О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  39                                                      2014 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на     четиринадесети януари                                               година 2014

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : М.Х*                                               ЧЛЕНОВЕ : М.

                                                                                                   П.Х*                                                                         Н*

 

като разгледа докладваното от съдия М.Н*в.ч.т.д. №  828 по описа  на Варненския апелативен съд за 2013г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от М.Х.Х. с ЕГН **********,*** 15 против определение № 4361/24.10.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1456/2013г., с което производството по делото е прекратено като недопустимо поради липсата на активна процесуална легитимация на ищеца. По съображения, изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, с който се иска от съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Ищецът М.Х. е предявил иск по чл.74 ал.1 ТЗ срещу „М А* Х И*” ООД, гр.Варна за отмяна на решения на ОС от 01.08.2013г. Активно легитимиран да предяви този иск е съдружник, който съобразно трайно установената и задължителна практика на ВКС трябва да е притежавал това качество към момента на провеждане на ОС, чиито решения се оспорват. В процесния случай първоинстанционният съд е приел, че ищецът не е притежавал това качество, пред вид фактическата установеност по делото : Върху притежавания от ищеца дружествен дял е бил наложен запор по реда на чл.517 ал.1 ГПК от негов личен кредитор и взискател по изп.дело № 1088/2012г. на СИС при ВРС, втори район  К* К* С*, най-късно на 25.07.2013г / /пред вид подписаната между взискателя С* и дружеството спогодба по чл.365 ЗЗД на тази дата/ е било получено изявлението до дружеството за прекратяване на участието на ищеца в него по реда на чл.517 ал.3 ГПК, а на 01.08.2013г. е проведено ОС, чиито решения се оспорват. И тъй като от момента на получаване на изявлението по чл.517 ал.3 ГПК от дружеството членствените права на съдружника се прекратяват, съдът е направил извода, че към момента на провеждане на ОС от 01.08.2013г. ищецът вече не е бил съдружник в ответното дружество.

          Горният правен извод е направен без съдът да обсъди направените от ищеца твърдения, че запорът върху дружествения му дял / равен на един дял от капитала на дружеството с номинал 100лв/ не е валидно наложен и следователно – не е произвел правно действие, тъй като към него момент неговият дружествен дял не е бил равен на един дял от капитала от 100лв, а на 1 350 дяла от капитала + ½ ид.част от един общ с другия съдружник дял. Изводът е направен и без преценка на представените в подкрепа на твърдението писмени доказателства и най-вече без съдът да се произнесе по предявения в допълнителната искова молба инцидентен установителен иск по реда на чл.372 ал.2 ГПК за приемане за установено по отношение на дружеството, че дружественият дял на М.Х. се състои от   1 350 дяла от капитала, всеки с номинал 100лв, на обща стойност 135 000лв, както и ½ ид.част от един дял от капитала, на стойност 100лв, притежаван в съсобственост с другия съдружник М* Ж* Ж*. Едва след произнасяне по инцидентния установителен иск, който се намира в отношение на преюдициалност спрямо основния иск, съдът ще може да прецени наличието на активна процесуална  легитимация на ищеца по иска с правно основание чл.74 ТЗ.

          С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото - върнато на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В новото производство съдът следва да съобрази и представеното пред настоящата инстанция писмено доказателство – решение № 1130/06.12.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.гр.д. № 1558/2013г.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е    Л     И   :

 

          ОТМЕНЯ определение № 4361/24.10.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1456/2013г., с което производството по делото е прекратено като недопустимо поради липсата на активна процесуална легитимация на ищеца.

          ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :