РЕШЕНИЕ

   № 14

               гр.Варна, 12.01.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 08.01.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело №831  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Хепи трейн” ЕООД – гр.Варна и „Елемент 9” ООД – гр.Варна обжалват решението от 02.12.2015 г. на Варненския окръжен съд-ТО по т.д.№1739/2015  г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице при Агенция по вписванията №XXXXXXXXXX/22.10.2015 г. за вписване по партидите им в търговския регистър на заявени промени – преобразуване чрез вливане.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Изискването по чл.262к-ТЗ за обявяване на договора за преобразуване не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за преобразуване, когато участващи са капиталови дружества, е предвидено не с оглед правата на кредиторите на преобразуващото се дружество, доколкото за тези права кредиторите се считат уведомени едва с вписване на самото преобразуване съгласно чл.263е-ТЗ. Съгласно чл.263к, ал.1 – ТЗ при вливане и сливане преминалото имущество на всяко от преобразуващите се дружества се управлява отделно за срок от 6 месеца пак от момента на вписване на преобразуването.

Обявяването е предвидено с оглед узнаване от съдружниците или акционерите за договора за преобразуване преди одобряването му на общо събрание. И в случай когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90% от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, както в случая, пак процедурата по чл.262к-ТЗ е задължителна, доколкото съгласно чл.263т, ал.4-ТЗ не се прилагат само чл.262и и чл.262л-262н-ТЗ. Съгласно пък ал.5 на същия текст в същата хипотеза не е необходимо вземане на решение за вливането от общото събрание на приемащото дружество, ако в срока по чл.262к, ал.2, но не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание, акционери, притежаващи поне 5% от капитала, не поискат по реда на чл.223а, ал.2 провеждане на събранието. От това следва, че обявяване на договора за преобразуване не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание е предвидено в закона като задължително условие, като обратно – до вземане на решение за одобряване на вливането от общото събрание може да не се стигне, когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90% от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество и съдружници или акционери, притежаващи поне 5% от капитала, не поискат в срока по чл.262к, ал.2 - ТЗ провеждането на такова събрание.

При това положение, обжалваното решение, с което е потвърден отказът на длъжностното лице при Агенция по вписванията за вписване на заявените промени, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №925/02.12.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№1739/2015 г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице при Агенция по вписванията №XXXXXXXXXX/22.10.2015 г. за вписване в търговския регистър по партидите на „Хепи трейн” ЕООД – гр.Варна и „Елемент 9” ООД – гр.Варна на заявени промени - преобразуване чрез вливане.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.