О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

811…..…

 

Гр.Варна, ………… 2013 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на четиринадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*

ЧЛЕНОВЕ: А* Б*

 П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* ч.т.д. № 824/2013 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.701 ал.3 ТЗ, образувано по подадена частна жалба от длъжника В* Т* ООД /ОПН/ против определение № 242/15.11.2013 г. по т.д.№ 88/2012 г. по описа на ТОС, с което жалбоподателят твърди, че е отказано допускане до разглеждане от събранието на кредиторите на предложен от длъжника Оздравителен план. По конкретно изложени съображения за неговата неправилност се претендира отмяната му от въззивния съд.

Съставът на ВАпС констатира, че приложената към жалбата преписка по чл.276 ал.2 ГПК е непълна – липсва обжалваният съдебен акт, както и доказателствата за съобщаването му на длъжника, поради което не може да се направи преценка по допустимостта на частната жалба.

С оглед горните обстоятелства не е налице процесуална възможност за разглеждане на частната жалба от въззивния съд към настоящия момент. Производството по нея следва да бъде прекратено и делото да се върне на ТОС за отстраняване на констатираните пропуски по администрирането й.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 824/2013 год. по описа на ВАпС - ТО.

ВРЪЩА делото на ТОС         за изпълнение на процедурата по чл.276 ГПК /изготвяне на пълна преписка по частната жалба, включваща обжалваното определение и данните за съобщаването му на длъжника/ или в най-добрия случай – за изпращане на делото в оригинал.

След изпълнение на дължимите от ТОС процесуални действия, делото да се върне на Варненски апелативен съд, с оглед произнасянето му по частната жалба.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: