ за часовете на доставка и договорените количества по начина, уреден в Правилата-като деня преди доставката регистрират график за планираната сделка с точно посочване на търгуваното /произвеждано/ количество електрическа енергия през всеки час от денонощието. При производителите и потребителите всяко отклонение от предварително известения график и тяхното реално производство или потребление представлява „небаланс”. За нуждите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата. Операторът на електропреносната мрежа е страна по всички сделки с балансираща енергия, като сключва сделки с доставчиците на балансираща енергия и сделки за уреждане на небаланси с координаторите на балансиращи групи. Операторът на електропреносната мрежа урежда сделките и взаимните задължения между участниците в пазара на балансираща енергия, в съответствие с Правилата /чл.99 ЗЕ/. Поради голямото множество производители и потребители Правилата предвиждат, че търговските участници следва да се обединят в групи, с цел формиране на общи за групата небаланси. Производителите, произвеждащи по комбиниран начин електрическа и топлинна енергия могат да се включват само в два вида балансиращи групи – в комбинирани /чл.56, ал.15 от правилата/ или специални балансиращи групи /чл.56, ал.5 и ал.10, т.3 от Правилата/. Всяка балансираща група има свой координатор –дружество търговски участник, който е страна по отношенията с оператора за заплащане на формираните от групата небаланси. Групите с координатори крайните снабдители от своя страна са членове на една по-голяма обща балансираща група – тази на обществения доставчик НЕК ЕАД. Координаторът обобщава графиците за търговия и производство в групата и получения „агрегиран график” известява на обществения доставчик/чл.71, ал.4 във вр. с чл.56, ал.8, т.1 от Правилата/. От своя страна обществения доставчик определя почасовите количества за производство на електрическа енергия на производителите от възобновями източници и по комбиниран начин за следващия ден, като така определените количества се прилагат към графика за производство на координатора и са задължителни за производителите/чл.78, ал.6 и 7 от правилата/.Допълнително агрегираните графици за производство на енергия от възобновяеми източници и високо ефективно комбинирано производство на топлинна енергия се известяват на независимия преносен оператор и са график за производство на производителите в групата през следващото денонощие. Неспазването от страна на производителите при реалното производство на определените от обществения доставчик почасови количества електрическа енергия води до възникване на „небаланс” на цялата балансираща група, в която членуват производителите.Небалансите в производството имат различни цени, които се определят по ред и начин, определен в Правилата. За балансиращите групи с членове производителите на електрическа енергия от ВЕКП приложимата цена за небаланси се определя от обществения доставчик – чл.73 от Правилата. За така определената цена на небаланса на цялата група координаторът –обществен доставчик получава фактура от независимия преносен оператор и му я заплаща. Общественият доставчик разпределя задълженията за небаланси между всички членове на групата, някои от които са също балансиращи групи-тези на производителите от ВЕКП, продаващи на крайните снабдители. Изчисляването и разпределянето на разходите от формираните небаланси се извършва съобразно принципите за тяхното разпределяне, разписани в ОУ на координатора на балансиращата група, като производителите на електрическа енергия заплащат разноски за покриване на небаланси в съответната балансираща група /чл.155, ал.9 от правилата/. Независимият преносен оператор изчислява размера и цената на небалансите на всяка балансираща група, като така определените небаланси се оформят в месечно извлечение за сетълмент /чл.174 и чл.177 от правилата/ и се предоставят на координаторите на балансиращите групи за плащане, като координаторите последващо разпределят месечния баланс на групата между участниците въз основа на общи принципи, приложими за съответната група. Сочи, че с оглед описания механизъм е определено и задължението на ищцовото дружество за дължимите суми за небаланс за месец юни 2014 г.

Като търговски участник ищецът участвува на пазара на електрическа енергия чрез двустранни договори като продава произвежданата електрическа енергия на крайния снабдител „Енерго-про Продажби” АД по двустранен договор. За ищеца съществува задължение по силата на чл.11, т.8 и т.9 във връзка с чл.19, ал.4 от Правилата да сключи договор за участие в специална или комбинирана балансираща група.

По силата на лицензия ответникът е координатор на специална балансираща група, като към документите е приложен и договор за участие в групата, включващ принципите за разпределение на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия.

Съгласно чл.63, ал.2 от Правилата когато производителите не са избрали да прехвърлят отговорността си на координатор на комбинирана балансираща група крайните снабдители и общественият доставчик поемат служебно отговорността за балансирането им и сключват договор по чл.11, т.9. С последваща редакция чл.63, ал.2 е изменена, както следва крайният снабдител и общественият доставчик в зависимост от сключените договори за изкупуване на електрическа енергия ги регистрират и ги балансират съгласно утвърдените от ДКЕВР общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група. По този начин за ответника е възникнало задължението да регистрира производителите, които не са избрали координатор като членове на специалната си балансираща група, да ги балансира и разпределя небалансите, съгласно общите принципи в специалната група. Във връзка с новата редакция на правилата ответникът е уведомил всички производители на електрическа енергия, с които има сключени договори за изкупуване на електрическа енергия като краен снабдител за новостите в уредбата, като посочва възможността производителите –членове на групата при желание сами да изготвят и подават прогнозни графици за производство. На производителите изрично е указано, че стават членове на специалната група на „Енерго-про продажби” АД, като по отношение на тях ще бъдат прилагани утвърдените от ДКЕВР Общи условия на договорите за участие в СбГ и общи принципи за разпределение на небалансите. До 01.06.2014 година ищецът не е прехвърлил отговорността си за балансиране на друг координатор. ЕСО е обявил на 01.06.2014 година стартирането на балансирането от тази дата, като от тази дата е започнал да определя реалните небаланси на балансиращите групи и да ги разпределя между координаторите им. Прилагайки общите принципи за разпределение на балансите ответника е разпределил небаланса, определен като обща стойност в извлечението за сетълмент и фактура на НЕК ЕАД между членовете на балансиращата група. Твърди, че на 20.07.2014 г. между ищеца и ответника е подписан договор за участие в специална балансираща група на производителите на енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД в сила от началото на месеца. Подписаните екземпляри от договора са разменени по пощата. Сочи, че процесната фактура № 0227655830/17.07.2014 г. е издадена на валидно правно основание в изпълнение на императивни норми на Правилата, а стойността в нея е определена при спазване на ОУ на договорите за участие в СпБГ и Общите принципи за разпределение на небалансите в СпБГ. Моли за отхвърляне на предявения иск. Претендира разноски.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Между страните липсва спор, че ищецът е енергийно предприятие, което осъществява дейността производство на електрическа и топлинна енергия, а ответникът има издадена лицензия за осъществяване на дейност ”обществено снабдяване с електрическа енергия”, допълнена с „координатор на специална балансираща група”, както и, че „Енерго-про продажби” АД е регистрирана като координатор на специална балансираща група и има сключен договор за балансиране. Не се спори между страните, че между тях е налице валидно облигационно правоотношение по договор за изкупуване на електрическа енергия, което задължава „Енерго-про продажби” АД да изкупува произвежданата по комбиниран начин електрическа енергия.

Не се спори между страните, че от 01.06.2014 година ЕСО стартира приложението на Правилата за търговия с електрическа енергия, както и, че за процесния период на издадената фактура между ищеца и ответника не е налице подписан договор за участие в специална балансираща група.

Не се спори между страните, а и се установява съобразно императивните разпоредби на закона, че между ищеца и ответника за периода на процесната фактура 01.06.2014-30.06.2014 година са възникнали отношения на член на специална балансираща група и оператор на специална балансираща група. Не се спори между страните, висно от съвпадащите им волеизявления в допълнителната искова молба и в допълнителния отговор, че ищецът има качеството „непряк член”.

Спорно е между страните дали сумата по издадената фактура отговаря на реалните задължения на участниците в групата, както и съобразно твърденията на ищеца част от задълженията на другите участници в групата са прехвърлени към „Топлофикаци ВТ” АД.

Ищецът е подържал становището, че в договора за изкупуване на електрическа енергия е налице приложение 1, като в него е посочено помесечното заявено за производство количество ел.енергия за цялата 2014 година и тъй като това е факт, известен на ответника е следвало, тъй като задължението за изготвяне на ежедневни графици е задължение на координатора на групата да се съобразят тези данни, заложени в Приложение 1. Становището на ответника е, че в правилата са уредени императивно правомощията на участниците, поради което ответникът е задължен да подава към собствения си координатор НЕК АД агрегирани графици, но съгласно чл.71, ал.2 от Правилата това са информативни графици. Общественият доставчик НЕК АД определя почасовите количества за производство на електрическа енергия на производителите по комбиниран начин за следващия ден, като така определените количества се прилагат към графика за производство на координатора и са задължителни за производителите. В Правилата за търговия не са заложени правомощия за оспорване на определените от обществения доставчик почасови количества за производство на групата на производителите по комбиниран начин. Същото важи и за производителите на ел.енергия от възобновяеми източници. Нормите на чл.78, ал.6 и ал.7 са императивни и предоставят на обществения доставчик право да определи едностранно количества за производство на ел.енергия за всеки ден, които са акта на определянето им и известяването до координатора стават задължителни за производителите.

От заключението по назначената КСТСЧЕ, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено се установява, че участниците в групата на Енерго-про са разделени на две групи – производителите на електроенергия от ВЕИ /възобновяеми енергийни източници и ВЕКП – подгрупа на производителите на електроенергия от високоефективно комбинирано производство, като са разделени на две групи преки и непреки членове, като ищеца е непряк член.”Топлофикация ВТ” АД е заявила помесечно прогнозно количество електроенергия и не е представила ежедневни почасови прогнозни графици. Такива са прогнозирани и изпратени от „Енерго-про продажби” АД. Общият разход за небаланс на цялата група, определен от НЕК АД е 1344487.39 лева. Общият разход за небаланс за подгрупата, определен от НЕК е в размер на 68100 лева. От групата единствено дружеството „Далкия” АД е пряк член и е заявило и предоставило на координатора графици, като всички останали производители в групата са непреки членове, като графиците им се изготвят от ответника. В съответствие с принципите за разпределение разходът за небаланс, определен за Топлофикация ВТ е в размер на 42707.84 лева, като същият е определен в съответствие с чл.6, ал.1, т.4 на Общите принципи на разпределение. Правилно са определени и дължимите суми за небаланс спрямо всички членове на групата.  

Гореустановената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК.

Разпределението на доказателствената тежест при предявения се определя от въведените в процеса твърдения на страните, които са обуславящи за съществуването или за отричането на претендираните права на страните. Ответникът следва да докаже наличието на правопораждащия факт, послужил за издаване на процесната фактура.

Приложение по повод отношенията между страните ще намерят разпоредбите на ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия /обн. ДВ, бр.66 от 26.07.2013 година/. Съгласно чл.63, ал.2 от Правилата когато производителите не са избрали да прехвърлят отговорността си на координатор на комбинирана балансираща група крайните снабдители и общественият доставчик поемат служебно отговорността за балансирането им и сключват договор по чл.11, т.9. С последваща редакция, ДВ, бр.39/2014 година, действуваща към процесното правоотношение чл.63, ал.2 е изменен, както следва крайният снабдител и общественият доставчик в зависимост от сключените договори за изкупуване на електрическа енергия ги регистрират и ги балансират съгласно утвърдените от ДКЕВР общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група. По този начин за ответника е възникнало задължението да регистрира производителите, които не са избрали координатор като членове на специалната си балансираща група, да ги балансира и разпределя небалансите, съгласно общите принципи в специалната група. Предвид гореизложеното между ищеца и ответника за периода на процесната фактура 01.06.2014-30.06.2014 година са възникнали отношения на член на специална балансираща група и оператор на специална балансираща група. 

За балансиращите групи с членове производителите на електрическа енергия от ВЕКП приложимата цена за небаланси се определя от обществения доставчик – чл.73 от Правилата. За така определената цена на небаланса на цялата група координаторът –обществен доставчик получава фактура от независимия преносен оператор и му я заплаща. Общественият доставчик разпределя задълженията за небаланси между всички членове на групата, някои от които са също балансиращи групи-тези на производителите от ВЕКП, продаващи на крайните снабдители.

Съгласно разпоредбата на чл.155 Правилата за изчисляване на небалансите определят механизма на изчисляване на отклоненията между регистрирания график, измерените стойности на производители и потребители и физическите обмени между съответните мрежи или координатори на балансиращи групи.

Изчисляването и разпределянето на разходите от формираните небаланси се извършва съобразно принципите за тяхното разпределяне, разписани в ОУ на координатора на балансиращата група, като производителите на електрическа енергия заплащат разноски за покриване на небаланси в съответната балансираща група /чл.155, ал.9 от правилата/. Независимият преносен оператор изчислява размера и цената на небалансите на всяка балансираща група, като така определените небаланси се оформят в месечно извлечение за сетълмент /чл.174 и чл.177 от правилата/ и се предоставят на координаторите на балансиращите групи за плащане, като координаторите последващо разпределят месечния баланс на групата между участниците въз основа на общи принципи, приложими за съответната група. Съгласно заключението на вещото лице за процесния период за балансиращата група –непряк член, на която е ищеца е възникнало задължение за заплащане на небаланс, което е правилно разпределено съобразно действуващите общи принципи пропорционално между непреките членове, като задължението за ищеца е в размер на 42707.84 лева и е правилно определено от „Eнерго-про продажби” АД. Горното обуславя извода, че за ищеца е вънзикнало задължението като член на балансираща група да заплати на координатора на групата, дължимата сума за балансираща енергия, съобразно общите принципи за разпределение /л.79/, поради което и издадената фактура отразява правилно съществуващото между страните задължение.

С оглед гореизложеното искът се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен.             

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции решението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.

На осн. чл.78, ал.3 ГПК, с оглед изхода на спора въззивникът „Топлофикация ВТ” АД следва да бъде осъден да заплати на „Енерго-про продажби” АД сумата от 1704 лева.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 503/22.06.2015 година по т.д.№ 1662/2014 г. по описа на Окръжен съд – Варна.

ОСЪЖДА „Топлофикация ВТ” АД да заплати на „Енерго-про продажби” АД, ЕИК-103533691 сумата от 1704 /хиляда седемстотин и четири/ лева, на осн. чл.78, ал.3 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: