Р Е Ш Е Н И Е № 185

 

Гр.Варна, 14.07. 2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети юли, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ С.

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. 822 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247, ал.1 ГПК.

Образувано е служебно за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 66/17.03.2016 година по т.д.№ 822/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

В мотивите на съдебното решение, съдът е приел, че на осн. чл.78, ал.3 ГПК, с оглед изхода на спора „Алианц банк България” АД следва да бъде осъдена да заплати на ответниците направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част на иска.

Дължимите разноски за втората инстанция, съдът е приел в размер на 3136.38 лева за първите двама ответници „Хармоничен дом” ООД и „В.Д.” ЕООД, като за ответника В.Д. съдът приема, че не са налице предпоставките за получаване на безплатна адвокатска помощ, с оглед обстоятелството, че в декларацията е посочил, че не притежава дялове, а видно от извършена справка в Търговския регистър, същият притежава дялове в търговски дружества, а на някои от тях е и управител, включително и на дружествата, за които адвокатът е заявил, че е получил плащане. Въпреки формираните мотиви, че не са налице предпоставки за осъждане на банката да заплати в полза на ответника Д. разноски, в диспозитива на съдебното решение, съдът е постановил осъждане на банката в полза на В.Д. за сумата от 3136.38 лева, което е явна фактическа грешка, която следва да бъде поправена.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 66/17.03.2016 година по т.д.№ 822/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна, както следва: на лист четвърти от диспозитивната част, в последния осъдителен диспозитив от решението, на ред 5, /пети/, ред 6 /шести/ и ред 7 /седми/ заличава израза „на В.Д.С., ЕГН-**********,*** сумата 3136.38 лева разноски”, като същият не следва да се чете.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: