Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

20/18.01.2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    петнадесети  януари                                         Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                                                                              М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 825   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 от ЗТР.

          Образувано е  по подадена жалба от „Експрессервиз 2001” ЕООД, ЕИК 103600994, гр.Варна, ул.”Д-р Железкова” 33, ет.9, ап.70, представлявано от управителя А И А  и „Елемент 9” ООД, ЕИК 103899112, гр.Варна, ул.”Д-р Железкова” 33, ет.9, ап.70, представлявано от управителя С А П против решение № 918/01.12.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1742/2015г., с което е потвърден  отказа на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20151020201521/23.10.2015 г. за вписване на промени по партидата на „Експрессервиз 2001” ЕООД и по партидата на дружеството правоприемник „Елемент 9” ООД, а именно преобразуване чрез вливане. По съображения, изложени в жалбата, свеждащи се до обосноваване на изключение от общото правило на чл.262к от ТЗ, предвид вливането на дъщерно дружество в дружеството – майка, молят съда да отмени обжалваното решение  и да постанови вписване на исканата от двете дружества промяна – вливане на „Експрессервиз 2001” ЕООД, ЕИК 103600994 в „Елемент 9” ООД, ЕИК 103899112.

След преценка на доказателствата по делото, съдът намери следното :

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

Длъжностното лице по регистрацията към ТР е сезирано със заявление В2-1 20151020201521 за вписване на промени по партидата на „Експрессервиз 2001” ЕООД, и „Елемент 9” ООД, а именно - преобразуване чрез вливане на първото във второто дружество.

Постановеният  отказ е мотивиран с неизпълнение на  задължението  на дружеството, посочено в нормата на  чл. 262к от ТЗ за предварително обявяване на договора за преобразуване на двете дружества  чрез подаване на заявление Г1, което да предхожда подаването на заявление В2 -1 за вписване на вливането.

Основният въпрос по делото се свежда до приложимостта на чл.262 к от ТЗ в хипотезата на вливане на дъщерно дружество в дружеството – майка. Т.е. задължително условие ли е за вписване на вливането в  хипотеза, в която вливащото се дружество е с едноличен собственик на капитала – приемащото дружество,  обявяването на договора за преобразуване в ТР  в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание  за вземане на решение за преобразуване. В тази връзка съдът съобрази :

До ТР е подадено заявление за вписване на преобразуване на търговски дружества чрез вливането им. Първият задължителен  елемент от фактическия състав на вливането  е договорът за преобразуване , който следва да отговаря  по съдържание на чл.262ж от ТЗ и който урежда задълженията на участващите в преобразуването дружества. За да могат съдружниците или акционерите на участващите в преобразуването дружества да вземат обосновано решение, законът  в чл.262к  и чл.262н от ТЗ, урежда в тяхна полза правото на информация, както за състоянието на всички дружества преди преобразуването, за активите и пасивите им, за пазарните им позиции и перспективите за развитие, органите на приемащото дружество, техният състав и т.н., така и на последиците от това преобразуване. Ето защо изискването  на чл.262к от ТЗ за обявяване на договора за преобразуване не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за преобразуване, когато участващи са капиталови дружества, е предвидено не с оглед правата на кредиторите на преобразуващото се дружество, доколкото  тези права възникват едва с вписването  на самото преобразуване съгласно чл.263е от ТЗ, а съгласно чл.263к, ал.1 от ТЗ при вливане и сливане преминалото имущество на всяко от преобразуващите се дружества се управлява отделно за срок от 6 месеца пак от момента на вписването, а с оглед защитата на правата и интересите на съдружниците в участващите в преобразуването дружества. Израз на тази защита е предвиденото в чл.263о от ТЗ право на всеки съдружник или акционер  в участващо в преобразуването дружество, както и на всяко участващо в преобразуването дружество да предяви установителен иск за оспорване на преобразуването,  целящ съдебно установяване на неспазване на изискването на чл.262 к от ТЗ.

С оглед на горното настоящият състав намира, че посоченият от АВп и ВОС порок може да бъде релевиран единствено с иск пред съдебен орган в рамките на правораздавателната му компетентност и следователно е извън обхвата на дължимата от ДЛР формална проверка по чл.21 от ЗТР.

По изложените съображения решението, с което е потвърден отказа на ДЛР  следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ОТМЕНЯ  решение № 918/01.12.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1742/2015г., с което е потвърден  отказа на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20151020201521/23.10.2015 г. за вписване на промени по партидата на „Експрессервиз 2001” ЕООД и по партидата на дружеството правоприемник „Елемент 9” ООД, а именно преобразуване чрез вливане, като вместо него

                  

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

ОТМЕНЯ  отказ на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20151020201521/23.10.2015 г. за вписване на промени по партидата на „Експрессервиз 2001” ЕООД и по партидата на дружеството правоприемник „Елемент 9” ООД  за преобразуване чрез вливане.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши претендираното вписване по заявление В2-1 20151020201521.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ  :