О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

10………

 

гр. Варна, 06.01.……… 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на шести януари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 832 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от Й.В.С. против определение № 3367/02.10.2015 г. по т.д.№ 1558 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд.

Твърди се в жалбата, че определението е неправилно, защото исковата молба е адресирана до Апелативен съд Варна, а не до окръжен съд, който я е разгледал. Съгласно определение 3097/07.09.2015 година съдът е насочил жалбоподателката да обжалва по чл.717з от ТЗ пред Ас варна, но такъв акт не и е предоставен. Трябва да има постановление за възлагане, което да обжалва, а такъв акт не и е предоставен, което нарушава правото и на справедлив процес по ЕКЗПЧ. Жалбоподателката твърди, че е била единствен участък в проведения търг, поради което е следвало да бъде определена за купувач. Участвувала в търг-продажба на вземане от „Холидей мениджмънт” ООД с общ размер от 579125.23 лева, като началната цена на наддаването е в размер на 5040 лева, като с разписка на EASY PAY внесла задатък. Синдикът заявил, че търгът не е проведен, тъй като не признавал документа за внесен задатък, а и съгласно правилата на търга трябва сумата да е постъпила по сметката на синдика. Такова изискване не имало в публикуваното обявление за тръжна документация. Моли съдът да бъде прогласена за купувач на процесното вземане, алтернативно съдът да задължи синдика да разгледа подадените документи.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството по т.д.1558 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд е образувано по документ, озаглавен „искова молба” от Й.С. с посочено в нея основание чл.6 от Европейската конвенция за правата на човека.

В исковата молба са наведени твърдения относно опорочаване на процедурата по несъстоятелност по т.д.1385/2013 година по описа на Варненски окръжен съд. В исковата си молба ищцата е заявила, че желае да се ползува от правото на справедлив процес, който не и е осигурен, тъй като няма съставен годен за обжалване акт въпреки наличието на нарушения при провеждането на търг, като правото да закупи имот на търг е гражданско право. Посочила е, че първо трябва да се произнесе съдът по несъстоятелността, както и, че всички приложени жалби до съда по несъстоятелността следва да се считат част от иска.

Видно от представеното на л.11 определение No-3097/07.09.2015 година, постановено по т.д.1385 по описа за 2013 година на Варненски окръжен съд е, че съдът е оставил без разглеждане жалба на Й.В.С. срещу извършената на 27.07.2015 година продажба на вземане, като е приел, че на обжалване подлежи само акта по чл.717з ТЗ. Съдът е приел, че определението не подлежи на обжалване.

Видно от обстоятелствената част на исковата молба и от липсата на изрично формулирано искане до съда е, че исковата молба е нередовна поради неспазване на изискванията на чл.127 ГПК.

Наличието на молба, в която страната твърди, че е нарушено нейно имуществено право обуславя изрично закрепеното в чл.2 задължение на съда да разгледа и разреши този спор, като съгласно закрепеният в чл.7 ГПК принцип е длъжен да извърши необходимите процесуални действия по движението на делото. В случая нередовността на исковата молба, както и липсата на изрично, ясно и точно посочено основание обуславят задължение на съда, изрично закрепено в чл.7 ГПК да остави производството без движение, като даде на страната ясни и точни указания какви са нередовностите на молбата и подходящ срок за отстраняването на тези нередовности.

Неизпълнението на това задължения води до постановяване на незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено. В настоящия случай от изложените обстоятелства е видно, че е налице противоречие и двусмислие относно вида на търсената защита, като страната твърди пороци при извършване на тръжна процедура в производството по несъстоятелност. Обстоятелството, че е депозирана пред съда по несъстоятелността идентична или подобна молба не е пречка страната да депозира нова такава, като задължение на съда е ако констатира собствената си некомпетентност да изпрати молбата на надлежния съд, в случая съдът по несъстоятелността, който е единствено компетентен да разгледа нейната допустимост. Съдът не може инцидентно по друго дело да констатира недопустимост на молбата поради идентичността и с вече депозирана такава пред друг съд. Съдът е приел, че след като страната разполага с път за защита пред съда по несъстоятелността това изключва възможността да се реализира защита по общия исков ред. Горното е от значение ако молбата е редовна и недвусмислено страната се е позовала на предвидения в ТЗ ред. Когато молбата е нередовна и съдържа явни противоречия относно волята на страната да защити свое имуществено право задължение на съда е да и даде подходящ срок за формулиране на редовна искова молба. Поради допуснатото от съда процесуално нарушение страната е била лишена от процесуалната възможност да реализира и защити накърнено свое твърдяно  имуществено право.

Поради несъвпадане на правните изводи на съда определението на Варненски окръжен съд следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 3367/02.10.2015 г. по т.д.№ 1558 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд и ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: