Р Е Ш Е Н И Е

№     138/21.06. 2017 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 03.05.2017 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ  ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 83 по описа за  2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК.

С Решение № 69/25.11.2016год. постановено по т.д. № 13/2016год. Търговищкият окръжен съд е:

Осъдил  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, със седалище и адрес на управление гр. Попово, бул.“ ММаджаров“ №68, представлявано от инж. Г И Гв качеството му на директор ДА ЗАПЛАТИ на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище ул. Г. С . Раковски „ № 55, вх.Б ет.2 ап. 8, представлявано от управителя Ц.И.Ц., сумата от 20 381.08лв. - представляваща пропусната полза по Договор № 68/02.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82 от ЗЗД, като е отхвърлил иска до пълния му размер от 32 544,38лв.- като неоснователен:

Осъдил е  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, да заплати на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 сумата от 36 608,03 лева -представляваща пропусната полза по Договор № 74/23.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82  от ЗЗД, като е отхвърлил предявения иск до пълния му размер от 91 149,49лв. - като неоснователен:

Осъдил е ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095,  да заплати на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 гр.Търговище сумата от 862,60лв. -представляваща внесена гаранция по договор № 68/ 02.09.2015г., ведно със  законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска-15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението: Отхвърлил е предявения от „Лес Груп“ ЕООД срещу „ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово иск за сумата от 953,40лв.- представляваща внесена гаранция по договор № 74/23.09.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН:

Осъдил е ТП ДЛС „Черни Лом“ ДА ЗАПЛАТИ на „Лес Груп“ ЕООД сумата от  3042,57лв. – съдебни разноски в производството по съразмерност и компенсация – на осн.чл. 78 ал.1 и ал.3 от ГПК.

Недоволни от решението са останали страните по делото.

С въззивна жалба ищецът „Лес Груп“ЕООД, представлявано от Ц.И.Ц. го обжалва в следните отхвърлителни частти:

В частта с която е отхвърлил иска за разликата над сумата 20 381.08лв. - представляваща пропусната полза по Договор № 68/02.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82 от ЗЗД, до пълния  размер от 32 544,38лв.- като неоснователен:

В частта с която е отхвърлил иска за разликата над сумата от 36 608,03 лева -представляваща пропусната полза по Договор № 74/23.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82  до пълния му размер от 91 149,49лв. - като неоснователен:

Счита решението за неправилно- поради  необоснованост на същото, по изложени подробни съображения. С жалбата се иска неговата отмяна в обжалваните части и постановяване на ново, с което посочените искове на ищеца да бъдат уважени изцяло.

С писмен отговор на процесуален представител, жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения.

Срещу решението в неговите осъдителни части е постъпила въззивна жалба от ответника ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово с искане решението да  бъде отменено в обжалваните части и постановено ново, с което исковете да бъдат отхвърлени изцяло. Развити са съображения за неправилност на решението, поради постановяване в нарушение ва материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и необосованост, по изложени подробни съображения.

Насрещната по жалбата страна, чрез писмен отговор на процесуален представител, оспорва жалбата като неоснователна, по изложени съображения.

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК депозирани са  в преклузивния срок по чл. 259, ал. 1 от ГПК от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава са процесуално допустими.

В съдебно заседание, жалбите се поддържат, съответно оспорват от страните чрез процесуални представители.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба на „Лес Груп“ ЕООД, с ЕИК 125514569, гр. Търговище, представлявано от управителя Ц.И., СРЕЩУ ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, представлявано от Г И Г, чрез която са предявени  обективно съединени искове – в общ размер от 125 509.87лв., от които – искове за сумите от 32 544.38лв. и от 91 149.49лв.- пропуснати ползи; за сумите 862,60 лв. и 953,40лв. – искове за връщане на внесени гаранции.

 Ищецът твърди,  в исковата молба, че след проведен по реда на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, конкурс, на основание Заповед № 168/02.09.2015г., издадена от директора на ТП на ДЛС „Черни лом“, между страните е сключен договор № 68/02.09.2015 г. за извършване на посочени дейности за Обект № 1, позиция № 1, насаждения с кад. № 000003,000190, 000246, 000080, 000070 и 000137 /със срок на действие 30.10.2015 г., продължен до 30.12.2015 г. с анекс № 84 от 14.10.2015 г./, с общо прогнозно количество маркирана дървесина 908 пл. куб.м. 

         Във връзка с продажбата на добитата дървесина, е проведена отделна тръжна процедура, с явно натдаване  за продажба на прогнозно количество добита дървесина, за която въз основа на Заповед № 166/01.09.2015год. ищеца е подписал договор № 74/23.09. 2015год. за покупко-продажба на същото прогнозно количество от 908 пл.куб.м. за сумата от 19068лв. Срокът на договора е продължен до 30.12.2015год. Ищецът не можал да изпълни задължението си  по първия договор за сеч, по вина на ответника. Ответника, в качеството на кредитор, не е изпълнил задължението си, да осигури съдействие на ищеца да изпълни задълженията си. Съгласно чл. 3.3.1 от договора Раздел права и задължения на възложителя, /за предаване на всяко насаждение с протокол за приемане на насаждението, или въвод, съгласно утвърден формуляр, необходимо съгласно чл. 4.1 и 4.4.6 от договора/, а без този протокол не е могъл да започне работа. „Лес Груп“ ЕООД не е изпълнил изцяло своите задължения - твърди, че в срока на договора е издаден само един протокол за въвеждане на изпълнител от 13.11.2015 г. за имот кад.№ 000070 в землището на с.Априлово /отбелязано е, че няма маркировка на дърветата/, поради което и на осн.чл. 4.4.3 от договора по вина на ответника не е извършена сеч и в този участък. Твърди, че въпреки липсата на протоколи, е извършвал сеч до 27.10.2015 г. в землищата на с.Конак и с.Марчино и е добил 490.57 пл.куб.м. дървесина. Отправял е искания до ответника за въвод, както и съставянето на протоколи и маркиране на дървесината, за да започне работа, което му било отказвано. Резултат нямало и след официално писмено отправено искане с две писма. Твърди, че вследствие неизпълнението на договора по вина на ответника, за него е налице пропусната полза. Прогнозното количество дървесина, което ищецът счита, че би добил при изпълнение на задачата му е около 1300 куб.м. Твърди, че е добил 490 куб.м. и това количество му е заплатено. За останалото количество от 810 куб.м. счита, че би получил печалба в размер на процесните суми. Твърди също, че по вина на ответника е пропуснал полза и от неизпълнението на сключения във връзка с горецтирания Договор № 74/23.09.2015 г. за покупко-npoдажба на прогнозно количество дървесина пo асортиментна ведомост от съобщества от дървесни и храстови видове, разположени край водни обекти в различни критични участъци, разположени на територията област Търговище и територията на ТП ДЛС „Черни Лом“, Обект №1, позиция №1, насаждения с горепосочените кад.номера, която пропусната полза определя на сумата от 91 149,49 лв. /след увеличение на претенцията/.  Предявява и още два иска: да бъде осъден ответника да му възстанови внесените гаранции в размер на 862,60лв. по договор № 68 от 2.09.2015г. и 953,40лв. по договор № 74 от 23.09.2015г. Всяка искова претенция се претендира заедно с лихва за забава от завеждането на иска до окончателното плащане. В допълнителната ИМ ищецът е оспорил представените с отговора на ответника 2бр. протоколи от дата 13.11.2015 г.: за имоти кад. № 000003 и 000246 в с. Конак и с. Априлово и кад. № 000080 и 000159 за с. Марчино, с възражения, че не са му представяни и служителят М М никога не ги е виждал, за да откаже да ги подпише. По отношение на протокола от същата дата 13.11.2015 год. за имот кад. № 000070 за с. Априлово твърди, че този протокол е подписан много по-късно и в него представителят на ищеца изрично е посочил в забележка, че липсва маркировка на дърветата; И И. *** не е присъствал на огледа на терена и ищецът не знае кога е подписал съответния протокол.

 В отговора в срока по чл. 367 ал.1 от ГПК ответникът е оспорил исковете по основание и размер. Излага, че предмет на договор № 68/02.09.2015г. не е сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, а почистване от дървесна и храстова растителност за осигуряване на проводимостта на речните легла в посочени критични участъци на територията на област Търговище, разположени на територията на ТП ДЛС”Черни Лом“ гр. Попово“: Оспорил е твърдението в ИМ  че е отказал да предаде на ищеца с протокол участъците, в които е следвало да се извърши почистването на коритата чрез извършването на сеч, напротив - от страна на ТП ДЛС „Черни лом“ са били изпълнени както нормативните изисквания за извършване на сечта /маркиране на насажденията и издаване на позволително за сеч/, така съставянето и подготвянето на предвидения в договора Протокол за въвеждане на изпълнител;  Оспорва размера на претендираната пропусната полза, поради сгрешената формула на изчисление- неотчитаща съотношението пл.куб.м./ тон; Оспорил е достоверността на датата на представения договор за продажба между ищеца и трето лице, въз основа на който ищеца претендира пропуснати ползи, като счита, че дори ищецът да е подписал Рамковия договор за доставка на дървесина от 24.09.2015 г., сключен с „Ди Енд Ем Груп Лес“ ООД, е поел неоправдан стопански риск, защото не е имал на склад технологична мека широколистна дървесина (върба) и е знаел, че съгласно подписаните договори № 68/02.09.2015 г. и №74/23.09.2015 г. може да добие и да закупи прогнозно около 268 пл.куб.м. технологична дървесина от вид върба.

 По отношение на исковете за връщане на внесените гаранции по двата договора –заявява, че е върнал на ищеца паричната гаранция от 953,40лв. по Договор №74/23.09.2015г., с преводно нареждане от 04.02.2016г.; а по отношение на гаранцията в размер 862.60 лв. по договор № 68/02.09.2015 г., възразява, че не са налице условията за връщането й, позовавайки се на т.6.1. от договора.

Съдът, след като прецени събраните в процеса доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно, че на осн.чл. 112 ал.1 т.2 от ЗГ във вр. с чл. 35 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, след проведен търг и съгласно Заповед № 168/02.09.2015г. на директора на ТП ДЛС „Черни лом гр.Попово, между страните по делото е сключен Договор № 68/02.09.2015 г. за извършване на дейности за Обект № 1, позиция № 1, насаждения с кад. № 000003, 000190, 000246, 000080, 000070 и 000137 /със срок на действие 30.10.2015 г., продължен до 30.12.2015 г. с анекс № 84 от 14.10.2015 г./

Съгласно т. 1.2 от договора ищецът, в качеството на изпълнител, е приел да извърши дейност почистване от дървесна и храстова растителност за осигуряване на проводимостта на речните легла в посочени критични участъци на територията на област Търговище, , разположени на територията на Т ДЛС „Черни лом“ гр.Попово с посочените кадастрални номера.

Договорено е, че посочените количества дървесина са прогнозни и при разлики между тях и действително добитите количества, съобразно приемо-предавателните протоколи, заплащането се извършва на база на действително добитото количество по единична цена за даден асортимент. Прогнозното количество дървесина е определено на общо 908 пл.куб.м дървесен вид върба /268 пл.куб.м тех. дървесина и дърва за огрев- 640 пл.куб.м./,  при договорена единична цена за сеч и извоз до временен склад 19лв./м3 без ДДС /както за дървата за огрев, така и за технологичната дървесина/, или  на обща стойност 17 252.00лв. /без ДДС/. С Анекс № 84/14.10.2015г. крайният срок на договора от 31.10.2015 г. е  определен на 30.12.2016г. /л.24/.

Във връзка с продажбата на добитата дървесина е проведена отделна тръжна процедура с явно наддаване – ищецът е участвал и в този търг, като със Заповед №166 от 01.09.2015 г. на директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово е бил класиран на първо място, в следствие на което е сключил с ответника Договор № 74/23.09.2015 г. за покупко-продажба на прогнозно количество добита дървесина по сортиментна ведомост от съобщества от дървесен и храстови видове, разположени край водни обекти, в различни критични участъци на територията на област Търговище и ТП на ДРС „Черни лом“ Обект №1 позиция №1 насаждения с кадастрален № №000003; №000190; №000246; №000080 ;№000070; №000137, за същото прогнозно количество /като по договор 68 от 02.09.2015г./ 908 пл. куб. м., за сумата от 19 068 лв. Съгласно т. 1.2 от договора ответникът, в качеството на продавач, се е задължил да прехвърли на купувача /ищец/ собствеността върху прогнозното количество добита дървесина, от горепосочените насаждения и участъци, разпределена по категории, количество и цена в Приложение № 2 /л.29/:  „прогнозно количество дървесина: общо 908 пл.куб.м“, с „достигната цена за продажба от временен склад 21 лв./м3 без ДДС“, или „Обща стойност в лв. без ДДС 19 068.00лв.“, която цена купувачът се задължава да заплати в посочените в договора начин и срокове.  Договореното количество е за дървесен вид: Върба, сортимент: технологична дървесина- 268 пл.куб.м и дърва за огрев-640 пл.куб.м. /общо 908/. Посочената продажна цена е една и съща и за двата сортимента - 21лв./пл.куб.м. С Анекс № 83/14.10.2015г. срокът и на този договор е продължен до 30.12.2015г.

От приложените към ИМ фактури и приемо-предавателни протоколи /л. 36- л. 59/, се установява, че за периода от 23.09. 2015г. - 26.10.2015г. ищецът е добил следното количество дървесина:

I.От отдел 287-б с к.№ 000003, 00190, 000246/ Дере - Конак/Априлово:

 на 23.06/09/.2015г. - 142,60 пл.м3; на 30.09.2015г.- 51,520 пл.м3; на 05.10.2015г.- 50.60 пл.м3; на 07.10.2015г.- 50.60 пл.м3 – добивът е от дървесен вид: Върба; Сортименти: Дърва за огрев.  ОБЩО 295,32 пл.м3 / при прогнозно количество 227 пл.куб.м, от които: тех.дървесина- 67 пл.м3 дърва за огрев- 160 пл.м3/.

II.От отдел 267-а с к.№ 00080/ Дере - Марчино Априлово:

на 12.10.2015г.-50,60 пл.м3; на 16.10.2015г.- 60.50 пл.м3; на 19.10.2015г.- 23,65пл.м3 и на 26.10.2015г.- 60,50 пл.м3. Добивът е от дървесен вид: Върба; Сортименти: Дърва за огрев. ОБЩО: 195.25 пл.м3. /При прогнозно количество 425 пл.м3, от които: 125 пл.м3 тех.дървесина и 300 пл.м3 дърва за огрев/.

По делото са представени 3 бр. протоколи за въвод в насажденията, предмет на договора:

Протокол за въвеждане на изпълнител к.№ 000070, представен от ищеца и ответника в землището на с.Априлово. Същият носи дата 13.11.2015г., подписан е от посочените в него лица, в това число и от представител на ищеца, който е лично е отбелязал в протокола, че дърветата не са маркирани нито с боя, нито с КГМ, както и че в коритото има топола, цер, габър и др. От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява, че лицето под №3 в протокола- представител на Общината ИИ. И не е присъствал лично при съставяне на протокола и го е подписал по-късно.

Относно останалите два протокола, носещи същата дата 13.11.2015г.:

-за въвеждане на изпълнител к.№№ 000080 и 000159 в землището на с.Марчино и -за въвеждане на изпълнител к.№№ 000003, 000246 в землището на с.Конак и к.№ 000190 в землището на с.Априлово.

В така съставените протоколи от св.И В е вписана забележка: „Изпълнителят отказа да бъде въведен и да подпише протокола“.

В показанията си св. И В /ръководител участък в ответното предприятие/ заявява, че след като са били въведени в дерето на Априлово на 13-ти, на същата дата посетили и другите дерета.., всъщност не ги посетихме, ами отидохме до дерето, което е в Конак и те казаха: “Не, бързаме, имаме друга работа, днес няма да стане“; св. ИИ. /ст.специалист в звено Превантивна дейност за защита на населението от бедствия и аварии-община Попово/, не е присъствал при съставянето на протокола:  Според показанията на св.М /лесовъд при ищеца/ същият е отказал да подпише протокола за землището в с.Конак, защото нямало никаква граница, нищо не било маркирано. Според този свидетел в землището на с.Марчино изобщо не са ходили.

Представени са позволителни за сеч за насажденията /по 2бр. за  имот- от дата 10.09.2015г.- вид на сечта: Гола; от 13.11.2015г. – ВИД НА СЕЧТА:“За извършване на други лесовъдни дейности, извън посочените. СЕЧ: почистване на дере, издадени от съответно длъжностно лице при ответника, и съответно получени от М М /за ищеца/. В позволителните за сеч е вписано, че дърветата са маркирани от Т И., с КГМ № А 3750 и с жълта боя. Представени са и карнет-описи за извършено маркиране от дата 20.04.2015 г. с контролна горска марка 13 750 и жълта боя. На височина 1,30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани  с жълта боя и задялка знак.“

По делото са представени две писма, изпратени от ищеца до ответника- писмо изх.№ 100/23.11.2015г. – получено от ответника, заведено с вх.№ 3445/23.11.2015г. /л.62/, с което ищецът е уведомил ответника, че до дата 23.11.2015г. не е изпълнил задължението си да му предаде с протокол за въвеждане на изпълнител насажденията по цитираните договори /процесните/. С последващо писмо изх.№ 106/17.12.2015г., получено от ответника - вх.№ 3746/17.12.2015г. ищецът отново е поканил ответника да му предаде насажденията с приемо-предавателен протокол. Не се спори от страните, установява се и от доказателствата по делото, че в изпълнение на договорните си задължения ищецът е внесъл по сметка на ответника парична гаранция в размер 862.60 лв. по договор № 68/02.09.2015 г. /чл. 1.5/, както и парична гаранция в размер на 953.40 лв. по договор № 74/23.09.2015 г. Не е спорно и обстоятелството, че с преводно нареждане от 04.02.2016         г. ответникът е върнал на ищеца паричната гаранция, внесена по Договор № 74/23.09.2015 г.

Във връзка с твърденията в исковата молба, ищецът е представил Рамков договор от 24.09.2015г. за доставка на дървесина, сключен между него /в качеството му на доставчик/ и „Ди енд ем груп лес“ ООД гр.Варна /в качеството му на купувач/, по силата на който доставчикът се е задължил да продаде и достави на купувача до 2000 тона технологична мека дървесина /върба/ доставена на пристанище Варна-Запад, която дървесина да е с диаметър от 5 до 40 см и дължина един или два метра, като е договорено, че количеството не е окончателно и може да бъде завишено или занижено в зависимост от добива на ДОСТАВЧИКА. Договорена е цена 70лв./на тон без ДДС.

В приетото в производството по чл. 207 от ГПК основно заключение на СТЕ вещото лице подробно е отразило извършената сеч във всяко едно от землищата, както и след извършеното пълно клупиране на процесните насаждения е определило какво количество дървесина от дървесен вид върба по посочените сортименти е можело да бъде добита от ищеца. Вещото лице е изготвило съответни сортиментни ведомости за всеки един от имотите, приложени към заключението му. Заключението е изготвено от вещото лице след посещение на място на всички насаждения, в присъствието на представители на представители и на двете страни.

От приетата СТЕ се установява, че в процесните насаждения са останали неотсечени описаните в СТЕ количества дървесина от дървесен вид Върба, сортименти технологична дървесина и дърва за огрев, от общо 1 868,11 пл.куб.м., по имоти, както следва:

–в имот № 000003 – 13,73 пл.м3в имот дърва за огрев;

–в имот № 000246 – 496.65 пл.куб.м. дърва за огрев;

–в имот № 000190 – 43,35 пл.куб.м. дърва за огрев;

–в имот № 000080- 321,85 пл.куб.м. дърва за огрев и 12,99 пл.куб.м. строителна дървесина;

–в имот 000070 – 861,29 пл.куб.м. дърва за огрев и

–в имот № 000137 119,73 пл.куб.м дърва за огрев.

В СТЕ е посочено, че на 05.11.2015г. са издадени протоколи за освидетелстване на сечищата, с посочване на констатациите в тях.

Съгласно заключението на ССЕ, установява се, че с оглед договорената цена на услугата по Д-р 68/02.09.2015г. – 19 лв./пл.куб.м и заложените разходи по добива, средната печалба за 1 пл.куб.м, която би реализирал ищеца възлиза на 12,90 лв. /при четирима работника/, съответно на 10.91лв. /като се вземат предвид и разходите относно възнагражденията на лесничея М/ - съгласно допълнителната ССЕ. Вещото лице е уточнило, че така изчислената печалба е оперативна, т.е. вкл. само преките разходи по изпълнение на дейността  и не включва общо разпределяемите разходи на дружеството. Според ССЕ за неотсечено количество само от дървесен вид върба от 1868,11 пл.куб.м. /без вършина и отпад/, печалбата, която би реализирал ищецът възлиза на 24 098,62лв. /1868,11 х 12,90лв./, съответно – на 20 381,08лв. / 1868,11 х 10.91лв./

От заключението на ССЕ печалбата, която би получил ищеца при реализация на цялото количество дървесина, която би добил съгласно договора, е определена на 36,13лв./ пл.куб.м., като вещото лице е съобразило реалните разходи, които ищецът е направил при изпълнение на сключения между него и третото лице „Ди енд ем груп лес“ ООД договор от 24.09.2015г., като е съобразило изчисленията си към продадено количество дървесина, измерено в пл.куб.м /съобразно данните посочени във фактурите/. На база на така отчетените разходи и предвид изпълнението на Договора от 23.09.2015г. /по цитираните фактури/, вещото лице е дало заключение, че печалбата на 1 пл.куб.м. дървесина, продаден към третото лице, възлиза на 36,13 лв. Съгласно ССЕ при така посочената печалба, при условие, че ищецът беше отсякъл цялото количество дървесина от вид върба /съгласно договор 68/ и съответно беше закупил това количество  /съобразно договор 74/ и беше доставило същото количество на „Ди Енд Ем Груп Лес“ ООД /съгласно договора от 24.09.2015г./ за неотсеченото количество дървета от дървесен вид върба /без вършина и отпад/ - вж.табл.2, кол.4, последен ред/ от 1868,11 пл.куб.м. печалбата възлиза на 67 494,81лв.

При така установеното, съдът прави следните изводи:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно осн.чл. 79 ал.1 и чл. 82 от ЗЗД.

Относно претендираните пропуснати ползи от неизпълнение на двата договора:

Съдът намира тези претенции за неоснователни по същество.

         Не се оспорва, че страните са обвързани с валидно облигационно правоотношение-възникнало след проведена конкурсна процедура.

         Съобразно доказателствената тежест, ищецът следва да докаже, че е изправна страна по сключения договор, както и неизпълнение на задълженията от страна на ответника, които са попречили на ищеца да изпълни своите задължения или, довели са до неизпълнение от страна на ищеца, вследствие на което същият е претърпял твърдяните вреди.

         Съобразно изложеното в исковата молба, твърди се изправност на ищеца и са наведени твърдения за неизпълнение на ответника по сключения договор, да въведе ищеца в обекта, по реда на чл.3.3.1. от договора.

Действително, съгласно чл.3.2 от сключения договор, задължение на  възложителя е да  издаде  позволително за сеч и да го предостави на изпълнителя, а според  3.3.1. преди започване на изпълнението на дейността във всяко едно насаждение, да предаде същото на изпълнителя с протокол, съгласно утвърден формуляр.

Изпълнителят е задължен от своя страна да приеме обекта, съгласно конкурсните  книжа на насажденията на обекта-чл. 4.4.1. и чл.4.4.6.

Съобразно чл.4.4.2 , преди издаване нае позволителното за сеч, да постави информационни табели /предупреждение за водене на сеч в началонто и края на сечището, инф. Табела с наименование на изпълнителя, табели указващи  обособено място за зареждане с ГСМ.. и др./.

Във връзка с изпълнение на първото задължение, са представени позволителни за сеч за насажденията /по 2бр. за  имот- от дата 10.09.2015г.- вид на сечта: Гола; от 13.11.2015г. – ВИД НА СЕЧТА:“За извършване на други лесовъдни дейности, извън посочените. СЕЧ: почистване на дере, издадени от съответно длъжностно лице при ответника, и съответно получени от М М /за ищеца/. В позволителните за сеч е вписано, че дърветата са маркирани от Т И., с КГМ № А 3750 и с жълта боя. Представени са и карнет-описи за извършено маркиране от дата 20.04.2015 г.

         Относно твърдяното неизпълненеие на задължението за съставяне на протокол за предаване на насажденията за извършване на дейносттите съгласно сключения договор: С исковата молба е представен протокол от 13.11.2015год. за въвеждане на изпълнителя „Лес Груп“ЕООД за к. №  000070 в землището на с.Априлово /стр.35/, съставен  от комисия в състав: И В-Р-л Участък ГС: Т И.-гор.стражар: ИИ.-*** и М Г М. Протоколът е  подписан от ММ, като представител на ищеца със забележка: „Дърветата не са маркирани нито с боя, нито с КГМ“: В коритото има топола, цер габър и др.“

         С отговора на ИМ са представеини Протоколи за въвеждане на изпълнител/ 13.11.2015год. за въвеждане на изпълнител за останалите кадастрални номерра, предмет на сключения договор, а именно: За имоти к.№№ 000080 и 000159 в землището на с. Марчино /стр.97/  и за имоти к.№№ 000003, 000246 в землището на с. Конак и к.№ 000190 в землището на с.Априлово /стр.104/. Цитираните два протокола не са подписани от представителя на изпълнителя М.М, като със Забележка е отразено, че изпълнителят е отказал да бъде въведен и да подпише протокола. Към протоколите са приложени- Технологичен план подписан и от представителя на изпълнителя,  карнет опис, сортиментна ведомост, скица  и позволителни за сеч от 10.09.2015год. и 13.11.2015год. Следователно, ответникът възложител е изготвил всички необходими документи, изисквани съобразно Наредба 8 за започване на дейносттите по сключения Договор от страна на изпълнителя. Твърдението за неизпълнеие на задълженията на възложителя, да въведе изпълнителя в обектите, предмет на договора, съдът намира за недоказано. Относно имот к.№ 000070-самият ищец представя протокол за въвеждане.

Относно останалите имоти, от представените протоколи, се установява, че изпълнителят е отказал да бъде въведен в имотите и да подпише протоколите.

Следва да се отбележи, че съобразно чл.4.4.6 от договора от 02.09.2015 год., изпълнителят е длъжен да приеме обекта, съгласно конкурсните книжа.

         Установява се от гласните доказателства, че комисията, която е трябвало да подпише протоколите за предаване на имотите на изпълнителя е посетила на 13.11.2015год. имотите, с изключение на ИИ. И, с когото са посетили участъците предния ден.

В така съставените протоколи от св.И В е вписана забележка: „Изпълнителят отказа да бъде въведен и да подпише протокола“.

Относно причината за този отказ свидетелските показания са противоречиви. В показанията си в отговор на този въпрос св. И В /ръководител участък в ответното предприятие/ заявява, както се изложи по-горе, че след като са били въведени в дерето на Априлово на 13-ти, на същата дата посетили и другите дерета.., всъщност не ги посетихме, ами отидохме до дерето, което е в Конак и те казаха: “Не, бързаме, имаме друга работа, днес няма да стане“ /л.456/; св. ИИ. /ст.специалист в звено Превантивна дейност за защита на населението от бедствия и аварии-община Попово/, не е присъствал при съставянето на протокола, а е посетил имотите предния ден. Според св.М /лесовъд при ищеца/ същият е отказал да подпише протокола за землището в с.Конак, защото нямало никаква граница, нищо не било маркирано. Според този свидетел в землището на с.Марчино изобщо не са ходили. По отношение на с. Марчино показанията на св.Т И. /л. 501/ са колебливи, като същият не беше сигурен дали са ходили или не в това землище. При анализ на доказателствата, следва да се направи извод, че действително, в землището на с.Марчино членовете на комисията не са ходили, като следва да се даде вяра на свидетеля И В, че изпълнителя е отказал да бъде въведен в другите участъци, понеже са бързали. Според свидетеля същият е канил впоследствие изпълнителя за въвод, но същите са отказвали.

Тези показания не са в противоречие с показанията на св.М.М, който заявява, че не са ходили до имотите в землището на с.Марчино /Относно Протокол стр.97/.

Според свидетеля И.В, при огледа на имот 000070, е имало граница, само са я проверили с джи пи ес и са я опреснили със зелена боя.

Според св. И.И, същият, заедно с св.И.В е посетил имотите и са уточнили границите на 12.11., понеже на 13.11.2015год. е нямал възможност. Имотите са били обозначени по границите. В същия смисъл са и показанията на св.Т И., който също сочи, че на 12.11. са посетили имотите с И.И, а на 13.11. са посетили отново участъците, заедно с И В, М.М и управителя Ц. Ц.. Според свидетеля, границите на всеки участък са били маркирани от него преди това с жълта боя. Конкретно за имот № 000070, лично М.М със зелен спрей отбелязал границата, която установили точно с Джи пи ес и се наложило да я изместят, след това на същото дърво свидетелят е сложил и жълта боя за отбелязване на границата. Във връзка с извършеното маркиране на участъците, свидетелят Т е съставил и карнет опис за всеки от имотите, както и сортиментна ведомост за същите. Според свидетеля С.Давидков, който е отговарял за извършените сечи и като такъв е подписал първите позволителни за сеч, границите на обектите са били обозначени: За започване на работа в участъците не е необходимо разпореждане, а това става по преценка на лесовъда на фирмата дали да започне работа. Реда е, след издаване на позволителното за сеч, лесовъдът на фирмата изпълнител, с началника на участъка и горският на района, отиват на участъка и въвеждат, като показват на лицето границите на насаждението и правят нужните уточнения. Същият, в качеството си на ръководител не е разпореждал на ищеца да спира работа, а за това е необходимо да бъде издадена посмена заповед.

Предвид изложеното, следва да се направят следните изводи:

Както се отбеляза, ищецът като изпълнител е бил задължен да приеме участъците, предмет на договора с ответника-чл.4.4.6.

Причината за неподписване на протоколите от свидетеля М, според неговите обяснения е, „Защото е нямало граница и защото не било маркирано“.  Следва да се отбележи, че от гласните доказателства-показанията на останалите свидетели, се установява че границите са били маркирани.  Но дори и да не са били обозначени, целта на протокола за въвеждане на изпълнител е именно тази-/т.1 от протокола/, при предаване на насаждението на терена да се определят границите на сечището-т.е. и да има и да няма обозначени граници, с протокола за въвеждане се определят границите пред представителя на изпълнителя. Това задължение е извършено при посетения имот № 000070, като след проверка на определената граница, същата е била изместена съобразно показанията на Джи-пи-ес и нанесена  маркировката за обозначаване на същата.

Обстоятелството, че участъците са били маркирани, се установя и съобразно неоспорените писмени доказателства-Сортиментни ведомости, карнет-описите  с които изпълнителят е бил запознат, съобразно представената декларация за участие в търга, както и от позволителните за сеч, в които изрично е отбелязано, че  дърветата са маркирани от Т И. с жълта боя и които са подписани от лесовъда при ищеца М.М без забележка. Следователно, от цитираните писмени доказателства, както и от събраните гласни доказателства, се установява маркировка на участъците. Следва да се отбележи също, че съобразно представената декларация, ищецът е бил запознат с условията на търга-т.е. би следвало да е запознат с изготвените документи за провеждане на същия, както и със състоянието на участъците, за които кандидатства и за които е класиран. Видно е, че ищецът в нито един момент не е твърдял, че е извършена промяна в обектите, след провеждане на тръжната процедура, поради което следва да се направи извод, че същите са в състоянието, при което ищецът е кандидатствал за тях. В допълнение, относно становището на св.М-за липса на маркировка на дърветата, които е следвало да бъдат отсечени, следва да се отбележи, че това обстоятелство е ирелевантно, понеже при извършване на „Гола сеч“, каквато е следвало де се извърши в процесните участъци, маркировка на дърветата  които следва да бъдат отсечени, не е необходимо-съобразно чл.45 ал.2 т.1 пр.3, чл.49 ал.6 т.1 пр.1-во от Наредба № 8/05.08.2011год. за сечите в горите. Освен това, в издадените на ищеца позволителни за сеч, подписани от ищеца, изрично е посочено, че имотите са маркирани от Т.И. с жълта боя. Но дори и да е имало твърдяното от  него несъответствие в разрешителните за сеч, или в условията по договора, ищецът съобразно разпоредбата на чл.4.5.2 от договора, е имал право да иска от възложителя необходимото съдействие за надлежно изпълнение на своите задължения. Но такова искане-за издаване на разрешително за сеч с различно съдържание, същият не е искал. Напротив, за да може изпълнителят да изпълни своите задължения по договора, възложителят с анекс е удължил срока на действието на договора и е издал нови разрешителни за сеч идентични с първоначалните,  във връзка със удължения срок на договора, които също са подписани от представителя на ищеца без забележки. За това, съдът прави извод, че възложителят е изпълнил добросъвество и точно своите задължения по договора, респективно е бил изправна страна и по никой начин не е създал пречки на изпълнителя да изпълни своите задължения.

Следователно, налице са били всички предпоставки за предаване на  насажденията от страна на ответника, съответно е възникнало задължението на ищеца да ги приеме и да подпише изготвения протокол за това, което както се посочи, с изключение на к.№ 000070, за другите е отказал.

 Но въпреки неподписването на протоколи за предаване, съответно  за приемане на насажденията, фактически ответникът е въвел , а  ищецът е приел и извършил сечи в 4 от насажденията, със съгласието на ответника. Това е така, понеже възложителят не се е противопоставил на извършената за периода от 23.09. 2015г. - 26.10.2015г. сеч, при която  ищецът е добил общо 490,57 пл.куб.м. дървесина от следните к.№№, а именно:

.От отдел 287-б с к.№ 000003, 00190, 000246/ Дере - Конак/Априлово:

II.От отдел 267-а с к.№ 00080/ Дере - Марчино Априлово:.за което между страните са съставени 8 приемо-предавателни протоколи, като както се посочи, не се установява, прекратяването на сечта да е по причина действия на ответника. Впоследствие, съобразно сключените договори, ответникът е заплатил на ищеца цената за извършената сеч и извозване, съответно после ищецът я е закупил  съобразно сключения на 23.09.2015год. договор. Следва да се отбележи, че от една страна, както се отбеляза, ответникът е издал разрешителни за сеч за всички участъци по сключения договор, освен това не се е противопоставил на извършената сеч в имотите, за които формално предаване не е извършено, няма данни да се е противопоставил за извършване на сеч и в имота за който е извършено предаване и е съставен протокол -000070, по който ищеца не е започнал сеч. По повод на извършената от ищеца покана за извършване на въвод и съставяне на протокол за това /с писма от 23.11. и 17.12.2015год./, следва да се отбележи следното: Извършеното фактическо предаване на имотите и извършената сеч в тях, прави безпредметна поканата за предаване и въвеждане в тях. Съставянето на протокола както се изложи, има за цел да определи границите и за това предхожда извършването на сечта, която към момента на поканите вече е извършена. За това и отправените писмени покани са без значение, респективно не са поставили възложителя в забава.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че ищецът, с неоказаното съдействие за въвод е неизправна страна по договора, но въпреки това, ответникът не се е противопоставил същият да изпълни своите задължения по сключения на 02.09.2015год. договор-да бъде извършена сечта в имотите предмет на договора и единствената причина, същият да не бъде изпълнен изцяло, е поведението /нежеланието/ на ищеца.

Предвид изложеното, ответникът се явява изправна страна по сключения  на 02.09.2015год. договор с ищеца, респективно, последният се явява неизправна страна и единствена причина договорът да не бъде  изпълнен в цялост.

         За това и претенцията за пропуснати ползи, основаваща се на неизпълнеие от страна на ответника на договора от 02.09.2015год. е неоснователна и следва да се остави без уважение. Неоснователността на този иск, води и до неоснователност на втория иск-претенцията основаваща се  пропуснати ползи, вследствие на неизпълнение на договора от 23.09.2015год., защото причината ищеца да не изкупи цялото прогнозно количество дървесина, е че същият, поради неизпълнение на задълженията си по договора от 02.09.2015год. са отсече и извози количествата дървесина, не е осигурил същите прогнозни количества по  договора от 23.09.2015год. За това, с размера на претърпените вреди, под формата на пропуснати ползи, от неизпълнение на договора от 23.09.2015год., не може да бъде ангажирана отговорността на ответника, доколкото както се изложи, не се установява, неговото поведение да е довело до тяхното настъпване. Виновното неизпълнение от страна на ищеца-изпълнител, по договора от 02.09.2015год. има за последица и правото на възложителя, предвидено в чл.6.1. от договора, да задържи внесената гаранция, като неустойка по договора в размер на 862,60лв., поради което и искът за връщане на тази сума се явява неоснователен.

