О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

32………./гр.Варна, …14.01.2014…………………  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

като разгледа докладваното от съдията А.Б* ч.гр.д.№ 823/2013 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК. Образувано е по предявена частна жалба от „О*” ООД против разпореждане № 8362/31.07.2013 год.,  постановено по т.д.№ 2472/2012 год. по описа на ВОС, с което е върната въззивна жалба на страната вх.№ 19910/25.06.2013 год., на основание чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

В производството по чл. 274 и следв. ГПК съдът действа при условията на ограничен въззив, предвид изричната препращаща норма на чл. 278, ал.4 ГПК вр. чл. 269 ГПК. По изложените съображения, съдът изследва правилността на обжалвания съдебен акт единствено в контекста на изрично наведените в частната жалба доводи за неправилност.

В предявената частна жалба се оспорва бланкетно правилността на дадените от първостепенния съд указания по чл. 262, ал.1 ГПК. Оспорва се и изтичането на едноседмичния срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

С разпореждане № 7098/27.06.2013 год. на въззивника са дадени указания за заплащане на дължимата държавна такса по предявената въззивна жалба вх.№ 19910/25.06.2013 год.. Указанията на съда черпят своето законово основание от разпоредбите на чл. 262, ал.1 вр. чл. 261, т.4 ГПК.

Указанията за отстраняване на нередовностите на въззивната жалба са надлежно съобщени на страната на 15.07.2013 год. Срокът по чл. 262, ал.1 ГПК, броен според правилото на чл. 60, ал.4 ГПК изтича на 22.07.2013 год.

Не се спори, че в едноседмичния срок по чл. 262, ал.1 ГПК въззивникът не е представил доказателства за внасяне на дължимата държавна такса. Едноседмичният срок за изпълнение не е бил продължаван по реда на чл. 63 ГПК.

С оглед на изложеното, обжалваното разпореждане по чл. 262, ал.2 ГПК е правилно и законосъобразно.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 8362/31.07.2013 год.,  постановено по т.д.№ 2472/2012 год. по описа на ВОС, с което е върната въззивна жалба на страната вх.№ 19910/25.06.2013 год., на основание чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страната пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: