ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11

гр. Варна, 06.01..2016 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. дело № 827/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от З.Д. ***, против решение № 807/03.11.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1277/2014 г., с което е признато за установено по отношение на кредиторите на несъстоятелността, че извършената от „ОДИСЕЙ 96” ЕООД – гр. Варна, ЕИК 103061657 /в несъстоятелност/ покупко-продажба, обективирана в нот. акт № 50, т. 3, рег. №7548, н.д. №675/2010г., с която „ОДИСЕЙ 96” ЕООД е продало на Т.З. ***, собствените си 97,998 % ид. ч. от недвижим имот, а именно: Комплектна трансформаторна подстанция, представляваща СГРАДА, находяща се в гр. Варна, с адрес на имота: гр. Варна, район „Младост“, ж.к.“Възраждане“, ул.“Иван Янев“ № 1, с идентификатор № 10135.3511.177.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м., на един етаж, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.177, за сумата от 2 000 лв., е недействителна на основание чл. 647, ал. 1, т. 3 от ТЗ, по иска предявен от В.С.С., в качеството й на синдик на „ОДИСЕЙ 96” ЕООД, срещу „ОДИСЕЙ 96” ЕООД и Т.З. Николова, както и че:

Подадена е въззивна жалба от Т.З. *** против решение № 807/03.11.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1277/2014 г., с което е признато за установено по отношение на кредиторите на несъстоятелността, че извършената от „ОДИСЕЙ 96” ЕООД, ЕИК 103061657 /в несъстоятелност/ покупко-продажба, обективирана в нот. акт № 52, т.4, рег.№7554, н.д. №647/2010г., с която „ОДИСЕЙ 96” ЕООД е продало на З.Д. ***, собствените си 97,998 % ид. ч. от недвижим имот, а именно: Комплектна трансформаторна подстанция, представляваща СГРАДА, находяща се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к.“Възраждане“, ул.“Иван Янев“ № 1, с идентификатор № 10135.3511.177.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, с предназначение Сграда за енергопроизводство, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.177, за сумата от 2000 лв., е недействителна на основание чл. 647, ал. 1, т. 3 от ТЗ, по иска предявен от В.С.С., в качеството й на синдик на „ОДИСЕЙ 96” ЕООД, срещу „ОДИСЕЙ 96” ЕООД и Т.З. Николова.

Съдът съобрази следното:

Настоящият състав на съда намира, че във втория диспозитив от обжалваното решение (касаещ сделката по нот. акт № 52/2010 г.) е налице очевидна фактическа грешка, доколкото видно от мотивите на решението искът, предявен от В.С.С., в качеството й на синдик на „ОДИСЕЙ 96” ЕООД, е срещу „ОДИСЕЙ 96” ЕООД и З.Д.Д., а не срещу Т.З. Николова, както е изписано технически.

Производството следва да се прекрати и делото върне на ВОС за провеждане на процедура по чл. 247 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. дело № 827/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за отстраняване на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 807/03.11.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1277/2014 г., съобразно указанията, описани в настоящото определение.  

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       

 

 

       2.