         В обобщение, изправността на ответника по сключения договор прави исковете изцяло неоснователни, поради което следва да бъдат отхвърлени. С оглед направения извод и поради несъвпадане на направените от настоящата инстанция изводи, обжалваното решение следва да бъде отменено в частите с които съдът е приел исковете за основателни, като незаконосъобразно, а в одстаналите части-потвърдено.  Предвид изложеното, решението следва да бъде отменено в обжалваните части, а именно: В частта за присъдената сума от 20 381.08лв. - представляваща пропусната полза по Договор № 68/02.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82 от ЗЗД: В частта с която е осъдил е  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, да заплати на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 сумата от 36 608,03 лева -представляваща пропусната полза по Договор № 74/23.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82  от ЗЗД: В частта с която е осъдил е ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095,  да заплати на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 гр.Търговище сумата от 862,60лв. -представляваща внесена гаранция по договор № 68/ 02.09.2015г., ведно със  законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска-15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението.  С оглед неоснователността на исковете, решението следва да бъде отменено и в частта относно присъдените разноски в размер на 3042,57лв. С оглед основателността на жалбата, на ТП ДЛС“Черни Лом“ следва да бъдат присъдени направените разноски пред настоящата инстанция в размер на 7 403,81лв., включващ адвокатски хонорар и заплатена държавна такса. Относно направеното възражение за прекомерност: Същото е неоснователно, понеже адвокатския  хонорар се претендира в минималния размер, определе съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004год. за определяне наминималните размери на адвокатските възнаграждения, съобразно обжалваемия интерес / за отговор на въззивна жалба и за изготвяне на въззивна жалба/. Предвид изложеното, съдът намира, че заплатеният адвокатски хонорар за въззивната инстанция, за което са представени релеванти доказателства в общ размер от 5 756,03лв. не е прекомерен, по см. на чл.78 ал.5 ГПК и следва да бъде присъден в направения размер. С оглед неоснователността на исковете, на основание чл.78 ал.3 ГПК, ищецът „Лес груп“ЕООД следва да заплати на ответника направените разноски пред окръжния съд, които са в общ размер на 6 740,35лв.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд                                   

                                  

 

                                           Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 69/25.11.2016 год., постановено  по т.д.№ 13/2016 год. по описа на Търговищки окръжен съд, в следните частти:

В частта, с която ОСЪЖДА  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, със седалище и адрес на управление гр. Попово, бул.“ ММаджаров“ №68, представлявано от инж. Г И Гв качеството му на директор; адрес за призоваване гр.София, ул. „Солунска” № 52, ет. 2, ап. 5, чрез адв. Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище ул. Г. С . Раковски „ № 55, вх.Б ет.2 ап. 8, представлявано от управителя Ц.И.Ц., съдебен адрес ***, офис 11, сумата от 20 381.08лв. -представляваща пропусната полза по Договор № 68/02.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82 от ЗЗД:

В частта с която ОСЪЖДА  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, гр.Попово, ДА ЗАПЛАТИ на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 гр.Търговище сумата от 36 608,03 лева /тридесет и шест хиляди шестотин и осем лева и три стотинки/ - представляваща пропусната полза по Договор № 74/23.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82  от ЗЗД:

В частта с която  ОСЪЖДА  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, гр.Попово, ДА ЗАПЛАТИ на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 гр.Търговище сумата от 862,60лв. /осемстотин шестдесет и два лева и шестдесет стотинки/ - представляваща внесена гаранция по договор № 68/ 02.09.2015г., ведно със  законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска-15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението и в частта с която  ОСЪЖДА  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, гр.Попово, ДА ЗАПЛАТИ на „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569 гр.Търговище сумата от  3042,57лв. – съдебни разноски в производството по съразмерност и компенсация – на осн.чл. 78 ал.1 и ал.3 от ГПК и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на  „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище ул. Г. С . Раковски „ № 55, вх.Б ет.2 ап. 8, представлявано от управителя Ц.И.Ц., съдебен адрес ***, офис 11, срещу  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, със седалище и адрес на управление гр. Попово, бул.“ ММаджаров“ №68, представлявано от инж. Г И Гв качеството му на директор; адрес за призоваване гр.София, ул. „Солунска” № 52, ет. 2, ап. 5, чрез адв. Д.Д.  за заплащане на сумата 20 381.08лв. -представляваща пропусната полза по Договор № 68/02.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82 от ЗЗД:

ОТХВЪРЛЯ иска на  „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569, срещу  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, за заплащане на  сумата от 36 608,03 лева /тридесет и шест хиляди шестотин и осем лева и три стотинки/ - представляваща пропусната полза по Договор № 74/23.09.2015 година, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението – на осн.чл. 82  от ЗЗД:

ОТХВЪРЛЯ иска на  „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569, срещу  ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, за заплащане на  сумата от 862,60лв. /осемстотин шестдесет и два лева и шестдесет стотинки/ - представляваща внесена гаранция по договор № 68/ 02.09.2015г., ведно със  законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска-15.01.2016г. до окончателното изплащане на задължението.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите части.

ОСЪЖДА „Лес Груп“ ЕООД ЕИК 125514569, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище ул. Г. С . Раковски „ № 55, вх.Б ет.2 ап. 8, представлявано от управителя Ц.И.Ц. да заплати на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово с ЕИК 2016174120095, със седалище и адрес на управление гр. Попово, бул.“ ММаджаров“ №68, представлявано от инж. Г И Гв качеството му на директор сумата 7 403,81лв. /седем хиляди четиристотин и три лева и 81ст. / разноски за за въззивното производство/ и сумата от 6 740,35лв. /шест хиляди седемстотин и четиридесет лева и 35 ст./-разноски пред Търговищки окръжен съд,  на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                       2.